طريقة‌ نگارش‌ مقالات‌ تحقيقي‌ - راهنمايي‌ ساده‌ براي‌ غير انگليسي‌ زبانها


پاول‌ استا پلتون‌
مركز تحقيقات‌ بين‌ المللي‌ كشاورزي‌ استراليا
كانبرا

مترجمان: دكتر حسين غريبي، شهرياري تمامي

( توجه : شكلها و تصاوير اين مقاله در دسترس نيست )


از آنجا كه‌ تنها براي‌ تعداد كمي‌ از محققين‌ نوشتن‌ مقاله‌ تحقيقي‌ كار آساني‌ است‌ و از طرف‌ ديگر در صورت‌عدم‌ انتشار و چاپ‌ يك‌ كار تحقيقي‌ ، بيشتر نتايج‌ و حاصل‌ كار از دست‌ رفته‌ و باعث‌ دوباره‌ كاري‌ مي‌ گردد .لزوم‌ ارائه‌ راهنمايي‌ مؤثر جهت‌ نوشتن‌ مقالات‌ تحقيقي‌، بوضوح‌ احساس‌ مي‌شود. دانشمنداني‌ كه‌ دركشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ به‌ تحقيق‌ مشغولند به‌ راحتي‌ نتايج‌ كار خود را در يكي‌ از مجلاتي‌ كه‌ به‌ زبان‌ خودشان‌يعني‌ انگليسي‌ آلماني‌ يا فرانسوي‌ است‌ چاپ‌ مي‌نمايند و از اين‌ نظر مشكلي‌ در نوشتن‌ مقاله‌ ندارند ، ولي‌محققين‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از چنين‌ مزيتي‌ برخوردار نبوده‌ و از آنجا كه‌ زبان‌ اصلي‌ و مادريشان‌ غيرانگليسي‌ مي‌ باشد نوشتن‌ مقاله‌ تحقيقي‌ به‌ زبان‌ هاي‌ علمي‌ روز برايشان‌ بسيار مشكل‌ است‌ .


پيش‌ گفتار مؤلفين‌
از آنجا كه‌ تنها براي‌ تعداد كمي‌ از محققين‌ نوشتن‌ مقاله‌ تحقيقي‌ كار آساني‌ است‌ و از طرف‌ ديگر در صورت‌عدم‌ انتشار و چاپ‌ يك‌ كار تحقيقي‌ ، بيشتر نتايج‌ و حاصل‌ كار از دست‌ رفته‌ و باعث‌ دوباره‌ كاري‌ مي‌ گردد .لزوم‌ ارائه‌ راهنمايي‌ مؤثر جهت‌ نوشتن‌ مقالات‌ تحقيقي‌، بوضوح‌ احساس‌ مي‌شود. دانشمنداني‌ كه‌ دركشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ به‌ تحقيق‌ مشغولند به‌ راحتي‌ نتايج‌ كار خود را در يكي‌ از مجلاتي‌ كه‌ به‌ زبان‌ خودشان‌يعني‌ انگليسي‌ آلماني‌ يا فرانسوي‌ است‌ چاپ‌ مي‌نمايند و از اين‌ نظر مشكلي‌ در نوشتن‌ مقاله‌ ندارند ، ولي‌محققين‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از چنين‌ مزيتي‌ برخوردار نبوده‌ و از آنجا كه‌ زبان‌ اصلي‌ و مادريشان‌ غيرانگليسي‌ مي‌ باشد نوشتن‌ مقاله‌ تحقيقي‌ به‌ زبان‌ هاي‌ علمي‌ روز برايشان‌ بسيار مشكل‌ است‌ .
به‌ دليل‌ اينكه‌ زبان‌ انگليسي‌ زبان‌ علمي‌ شناخته‌ شده‌ دنياست‌ اين‌ راهنما براي‌ آندسته‌ از محققيني‌ نوشته‌ شده‌كه‌ انگليسي‌ زبان‌ نبوده‌ و تمايل‌ دارند مقاله‌ خود را به‌ زبان‌ انگليسي‌ بنويسندACIAR ( مركز بين‌ المللي‌تحقيقات‌ كشاورزي‌ استراليا ) اميدوار است‌ كه‌ اين‌ راهنما مناسب‌ بوده‌ و مفيد واقع‌ شود . اين‌ راهنما كارمشتركي‌ از ACIAR و شعبه‌ اندونزيايي‌ تحقيقات‌ و توسعه‌ كشاورزي‌ (AARD) است‌ كه‌ اين‌ شعبه‌ مسئول‌چاپ‌ مجلة‌ علوم‌ كشاورزي‌ در اندونزي‌ مي‌ باشد داير نمودن‌ و چاپ‌ اين‌ مجله‌ دقيق‌ و انگليسي‌ زبان‌ دراندونزي‌، كشوري‌ كه‌ مردم‌ آن‌ عمدتاً به‌ زباني‌ غير از انگليسي‌ تكلّم‌ مي‌ نمايند، اقدامي‌ جسورانه‌ بود كه‌ توسط‌آقايان‌ . اس‌ . وي‌ ساديكين‌ مدير عامل‌ AARD و پروفسور. جي‌. آر. مك‌ ويليام‌ رئيس‌ ACIAR موردحمايت‌ جدي‌ قرار گرفت‌. چاپ‌ اين‌ مجله‌ قسمتي‌ از برنامة‌ آگاه‌ سازي‌ كشورهاي‌ همسايه‌ اندونزي‌ در موردعلم‌ كشاورزي‌ اين‌ كشور و نيز بطور همزمان‌ افزايش‌ قدرت‌ نوشتن‌ و درك‌ انگليسي‌ محققين‌ اندونزيايي‌ درجهت‌ استفاده‌ بهتر از اطلاعات‌ علمي‌ جهاني‌ است‌.
اين‌ برنامه‌ ( پروژه‌ ) شامل‌ دو مرحله‌ بود : الف‌ - ايجاد يك‌ ساختار و قالب‌ بندي‌ ساده‌ براي‌ مجله‌ وآموزش‌ به‌ افرادي‌ كه‌ مي‌ خواهند خودشان‌ مجله‌اي‌ داشته‌ باشند ب‌ ) ايجاد دوره‌ها و كلاسهايي‌ براي‌ محققين‌اندونزيايي‌ در رابطه‌ با هنر نوشتن‌ مقالات‌ علمي‌.
پاول‌ استاپلتون‌ نويسندة‌ اين‌ كتاب‌ براي‌ تأسيس‌ و ايجاد مجله‌ اي‌ در مورد علوم‌ كشاورزي‌ سه‌ سال‌ باكاركنان‌ كتابخانة‌ ملي‌ علوم‌ كشاورزي‌ همكاري‌ نمود و بعد از تأسيس‌ مجله‌ به‌ عنوان‌ سردبير يا رئيس‌ويراستاران‌ بر هر دو قسمت‌ نظارت‌ داشت‌. در پايان‌ اين‌ طرح‌ نه‌ تنها كيفيت‌ مقالاتي‌ كه‌ براي‌ اين‌ مجله‌ فرستاده‌مي‌ شد بطور چشمگيري‌ افزايش‌ يافت‌، بلكه‌ كيفيت‌ مقالاتي‌ كه‌ براي‌ ساير مجلات‌ چه‌ انگليسي‌ زبان‌ و چه‌اندونزي‌ زبان‌ فرستاده‌ مي‌شد نيز رشد نشان‌ مي‌داد. اين‌ كتاب‌ نتيجه‌ چندين‌ دورة‌ آموزشي‌ است‌ كه‌ نويسنده‌براي‌ محققين‌ اندونزيايي‌ داير نموده‌ بود .
مشكل‌ اولي‌ كه‌ نويسنده‌ با آن‌ روبرو شد اين‌ بود كه‌ : با اينكه‌ چندين‌ كتاب‌ انگليسي‌ خوب‌ در مورد چگونه‌نوشتن‌ مطالب‌ علمي‌ و جود داشته‌ و دارند ولي‌ از آنجا كه‌ تمام‌ آنها را نويسندگان‌ انگليسي‌ زبان‌ براي‌خوانندگان‌ انگليسي‌ زبان‌ نوشته‌اند، به‌ كساني‌ كه‌ زبان‌ مادريشان‌ انگليسي‌ نيست‌ كمك‌ زيادي‌ نمي‌نمايند. براي‌شروع‌ نسخه‌ اول‌ اين‌ راهنما ابتدا بصورت‌ خاص‌ براي‌ محققين‌ اندونزيايي‌ طرح‌ ريزي‌ گرديد ولي‌ پس‌ از اندكي‌مشخص‌ شد كه‌ با كمي‌ تغييرات‌ مي‌ تواند مورد استفاده‌ سايرين‌ نيز قرار گيرد .

به‌ همين‌ دليل‌ ACIAR به‌ چاپ‌ و انتشار گسترده‌ اين‌ راهنما براي‌ دسترسي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌همت‌ گماشت‌ .
اميدواريم‌ كه‌ اين‌ راهنما بتواند راهگشاي‌ بسياري‌ از محققين‌ و دانشمنداني‌ باشد كه‌ در نوشتن‌ مقالاتشان‌ به‌زبان‌ انگليسي‌ جهت‌ ارائه‌ و پذيرش‌ در مجلات‌ علمي‌ بين‌ المللي‌ مشكل‌ دارند .

برايان‌ لي‌
مسئول‌ ارتباطات‌ ACIARمقدمه‌ :
بسياري‌ از مقالاتي‌ كه‌ در متون‌ علمي‌ جهان‌ به‌ چاپ‌ مي‌ رسند توسط‌ محققيني‌ نوشته‌ مي‌ شوند كه‌ زبان‌اصلي‌اشان‌ انگليسي‌ نيست‌. با اينكه‌ چندين‌ جلد كتاب‌ جهت‌ آموزش‌ چگونه‌ نوشتن‌ مطالب‌ علمي‌ ، تأليف‌شده‌ است‌، ولي‌ چون‌ نويسندگان‌ آنها اغلب‌ افراد انگليسي‌ زبان‌ مي‌ باشند لذا كتب‌ آنان‌ براي‌ افراد غيرانگليسي‌ زبان‌ مشكل‌ بوده‌ و استفاده‌ چنداني‌ از اين‌ كتابها نمي‌برند .
اين‌ راهنما در واقع‌ مقدمه‌اي‌ از موضوع‌ كلي‌ « چگونه‌ نوشتن‌ مطالب‌ علمي‌ و تحقيقي‌ » است‌ كه‌ براي‌محققين‌ غير انگليسي‌ زبان‌ نوشته‌ شده‌ است‌ .
اين‌ راهنما حاوي‌ ديدگاههاي‌ سردبير يك‌ مجله‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ نويسندگان‌ توصيه‌ مي‌ كند كه‌ مقاله‌ خودرا چگونه‌ به‌ راحتي‌ بنويسند و چگونه‌ بهترين‌ روش‌ را براي‌ آماده‌ كردن‌ مقاله‌ بكار برند تا بتوانند آنرا به‌ يك‌مجله‌ ارائه‌ دهند . اين‌ راهنما نه‌ تنها كامل‌ نبوده‌ بلكه‌ خود آغازي‌ بيش‌ نيست‌ .
طريقة‌ نوشتن‌ مقالات‌ تحقيقي‌، مطلبي‌ مفصل‌ و كلي‌ بوده‌ و نمي‌ توان‌ تمام‌ جوانب‌ آنرا در كتاب‌ كوچكي‌مثل‌ اين‌ راهنما بيان‌ نمود ، راهنماهاي‌ ديگري‌ وجود دارند كه‌ به‌ جزئيات‌ بيشتر همراه‌ با مطالب‌ ويژه‌بخصوص‌ جزئيات‌ تكنيكي‌ مثل‌ طرق‌ آماده‌ كردن‌ و كشيدن‌ اشكال‌ براي‌ پذيرش‌ و چاپ‌ مي‌ پردازند ،خوانندگاني‌ كه‌ مايلند بيشتر درمورد طريقة‌ نوشتن‌ مقالات‌ علمي‌ بدانند، مي‌ توانند به‌ كتابهاي‌ بخش‌ منابع‌ كه‌در انتهاي‌ راهنما آمده‌ است‌ بخصوص‌ به‌ كتاب‌ "چگونه‌ مقاله‌ علمي‌ نوشته‌ و چاپ‌ نمائيم‌" ( تاليف‌. رابرت‌.آي‌ . دي‌ . چاپ‌ دوم‌ ، انتشارات‌.آي‌ اس‌. آي‌ ISI فلادلفيا ) رجوع‌ نمايند.
قسمت‌ هاي‌ عمده‌ اين‌ راهنما براساس‌ نظريه‌ هاي‌ مفيد و اثبات‌ شده‌ رابرت‌ . اي‌ . دي‌ نوشته‌ شده‌ و قابل‌ذكر است‌ كه‌ هيچ‌ كتاب‌ علمي‌ در اين‌ باره‌ بدون‌ اين‌ اصول‌ كامل‌ نيست‌ كه‌ ما در اينجا از رابرت‌.آي‌.دي‌ بخاطراستفاده‌ از مطالبش‌ تشكر مي‌ نمائيم‌.فصل‌ اول‌
طريقة‌ نگارش‌ مقاله‌ تحقيقي‌
امروزه‌ انواع‌ مختلفي‌ ازنشريات‌ علمي‌، مجلات‌ تحقيقي‌، خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانسها ، گزارش‌ يافته‌ ها ،جمع‌ بنديهاي‌ ساليانه‌ علمي‌ وجود داشته‌ و منتشر مي‌ گردند . اما سنگ‌ بنا و مبناي‌ اصلي‌ تمام‌ آنها بخصوص‌ درتحقيقات‌ علمي‌ امروزي‌ مقالات‌ علمي‌ پايه‌ و نو مي‌باشند كه‌ توسط‌ اكثر مجلات‌ علمي‌ چاپ‌ مي‌گردند.دراينجا نيازي‌ نيست‌ كه‌ بطور دقيق‌ مقاله‌ علمي‌ پايه‌ را تعريف‌ كرده‌ و شرح‌ دهيم‌، ولي‌ بطور خلاصه‌ مقاله‌علمي‌ پايه‌ و نو به‌ مقاله‌ اي‌ گفته‌ مي‌ شود كه‌ تاكنون‌ چاپ‌ نشده‌ و مربوط‌ به‌ تحقيق‌ انجام‌ شده‌اي‌ باشد. هر مجله‌اي‌ براي‌ خود تعريفي‌ از اين‌ نوع‌ مقالات‌ دارد، ولي‌ تقريبا تمام‌ تعريفات‌ حول‌ همين‌ عبارت‌ مقاله‌ پايه‌ وتحقيقات‌ پايه‌ مي‌ چرخند .


بطور كلي‌ چرا بايد مقاله‌ تحقيقي‌ نوشت‌؟
دلايل‌ دخيل‌ درنوشتن‌ مقالات‌ كدامند ؟ آيا به‌ اين‌ علت‌ است‌ كه‌ با چاپ‌ تعدادي‌ مقاله‌ ترفيع‌ علمي‌ خواهيدگرفت‌ ؟ آيا استاد راهنماي‌ شما مي‌ خواهد بعضي‌ از نتايج‌ كاري‌ كه‌ توسط‌ شماانجام‌ مي‌ شده‌ و يا مي‌شود راببيند ؟ و آيا شما مي‌ خواهيد با استفاده‌ از داشتن‌ مقاله‌ به‌ كنفرانسي‌ برويد ؟ ممكن‌ است‌ در جامعة‌ علمي‌امروزي‌ اينها دلايل‌ كافي‌ و معمول‌ براي‌ چاپ‌ مقاله‌ باشند، ولي‌ در اصل‌ دلايل‌ واقعي‌ نيستند .
دليل‌ اصلي‌ اينست‌ كه‌ شما بعنوان‌ يك‌ دانشمند يا محقق‌ عضوي‌ از يك‌ گروه‌ بزرگ‌ مي‌ باشيد و اين‌ برايتان‌يك‌ امتياز است‌ كه‌ در اين‌ گروه‌ عضوي‌ فعال‌ و حرفه‌اي‌ باشيد. پس‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دانشمند وظيفه‌ داريد كه‌ نتايج‌كارهايتان‌ را مكتوب‌ نموده‌ و تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ آنها را منتشر و پخش‌ نمائيد و به‌ اطلاع‌ سايرين‌ برسانيد،در غير اينصورت‌ نتايج‌ كارتان‌ تنها براي‌ خودتان‌ مانده‌ و باعث‌ دوباره‌ كاري‌ توسط‌ سايرين‌ مي‌ گردد.
چاپ‌ نتايج‌ تحقيقات‌ باعث‌ افزايش‌ دانسته‌ هاي‌ بشر، بر انگيخته‌ شدن‌ بحث‌ ها و مناظرات‌ علمي‌ ، تشويق‌ديگران‌ براي‌ كار بيشتر روي‌ موضوع‌ و يافتن‌ موقعيّت‌ ها و ايده‌ هاي‌ نو براي‌ تحقيقات‌ بعدي‌ مي‌ گردد .
اكثر مقالات‌ تحقيقي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حقيقت‌ علمي‌ تلقي‌ مي‌ شوند، زيرا قبل‌ از چاپ‌ توسط‌ كارشناسان‌ ومتخصصين‌ در موضوع‌ كاري‌ مقاله‌ مورد بررسي‌ و داوري‌ قرار مي‌ گيرد . به‌ همين‌ خاطر و به‌ دليل‌استانداردهاي‌ بالايي‌ كه‌ معمولاً براي‌ پذيرش‌ مقالات‌ علمي‌ اعمال‌ مي‌ شود، اغلب‌ داشتن‌ مقاله‌ اي‌ كه‌ توسط‌يك‌ مجله‌ پذيرفته‌ شده‌ باشد كار مشكلي‌ است‌. به‌ همين‌ علّت‌ يك‌ دانشمند بايد قدرت‌ نوشتن‌ مقاله‌ تحقيقي‌قابل‌ قبولي‌ را داشته‌ باشد چون‌ نوشتن‌ ساير نوشته‌ هاي‌ علمي‌ مثل‌ مقالات‌ كنفرانسها، بازنگريها reviews) ) و ... معمولا ساده‌ تر است‌ .

تحقيقات‌ زيادي‌ در دنيا انجام‌ مي‌ شود ولي‌ در نهايت‌ تعداد كمي‌ از آنها به‌ چاپ‌ مي‌ رسد.
هدف‌ اين‌ كتاب‌ اينستكه‌ كه‌ به‌ خواننده‌ اين‌ شانس‌ را بدهد تا قبل‌ از ديدن‌ ساير همكارانش‌ مقاله‌ تحقيقي‌ راآماده‌ نمايد .


شكل‌ـ 1 : از تعداد كل‌ تحقيقاتي‌ كه‌ طرح‌ ريزي‌ شده‌ و انجام‌ مي‌ گردد تنها نسبت‌ كمي‌ چاپ‌ شده‌ و از اين‌ تعدادبه‌ دلايل‌ مختلف‌ در صد كمتري‌ توسط‌ افرادي‌ خوانده‌ مي‌ شود كه‌ از كار تحقيقي‌ بيشترين‌ سود را مي‌ برند.


نوشتن‌ مقاله‌ را چگونه‌ آغاز كنيد ؟
براي‌ خوب‌ نوشتن‌ در ابتدا بايد يك‌ طرح‌ كلي‌ داشته‌ باشيد. نوشته‌ هاي‌ جالب‌، رسا و موثر، داراي‌ سيستم‌و نظم‌ مي‌ باشند كه‌ در آنها لغات‌ درجاي‌ مناسب‌ خود بطور صحيح‌ و منطقي‌ مرتب‌ شده‌ اند .
اما قبل‌ از اينكه‌ بتوانيد شروع‌ به‌ نوشتن‌ كنيد بايد چيزي‌ براي‌ گفتن‌ ويا به‌ عبارت‌ دقيق‌ تر پيغامي‌ براي‌توصيف‌ كردن‌ داشته‌ باشيد .
بدون‌ سعي‌ و تلاش‌ و چند يار تمريننمي‌ توانيد يك‌ مقاله‌ را از آغاز تا انتها بنويسيد مگر اينكه‌ در اين‌ زمينه‌خيلي‌ با تجربه‌ باشيد. تكنيك‌ اصلي‌ در تحقيقات‌، طراحي‌ يك‌ طرح‌ دقيق‌ براي‌ توصيف‌ واضح‌ و روشن‌ مشكل‌است‌. در اينجا مشكل‌ شما نوشتن‌ يك‌ مقاله‌ تحقيقي‌ مي‌باشد ساختار مقاله‌ به‌ موضوع‌ مطرح‌ شده‌ در آن‌بستگي‌ دارد. هدف‌ مقاله‌ و همه‌ گيري‌ آن‌ نيز مهم‌ است‌ .
نوشتن‌ مقاله‌ وقتي‌ كار مشكلي‌ است‌ كه‌ چيزي‌ كافي‌ براي‌ گفتن‌ نداشته‌ باشيد و در اين‌ صورت‌ اگر هم‌ بخواهيدبنويسيد در وسط‌ راه‌ مي‌ بريد و نوشتن‌ را رها مي‌ نمائيد زيرا نوشتن‌ مقاله‌ كار مشكلي‌ است‌ .
اما اگر مطمئنيد كه‌ چيزي‌ براي‌ گفتن‌ و عرضه‌ داريد مطلب‌ فوق‌ صحت‌ ندارد و مي‌ توانيد با استفاده‌ ازبعضي‌ از اصول‌ ساده‌ اي‌ كه‌ در اينجا توصيف‌ شده‌اند و در نوشتن‌ مقاله‌ به‌ شما كمك‌ مي‌ نمايند، نوشتن‌ مقاله‌اي‌ را آغاز كرده‌ و به‌ آساني‌ به‌ پايان‌ برسانيد .


دامنه‌ و موضوعات‌ علمي‌ مورد علاقه‌ مجله‌ :
بسياري‌ از عباراتي‌ كه‌ در مجلات‌ به‌ عنوان‌ دامنه‌ و موضوعات‌ علمي‌ مورد توجه‌ مجله‌ مطرح‌ شده‌اند شامل‌لغات‌ مهم‌ و اصلي‌ مي‌ باشند. آنها به‌ دنبال‌ اين‌ هستند كه‌ مقالات‌ گزارشي‌ يا نتايج‌ مهمي‌ را بپذيرند كه‌ نقش‌بارزتري‌ در پيشرفت‌ علم‌ بشري‌ داشته‌ باشند.
يكي‌ از اولين‌ سوالاتي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سردبيران‌ مجلات‌ علمي‌ بعد از دريافت‌ مقالة‌ شما از خود بپرسنداينستكه‌ "آيا اطلاعات‌ اين‌ مقاله‌ مهم‌ و نو بوده‌ و ارزش‌ چاپ‌ كردن‌ را دارد ؟"
شما بايد مطمئن‌ باشيد آنچيزي‌ كه‌ به‌ نظر شما يك‌ مقاله‌ خوب‌ رامي‌ سازد از ديدگاه‌ ديگران‌ و بخصوص‌سردبير مجله‌ مورد نظر نيز به‌ اندازه‌ كافي‌ مناسب‌ است‌. به‌ عبارت‌ بهتر نسبت‌ به‌ مقاله‌ خود واقع‌ بينانه‌ برخوردنمائيد. براي‌ اين‌ منظور بايد سعي‌ كنيد كه‌ خود را جاي‌ ناظري‌ كه‌ كارتان‌ را مي‌ خواند بگذاريد نه‌ بجاي‌ كسيكه‌آنرا نوشته‌ است‌ .
سعي‌ كنيد خود را به‌ جاي‌ يك‌ سردبير يا يك‌ داور مجله‌ بگذاريد. آنها ممكن‌ است‌ اين‌ سوال‌ را از خودبپرسند: "كه‌ چرا من‌ بايد اين‌ مقاله‌ را چاپ‌ كنم‌ ؟" و لذا شما بايد بگونه‌اي‌ نوشته‌ باشيد كه‌ جواب‌ اين‌ باشد كه‌:" (به‌ اين‌ علت‌ كه‌ اين‌ يك‌ كار خوب‌ است‌)."
بايد از ارزش‌ كارتان‌ مطمئن‌ باشيد زيرا كه‌ نوشته‌ تان‌ مورد امتحان‌ سردبير و نقد و بررسي‌ داور مجله‌ قرارخواهد گرفت‌. نوشتن‌ را با انتخاب‌ و درج‌ عنوان‌ مقاله‌ آغاز كنيد. اغلب‌ مي‌ توانيد از همان‌ عنواني‌ استفاده‌نمائيد كه‌ در آغاز كار و يا در حين‌ مطرح‌ كردن‌ طرح‌ آن‌، آنرا پيشنهاد نموده‌ بوديد سپس‌ سعي‌ در نوشتن‌خلاصه‌ اي‌ از نتايج‌ كارتان‌ نمائيد و اينكه‌ چه‌ كارهايي‌ را مي‌ توان‌ با توجه‌ به‌ كار شما در آينده‌ انجام‌ داد بعد ازانجام‌ اين‌ اعمال‌ مي‌ توانيد به‌ مطالب‌ نگاه‌ كرده‌ و سعي‌ كنيد تصميم‌ بگيريد كه‌ آيا نتايج‌ تحقيقي‌ تان‌ ارزش‌ چاپ‌كردن‌ دارد يا خير؟
براي‌ شروع‌ خود را متقاعد كنيد كه‌ بايد مقاله‌ اي‌ بنويسيد يعني‌ مقاله‌ اي‌ براي‌ نوشتن‌ داريد بعد از اين‌ بايدراجع‌ به‌ مخاطبانتان‌ يعني‌ كساني‌ كه‌ مقاله‌اتان‌ را مي‌ خوانند فكر كنيد و از خود بپرسيد « براي‌ چه‌ مي‌ خواهيدمقاله‌ بنويسيد؟ » براي‌ اين‌ مقاله‌ مي‌ نويسيد كه‌ خوانده‌ شود و به‌ همين‌ خاطر بايد چاپ‌ گردد . بسياري‌ ازنويسندگان‌ اين‌ موضوع‌ را در نظر نمي‌ گيرند، آنها فقط‌ چاپ‌ مقاله‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ موضوع‌ و هدف‌ نهايي‌ درنظر مي‌ گيرند و راجع‌ به‌ كساني‌ كه‌ آن‌ را خواهند خواند فكر نمي‌ كنند . از همان‌ ابتداي‌ كار شما بايد اين‌ هدف‌را مد نظر داشته‌ باشيد كه‌ مقاله‌ بايد توسط‌ افراد مرتبط‌ با موضوع‌ مقاله‌ ديده‌ و خوانده‌ شود به‌ همين‌ علت‌ بايدمقاله‌اتان‌ را به‌ مجلة‌ خاصي‌ بفرستيد تا توسط‌ آن‌ عده‌ كه‌ مد نظرتان‌ است‌ مورد مطالعه‌ قرار گيرد .


افراد مقالات‌ را چگونه‌ مي‌ خوانند :
تعداد بسيار كمي‌ از مقالات‌ از اول‌ تا آخر خوانده‌ مي‌ شوند بيشتر افراد مجلات‌ را در حاليكه‌ در كتابخانه‌نشسته‌اند، مطالعه‌ مي‌ نمايند. آنها گوشه‌ مجله‌ را علامت‌ زده‌ ، به‌ فهرست‌ محتويات‌ ( عنوان‌ مقالات‌ ) نگاه‌ مي‌كنند و عنوانهاي‌ مورد علاقه‌ اشان‌ را انتخاب‌ كرده‌ ، به‌ صفحات‌ مربوطه‌ رجوع‌ مي‌ نمايند ، ابتدا به‌ چكيدة‌ كار وسپس‌ ممكن‌ است‌ به‌ اشكال‌ و بعد به‌ جداول‌ و آنگاه‌ به‌ صفحات‌ باقي‌ مانده‌ نگاه‌ نمايند دو دسته‌ خواننده‌ درمورد مقاله‌ شما و كلاً همه‌ مقالات‌ وجود دارند . يكي‌ گروهي‌ كه‌ در حوزه‌ و ميدان‌ تحقيقي‌ شما تخصص‌دارند و مي‌ خواهند تمام‌ اطلاعات‌ حاصل‌ از مقاله‌ شما را بدانند و گروه‌ ديگر افرادي‌ كه‌ اكثراً بطور اتفاقي‌مقاله‌اتان‌ را مي‌ خوانند و فقط‌ به‌ نتايج‌ حاصله‌ از كارتان‌ به‌ عنوان‌ زمينه‌اي‌ جهت‌ كار تحقيقي‌ خود علاقه‌ دارند .
امروزه‌ مقدار زيادي‌ از اطلاعات‌ در دنيا بصورت‌ عنوان‌ و چكيده‌ انتقال‌ مي‌ يابد و مراكز زيادي‌ وجود دارندكه‌ چكيده‌ مقالاتي‌ را كه‌ مربوط‌ به‌ يك‌ موضوع‌ خاص‌ است‌ را چاپ‌ مي‌ نمايند. براي‌ مثال‌ دايره‌ كشاورزي‌كشورهاي‌ مشترك‌ المنافع‌ در انگلستان‌ يك‌ سري‌ از چكيدة‌ مقالات‌ مجلات‌ را همراه‌ با فهرست‌ كامل‌ آنهابراي‌ راهنمايي‌ جويندگان‌ و محققين‌ در جهت‌ دستيابي‌ سريع‌تر به‌ مقالات‌ مورد نظرشان‌ چاپ‌ مي‌ نمايد . نوع‌ ديگري‌ از اين‌ گونه‌ نشريات‌ اطلاع‌ رساني‌، مجله‌ "تحقيقات‌ در حال‌ انجام‌" ( current contents )است‌ كه‌ فهرست‌ كاملي‌ از تحقيقات‌ در حال‌ چاپ‌ مجلات‌ ديگر را به‌ صورت‌ شماره‌ بندي‌ شده‌ براساس‌ كليدواژه‌ ها ، نام‌ مكانها و غيره‌ چاپ‌ مي‌ نمايد. امروزه‌ علاوه‌ بر اين‌ گونه‌ نشريات‌، سيستم‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌زيادي‌ با همان‌ نوع‌ اطلاعات‌ دردسترس‌ مي‌ باشند و بديهي‌ است‌ كه‌ در تمام‌ اين‌ گونه‌ سيستم‌ ها نيز عنوان‌ وسپس‌ چكيدة‌ مقاله‌اتان‌ زودتر از ساير موضوعات‌ خواننده‌ را جذب‌ مي‌ نمايد.

مقاله‌اتان‌ با هزاران‌ مقالة‌ شبيه‌ خود كه‌ چاپ‌ شده‌اند مقايسه‌ خواهد شد ، پس‌ لازم‌ است‌ به‌ مقاله‌اتان‌ بدقّت‌نگاه‌ كرده‌ و با توجه‌ به‌ نكات‌ زير آنرا بنويسيد .

عنوان‌ مقاله‌ : خوانندگان‌ متخصص‌ در اين‌ رشته‌ را جذب‌ نموده‌ و خوانندگان‌ اتفاقي‌ را علاقه‌ مند مي‌ نمايد.

چكيده‌ : خوانندگان‌ متخصص‌ را تشويق‌ مي‌ كند تا مقاله‌ را بخوانند و خوانندگان‌ اتفاقي‌ را با دادن‌ اطلاعات‌مشخصي‌ راضي‌ و مجاب‌ مي‌ نمايد .

اشكال‌ و جداول‌: نتايج‌ كار را براي‌ كساني‌ كه‌ مقاله‌ را ورانداز مي‌ نمايند خلاصه‌ مي‌ كند.

نتايج‌ حاصله‌ : جزئيات‌ بيشتري‌ مي‌ دهد .

بخش‌ بحث‌ مقاله‌ : به‌ نتايج‌ حاصله‌ معني‌ مي‌ بخشد .

ساير قسمت‌ هاي‌ مقاله‌ : براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ بيشتر خوانده‌ مي‌ شود .
با خواندن‌ ليست‌ فوق‌ متوجه‌ خواهيد شد كه‌ عنوان‌ و چكيدة‌ مقاله‌ چه‌ اهميتي‌ در جذب‌ خواننده‌ دارند . وقتي‌كه‌ خوانندگان‌ در حال‌ مرور فهرست‌ محتويات‌ و عناوين‌ مجله‌ هستند، تنها عنوان‌ مقاله‌ است‌ كه‌ مي‌ تواند آنهارا به‌ خواندن‌ مقاله‌ تشويق‌ نمايد. اين‌ حالات‌ درمورد سيستم‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ كامپيوتري‌ نيز صادق‌ است‌.پس‌ بياد داشته‌ باشيد مهمترين‌ قسمت‌ در جذب‌ خوانندگان‌ نسبت‌ به‌ خواندن‌ مقاله‌اتان‌ قسمت‌ عنوان‌ مقاله‌مي‌باشند.


شكل‌ 2 : عنوان‌ و چكيدة‌ مقاله‌ از نظر مقدار حجم‌ و فضاي‌ اشغال‌ شده‌ درصد كمي‌ از مقاله‌ را مي‌ گيرند (سمت‌ چپ‌ ) ولي‌ در جذب‌ خوانندگان‌ نسبت‌ به‌ ساير قسمت‌ ها تاثير زيادتري‌ دارند. (سمت‌ راست‌ ) ( بلوك‌هاي‌ سمت‌ چپ‌ قسمت‌ هاي‌ يك‌ مقاله‌ را بر حسب‌ اشغال‌ فضا و بلوك‌ هاي‌ سمت‌ راست‌ همان‌ قسمت‌ ها رابراساس‌ تاثير در جذب‌ خوانندگان‌ نشان‌ مي‌ دهند.)


انتخاب‌ مجلة‌ مناسب‌ :
قبل‌ از اينكه‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ كنيد بايد مجله‌اي‌ كه‌ مايليد تا مقاله‌اتان‌ در آن‌ چاپ‌ شود، را انتخاب‌ نمائيد. دراغلب‌ موارد انتخاب‌ مجله‌ تحت‌ تاثير ساختار و نوع‌ كار تحقيقي‌ و محتواي‌ مقاله‌اتان‌ قرار مي‌ گيرد. مجلات‌مختلف‌ سبك‌ و قوانين‌ خاصي‌ براي‌ پذيرش‌ مطالب‌ و چاپ‌ آنان‌ دارند. وقتي‌ كه‌ مي‌ خواهيد مجله‌اي‌ راانتخاب‌ نمائيد از خود سوالاتي‌ نظير سؤالات‌ زير را بپرسيد:
دامنه‌ و موضوعات‌ كاري‌ و نتايج‌ مورد علاقه‌ اين‌ مجله‌ چيست‌ ؟

جواب‌ اين‌ سوال‌ اغلب‌ در داخل‌ مجله‌ و در پشت‌ جلد چاپ‌ شده‌ است‌ . آنها را بسيار دقيق‌ بخوانيد. كار عبثي‌است‌ اگر يك‌ مقالة‌ تحقيقي‌ را براي‌ مجله‌اي‌ بفرستيد كه‌ فقط‌ كارهاي‌ جمع‌ بندي‌ و بازنگري‌ (reviwe) راچاپ‌ مي‌ نمايد و همچنين‌ بي‌مورد است‌ چنانچه‌ يك‌ مقاله‌ تحقيقي‌ تئوري‌ را براي‌ مجله‌اي‌ بفرستيد كه‌ فقط‌كارهاي‌ عملي‌ و آزمايشگاهي‌ را پذيرفته‌ و چاپ‌ مي‌ نمايد .

اين‌ مجله‌ هر چند وقت‌ چاپ‌ مي‌ شود؟


به‌ شكل‌ ـ 3 نگاه‌ كنيد. انتشارات‌ علمي‌ عموماً كند هستند. مجله‌اي‌ كه‌ در سال‌ دوبار چاپ‌ مي‌ شود. احتمال‌و پتانسيل‌ بيشتري‌ براي‌ چاپ‌، مطالعه‌ و بررسي‌ مقاله‌اتان‌ دارد تا مجله‌ اي‌ كه‌ هر ماه‌ چاپ‌ مي‌گردد . بايد ازخودتان‌ اين‌ سؤال‌ را بپرسيد كه‌ "آيا پانزده‌ ماه‌ انتظار براي‌ چاپ‌ مقاله‌، اثر و ارتباط‌ آن‌ با كارهاي‌ مربوطه‌ راتحت‌ تاثير قرار نمي‌ دهد ؟" اگر مقاله‌ بايد سريع‌ چاپ‌ شود مي‌ توانيد آنرا براي‌ يك‌ مجله‌ سريع‌الانتشار(Fast publication) بفرستيد، اما اگر چاپ‌ سريع‌ مقاله‌ ضروري‌ نباشد ، سردبير چنين‌ مجلاتي‌ موظفند كه‌كار شما را عودت‌ دهند .


شكل‌ 3 ـ تعداد و زمانهاي‌ چاپ‌ هر دو نوع‌ مجله‌ را با يكديگر مقايسه‌ نمائيد مجله‌ سمت‌ چپي‌ هرماه‌ ومجله‌ سمت‌ راستي‌ هر شش‌ ماه‌ چاپ‌ مي‌گردند. به‌ مدّت‌ زمان‌ لازم‌ براي‌ چاپ‌ يك‌ مقاله‌ بطور همزمان‌ براي‌هر دو مجله‌ ارسال‌ شده‌ توجه‌ كنيد، مقالهآي‌ كه‌ در ماه‌ آخر سال‌ ماه‌ 12 رسيده‌ باشد در هر دو مجله‌ هفت‌ ماه‌بعد چاپ‌ مي‌گردد . امّا اگر يك‌ ماه‌ بعد به‌ هر دو مجله‌ برسد در مجله‌ ماهانه‌ با يك‌ ماه‌ تاخير نسبت‌ به‌ مقاله‌اي‌كه‌ در ماه‌ دوازه‌ رسيده‌ يعني‌ باز هم‌ هفت‌ ماه‌ بعد نسبت‌ به‌ زمان‌ ارسال‌ چاپ‌ مي‌گردد ولي‌ همين‌ مقاله‌ براي‌چاپ‌ در مجلة‌ شش‌ ماههانه‌ بايد دوازده‌ ماه‌ انتظار بكشد.

اين‌ مجله‌ چه‌ نوع‌ مقالاتي‌ را چاپ‌ مي‌ نمايد ؟
آيا مي‌ توانيد كار خود را بصورت‌ الگو و قالب‌ مجله‌ درآوريد ؟ بسياري‌ از مجلات‌ قالب‌ بندي‌ و ترتيب‌ خاصي‌را بر روي‌ مقالاتي‌ كه‌ چاپ‌ مي‌ نمايند اعمال‌ مي‌ كنند. اگر مقاله‌ شما در قالب‌ دلخواه‌ آنان‌ نباشد آنرا عودت‌مي‌دهند. مثلاً اگر مقاله‌اتان‌ حدود بيست‌ صفحه‌ است‌ و مجله‌ اي‌ فقط‌ مقالات‌ تا پنج‌ صفحه‌ را چاپ‌ مي‌ نمايدطبيعي‌ است‌ كه‌ مقاله‌ شما را نه‌ بخاطر محتواي‌ علمي‌ بلكه‌ بخاطر ساختار مقاله‌ برگشت‌ مي‌دهد.

آيا شرايط‌ ديگري‌ براي‌ پذيرش‌ مقاله‌ در اين‌ مجله‌ وجود دارد ؟
بعضي‌ مجلات‌ مقالات‌ را به‌ شرطي‌ قبول‌ مي‌ نمايند كه‌ يكي‌ از نويسندگان‌ آن‌ عضو گروهي‌ باشد كه‌ مجله‌را چاپ‌ مي‌كنند. در بعضي‌ از مجلات‌ بر انجام‌ بعضي‌ تحليلهاي‌ آماري‌ و هم‌ چنين‌ تكرار آزمايشات‌ براي‌حصول‌ دقت‌ بيشتر تأكيد دارند و براي‌ پذيرش‌ مقاله‌، اين‌ نتايج‌ را مي‌ خواهند تعداد زيادي‌ از مجلات‌ براي‌چاپ‌ مقالات‌ هزينه‌ و پول‌ دريافت‌ مي‌ نمايند بدين‌ صورت‌ كه‌ شما براي‌ چاپ‌ مقاله‌اتان‌ بايد مبلغي‌ را بپردازيدكه‌ اين‌ مبلغ‌ معمولا به‌ تعداد صفحاتي‌ كه‌ بصورت‌ نهايي‌ در مجله‌ چاپ‌ مي‌ شود، بستگي‌ دارد. لازم‌ به‌ تذكراست‌ كه‌ اين‌ مبالغ‌ گاهي‌ بسيار زياد و سنگين‌ هستند. حتي‌ برخي‌ از مجلات‌ انتظار دارند كه‌ پول‌ را همراه‌ بادست‌ نوشته‌ هايتان‌ بفرستيد، بدين‌ صورت‌ كه‌ براي‌ ديدن‌ و بررسي‌ مقاله‌اتان‌ هم‌ هزينه‌اي‌ در نظر مي‌گيرند.پس‌ بايد اين‌ شرايط‌ را بدقت‌ مطالعه‌ كرده‌ و چنانچه‌ پول‌ كافي‌ براي‌ اينكار داريد اقدام‌ نمائيد همچنين‌ بعضي‌مجلات‌ هستند كه‌ از نويسندگان‌ كشورهاي‌ خاصي‌ پول‌ دريافت‌ نمي‌ كنند .


آيا مقاله‌اتان‌ براي‌ چاپ‌ احتياج‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاصي‌ دارد؟
ممكن‌ است‌ در مقاله‌اتان‌ تعدادي‌ ميگرو گراف‌ الكتروني‌ وجود داشته‌ باشند كه‌ برايتان‌ مهم‌ بوده‌ و بخواهيدحتماً چاپ‌ شوند. پس‌ بايد به‌ دنبال‌ مجلاتي‌ بگرديد كه‌ اين‌ تصاوير را بتوانند واضح‌ و روشن‌ چاپ‌ نمايند. اگرتصاوير رنگي‌ داريد بايد مجله‌اي‌ را بيابيد كه‌ اين‌ تصاوير را بدون‌ دردسر زيادي‌ بپذيرند. امروزه‌ اكثر مجلات‌خيلي‌ بيشتر از آنچه‌ كه‌ مي‌ توانند چاپ‌ نمايند مقاله‌ دريافت‌ مي‌كنند، پس‌ در انتخاب‌ مجله‌، درست‌ و دقيق‌عمل‌ نمائيد تا مقاله‌اتان‌ زودتر و راحت‌ تر چاپ‌ شود و اگر هم‌ پذيرفته‌ نشد آنرا سريعتر عودت‌ دهند تا اتلاف‌وقت‌ كمي‌ داشته‌ باشيد. مجلات‌ معروفتر معمولاً مقالاتي‌ را كه‌ نامناسب‌ بدانند سريعتر رد كرده‌ و پس‌مي‌فرستند براي‌ اينكه‌ مقاله‌اتان‌ شانس‌ بيشتري‌ براي‌ پذيرش‌ داشته‌ باشد، بهتر است‌ مجله‌اي‌ با معروفيت‌ كمتررا انتخاب‌ نماييد ممكن‌ است‌ تمايل‌ زيادي‌ داشته‌ باشيد كه‌ مقاله‌ اتان‌ را در يك‌ مجله‌ بين‌ المللي‌ چاپ‌ نمائيدهرچند اين‌ ايدة‌ خوبي‌ است‌، اما بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ تعداد خوانندگان‌ مجلات‌ بين‌ المللي‌ بسيار بيشتر از تعدادخوانندگان‌ مجلات‌ محلي‌ كشوري‌ است‌ لذا بين‌ كيفيت‌ مقاله‌اتان‌ ، نوع‌ مجله‌ و تعداد خوانندگان‌ آن‌ توازني‌برقرار نمائيد . بايد در اينحالت‌ تمام‌ عوامل‌ موثر را مدنظر قرار دهيد، مثلاً آيا مقاله‌اتان‌ بقدر كافي‌ مناسب‌است‌ تا براي‌ بهترين‌ مجلات‌ فرستاده‌ شود ؟ شايد نباشد، پس‌ بهتر است‌ آنرا براي‌ مجله‌ اي‌ با شهرت‌ كمتربفرستيد تا شانس‌ بيشتري‌ براي‌ پذيرفته‌ شدن‌ و چاپ‌ داشته‌ باشد .سبك‌ نگارش‌ مجله‌ :
بعد از اينكه‌ مجله‌ اي‌ را انتخاب‌ نموديد بايد شروع‌ به‌ آماده‌ كردن‌ دست‌ نوشته‌ هايتان‌ بر طبق‌ سبك‌ وساختار موردقبول‌ آن‌ مجله‌ نمائيد. اكثر مجلات‌ راهنماي‌ جزئيات‌ مربوط‌ به‌ پذيرش‌ و چاپ‌ مقالات‌ را براي‌نويسندگان‌ تحت‌ عنوان‌ « اطلاعات‌ براي‌ مقاله‌ نويسان‌ » در صفحات‌ اوليه‌ اولين‌ شماره‌ خود در ابتداي‌ هر سال‌ميلادي‌ ويا در كتابچه‌ هاي‌ كوچك‌ مجزايي‌ چاپ‌ مي‌ نمايند ، پس‌ بايد با مجله‌ تماس‌ گرفته‌ و آن‌ راهنما راتقاضا نمائيد يا اينكه‌ از نمونه‌ مجله‌ موجود در كتابخانه‌ كپي‌ بگيريد. همچنين‌ موقع‌ تايپ‌ مقاله‌ بايد مطمئن‌شويد كه‌ تايپ‌ كنندة‌ مقاله‌ از دستورالعمل‌ و قالب‌ مورد نظر مجله‌ مطلع‌ است‌. طبعاً مطلوب‌ نخواهد بود كه‌راهنما را خودتان‌ خوانده‌ و در جايي‌ قرار داده‌ آنگاه‌ از تايپ‌ كننده‌ بخواهيد مقاله‌اتان‌ را تايپ‌ نمايد .


براي‌ مقاله‌ خود طرحي‌ بريزيد .
به‌ نمونه‌ مقالات‌ چاپ‌ شده‌ در مجلة‌ مورد نظر نگاه‌ كرده‌ و تقسيم‌ بندهاي‌ آنها را مد نظر قرار دهيد اين‌ كاربه‌ شما اين‌ ايده‌ و زمينه‌ را مي‌ دهد كه‌ چگونه‌ مقاله‌اتان‌ را تقسيم‌ بندي‌ نمائيد بيشتر مقالات‌ تحقيقي‌ شامل‌قسمت‌ هاي‌ زير هستند :

مقدمه‌:به‌ سوالات‌ زير پاسخ‌ مي‌ دهد:
چرا اينكار تحقيقي‌ را انجام‌ دادم‌ ؟ و به‌ دنبال‌ چه‌ چيزي‌ بودم‌ ؟ چه‌ نتايجي‌ بدست‌ آمد؟

مواد مورد استفاده‌ :
از چه‌ چيزهايي‌ استفاده‌ نمودم‌ و شما چطور از آنها استفاده‌ كنيد؟

روشهاي‌ مورد استفاده‌ :

چه‌ كارهايي‌ انجام‌ دادم‌ و شماچطور آنها راانجام‌ دهيد ؟

نتايج‌ حاصله‌

چه‌ چيزهايي‌ اتفاق‌ افتاد ؟

بحث‌ :

اين‌ اتفاقات‌ چه‌ معني‌ و مفهومي‌ دارند؟

نتيجه‌ گيري‌:
حقايق‌ چه‌ چيزي‌ را بيان‌ مي‌نمايند؟

تشكرّات‌ :
چه‌ كساني‌ به‌ من‌ كمك‌ نمودند ؟

منابع‌ :
در حين‌ كار و نوشتن‌ متن‌ به‌ تحقيقات‌ چه‌ كساني‌ رجوع‌ نمودم‌ ؟
بهتر است‌ از طرحي‌ استفاده‌ شود كه‌ در مقالات‌ مجله‌ معمول‌ بوده‌ و استفاده‌ مي‌ شود، زيرا هم‌ سردبير وهم‌ خوانندگان‌ آنراترجيح‌ مي‌ دهند و هم‌اينكه‌ همه‌ با ساختار آن‌ آشنايي‌ دارند. علاوه‌ بر اين‌ ، وجود يك‌ ترتيب‌منطقي‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ را آسان‌تر مي‌ نمايد ولي‌ اگر تقسيم‌ بندي‌ جديد و مناسبي‌ را براي‌ مقاله‌ اتان‌ درنظر گرفته‌ ايد و دلايل‌ خوبي‌ براي‌ تقسيم‌ بنديتان‌ داريد، مي‌ توانيد از روش‌ خودتان‌ در مقاله‌ اتان‌ استفاده‌ نموده‌و آنرا براي‌ سردبير مجله‌ بفرستيد. اگر روش‌ وطرح‌ شما مناسب‌ باشد آنرا مي‌ پذيرند واگر نوع‌ طرح‌ بكار برده‌شده‌ براي‌ ساير موارد هم‌ سودمند باشد ساير مجلات‌ نيز از طرح‌ شما استفاده‌ خواهند نمود.


قسمت‌ هاي‌ مقاله‌
سوالاتي‌ كه‌ در حين‌ طرح‌ ريزي‌ قالب‌ مقاله‌ به‌ آنها پاسخ‌ مي‌ دهيد راهنماهاي‌ خوبي‌ براي‌ تقسيم‌ بندي‌ مقاله‌به‌ اجزاء آن‌ هشتند كه‌ مي‌ توان‌ آنها را به‌ صورت‌ زير بيان‌ نمود.
(1) ـ دليل‌ انجام‌ كار تحقيقي‌
(2) ـ قبل‌ از انجام‌ تحقيق‌ چه‌ چيزهايي‌ معلوم‌ و چه‌ چيزهايي‌ مجهول‌ بود و چه‌ سير منطقي‌ را براي‌ طراحي‌ وانجام‌ آزمايشات‌ طي‌ نموديد ؟
(3) ـ چه‌ فرضياتي‌ تحت‌ آزمايش‌ قرار گرفتند و چه‌ نتايجي‌ از آزمايشات‌ انتظار مي‌ رفتند؟
(4) ـ شرايط‌ و تنظيم‌ هاي‌ آنها كه‌ در حين‌ آزمايش‌ انجام‌ گرفتند .
(5) ـ طرح‌ و شماي‌ آزمايش‌
(6) ـ روشهاي‌ مورد استفاده‌
(7) ـ اطلاعات‌ چطور جمع‌ آوري‌ گرديدند
(8) ـ روشهاي‌ تحليل‌ اطلاعات‌ و تكنيك‌ هاي‌ آماري‌ بكار گرفته‌ شده‌ .
(9) ـ نتايج‌ بدست‌ آمده‌
(10) ـ اعتبار، صحت‌ و معناي‌ نتايج‌ و نتيجه‌اي‌ كه‌ مي‌ توان‌ از آنها گرفت‌.
(11) ـ بيان‌ و استنباط‌ نتايج‌ و رابطة‌ آنها با ساير كارها
(12) ـ راهنمائيهايي‌ براي‌ كارها و تحقيقات‌ بعدي‌ در اين‌ زمينه‌
(13) ـ منابع‌ مفيد براي‌ كارهاي‌ ديگر در اين‌ زمينه‌ .تنظيم‌ اشكال‌ و جداول‌ :
بهتر است‌ كه‌ نتايج‌ خود را قبل‌ و يا در حين‌ نوشتن‌ مقاله‌ بصورت‌ نمودار و جدول‌ درآوريد .
معمولا اعداد ارقام‌ يا اطلاعات‌ زيادي‌ را در حين‌ تحقيق‌ بدست‌ مي‌ آوريد كه‌ بايد از بين‌ آنها مواردي‌ را انتخاب‌كنيد كه‌ اهداف‌ و نتايج‌ مطرح‌ شده‌ در مقاله‌ را تأييد و تأمين‌ نمايند. وقتي‌ آنها را بصورت‌ نمودار و شكل‌ در مي‌آوريد بهتر مي‌ توانيد تصميم‌ بگيريد كه‌ دقيقاً چه‌ چيزي‌ را مي‌ خواهيد نشان‌ دهيد و مناسب‌ ترين‌ راه‌ براي‌نشان‌ دادن‌ يافته‌ هايتان‌ كدام‌ است‌. بخاطر داشته‌ باشد كه‌ اشكال‌ و جداول‌ دو قسمت‌ بسيار موثر از مقاله‌ دردادن‌ اطلاعات‌ و جذب‌ خوانندگان‌ هستند. بنابراين‌ بايد فكر و وقت‌ زيادي‌ را صرف‌ آنها نمائيد .

اجراء و سرهم‌ نمودن‌ طرح‌ ريخته‌ شده‌:
عقيده‌ كلي‌ اين‌ است‌ كه‌ بجاي‌ اينكه‌ يكدفعه‌ بنشيند و سعي‌ كنيد مقاله‌ را از اول‌ تا آخر بنويسيد بايد آنرابطور سيستماتيك‌ و مرحله‌ به‌ مرحله‌ بنويسيد . بهترين‌ روش‌ براي‌ نوشتن‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌، داشتن‌ طرح‌ ونقشه‌اي‌ براي‌ مقاله‌ است‌ ، عالي‌ ترين‌ راه‌ براي‌ بهبود طرح‌ ريزي‌ اينستكه‌ به‌ سوالات‌ صفحه‌ شانزده‌ برگشته‌ ودربارة‌ پاسخ‌ آنها تأمل‌ نمائيد در ابتدا به‌ هر يك‌ از سوالات‌ بصورت‌ تك‌ تك‌ نگاه‌ كرده‌ و پاسخ‌ هاي‌ مربوطه‌ راياد داشت‌ نمائيد اين‌ كار در شروع‌ طرح‌ ريزي‌ براي‌ مقاله‌ اتان‌ به‌ شما كمك‌ خواهد نمود . طرح‌ اوليه‌ بصورت‌خلاصه‌ و چند جمله‌ اي‌ بوده‌ و مقاله‌ را بطور كلي‌ مد نظر قرار مي‌ دهد. اما وقتي‌ در اين‌ كار تجربه‌ بيشتري‌ پيدانموديد، مي‌ توانيد قالب‌ بندي‌ كاملي‌ را براي‌ مقاله‌ طرح‌ ريزي‌ نمائيد.

ابتدا بايد دربارة‌ قسمتهاي‌ اصلي‌ مقاله‌ تصميم‌ بگيريد. اين‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ مي‌ توانيد يك‌ طرح‌ اولية‌ قبلي‌داشته‌ باشيد كه‌ در كارها كمكتان‌ كند . بايد براي‌ هر يك‌ از قسمتهاي‌ تقسيم‌ شده‌ نيز يك‌ طرح‌ مجزاي‌ ديگر راايجاد نمائيد. مثلاً مي‌توان‌ قسمت‌ "مواد و روشهاي‌ مورد استفاده‌" از طرح‌ اصلي‌ را سريعا به‌ دو قسمت‌ «موادمورد استفاده‌» و «روشهاي‌ مورد استفاده‌» تقسيم‌ نمود. حال‌ دربارة‌ اينكه‌ از چه‌ موادي‌ براي‌ كار تحقيقي‌استفاده‌ كرده‌ايد، فكر كنيد. علاوه‌ بر اين‌ مي‌ توانيد قسمت‌ «مواد مورد استفاده‌» را بر حسب‌ نوع‌ كار به‌واحدهاي‌ زير تقسيم‌ بندي‌ نمائيد: «مواد شيميائي‌ مورد استفاده‌»، «حيوانات‌ مورد استفاده‌ »، «تجهيزات‌ مورداستفاده‌» و «خاكهاي‌ مورد استفاده‌» و غيره‌.
سپس‌ شروع‌ به‌ ساختن‌ فهرستي‌ از قسمت‌ ها و تقسيم‌ بنديهاي‌ مربوط‌ به‌ آنها كنيد پس‌ از انجام‌ اينكار به‌مجموعه‌ آنها نگاه‌ كنيد آنچه‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌ نمائيد فهرستي‌ از عناوين‌ هر قسمت‌ مي‌ باشد كه‌ همراه‌ با يكديگرآمده‌ اند و قسمت‌ كلي‌ تر «مواد و روشهاي‌ مورد استفاده‌» را مي‌ سازند اكنون‌ مي‌ توانيد براي‌ مقاله‌ اتان‌ طرحي‌را پيشنهاد نموده‌ و بسط‌ دهيد .
اينكار را مي‌ توانيد براي‌ هر قسمت‌ مقاله‌ انجام‌ داده‌ و سپس‌ برروي‌ واحدهاي‌ كوچكتر هر قسمت‌ هم‌ همين‌كار را اعمال‌ نماييد و در هر قسمت‌ از خود بپرسيد كه‌ چه‌ مي‌ خواهيد بگوئيد و چه‌ چيزهايي‌ بايد در اين‌قسمت‌ وجود داشته‌ باشد . در مورد هر قسمت‌ نيز يادداشتهايي‌ راجع‌ به‌ اينكه‌ در آنجا چه‌ چيزي‌ بايد گفته‌ وتوصيف‌ شود بنويسيد .
تقسيم‌ بندي‌ ومشخص‌ نمودن‌ مطالبي‌ كه‌ در هر قسمت‌ بايد توصيف‌ شود كار مشكلي‌ نيست‌ و به‌ آساني‌قابل‌ تشخيص‌ مي‌ باشد از آنجا كه‌ آزمايشات‌ را بصورت‌ مجزا انجام‌ داده‌ايد و نتايج‌ آنها مشخص‌ بودند و اينكه‌در هر قسمت‌ بدنبال‌ مطلب‌ خاصي‌ بوديد لذا هر يك‌ از اين‌ قسمت‌ هاي‌ مجزا و يا هر يك‌ از آزمايشات‌ رامي‌توانيد به‌ عنوان‌ بخش‌ هاي‌ مستقل‌ درنظر بگيريد اين‌ نوع‌ تقسيم‌ بندي‌ از اين‌ جهت‌ آسان‌ و مفيد خواهد بودكه‌ شما را هدايت‌ مي‌ نمايد كه‌ در هر بخش‌ چه‌ چيزي‌ را بيان‌ كنيد . در واقع‌ مطالبي‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ شدندبيانگر اين‌ نكته‌اند كه‌ در هر قسمت‌ از مقاله‌ چه‌ چيزي‌ بايد ذكر گردد. توضيحات‌ كامل‌ دراين‌ باره‌ را در صفحه‌32 خواهيدديد.
ساير قسمت‌ هاي‌ مقاله‌ را شبيه‌ به‌ اين‌ قسمت‌ انجام‌ داده‌ و فهرستي‌ از عنوانها را جمع‌ آوري‌ كنيد اگر اينكار راانجام‌ دهيد در نهايت‌ طرحي‌ از مقاله‌ را در جلوي‌ خود خواهيد داشت‌.
حال‌ مي‌ توانيد كار را متوقف‌ كرده‌ و راجع‌ به‌ طرح‌ خود فكر كنيد.
چه‌ چيزي‌ را جا انداخته‌ ايد ؟ آيا براي‌ هر قسمت‌ از كارتان‌ عنواني‌ را يافته‌ ايد ؟ آيا چيزي‌ را تكرار كرده‌ ايد ؟آيا عنواني‌ را بايد براي‌ قسمت‌ ديگري‌ قرار دهيد ؟
براي‌ اين‌ قسمت‌ وقت‌ صرف‌ كنيد زيرا در نهايت‌ كارتان‌ را ساده‌ تر مي‌ نمايد . نوشتن‌ از روي‌ طرح‌ هميشه‌آسانتر و ساده‌ تر از نوشتن‌ كل‌ مقاله‌ بصورت‌ ذهني‌ و يكدفعه‌ مي‌ باشد .


از طرحي‌ كه‌ ريخته‌ايد استفاده‌ نماييد .
حالا شما استاد و بناي‌ طرح‌ خود هستيد حال‌ چه‌ بايد بكنيد ؟
بعضي‌ افراد در اينحالت‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ مي‌ نمايند زيرا احساس‌ مي‌ كنند كه‌ همه‌ چيز را راجع‌ به‌ آنچه‌مي‌خواهند بگويند مي‌ دانند. اين‌ حالت‌ خوبي‌ بوده‌ و مزيتي‌ براي‌ آنان‌ محسوب‌ مي‌ شود اما اگر اينحالت‌ درشما وجود ندارد بايد قبل‌ از شروع‌ به‌ نوشتن‌ روش‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ خود را ادامه‌ دهيد .
نبايد اين‌ احساس‌ را داشته‌ باشيد كه‌ مي‌توانيد طرحي‌ را براي‌ تمام‌ مقاله‌ اتان‌ در يك‌ مرحله‌ و با يكبارنشستن‌ و فكر كردن‌ بوجود آوريد. زمان‌ طرح‌ ريزي‌ ساختار و قالب‌ مقاله‌ و همچنين‌ زمان‌ نوشتن‌ آنرا باوقت‌ وساعات‌ كارتان‌ تنظيم‌ نمائيد، يك‌ دفترچه‌ و يا يك‌ سري‌ كارت‌ همراه‌ خود داشته‌ باشيد تا هر وقت‌ فكري‌ به‌ذهنتان‌ رسيد آنرا فوراً يادداشت‌ نمائيد . اينكار مخصوصاً براي‌ نوشتن‌ قسمت‌ بحث‌(Discussion) مقاله‌ كه‌هميشه‌ نياز به‌ فكر و تعمق‌ زياد همراه‌ با تفسير و تعبير نتايج‌ دارد مفيد ميباشد . اغلب‌ اوقات‌ ايد ه‌ ها و فكرهاي‌خوب‌ و يا حتي‌ يك‌ جمله‌ توصيفي‌ زيبا بطور ناگهاني‌ به‌ فكر انسان‌ مي‌ رسند و شما بايد بتوانيد در اينحالت‌ آنهارا بسرعت‌ يادداشت‌ نمائيد و گرنه‌ فراموش‌ مي‌ شوند .

بعد از نوشتن‌ اين‌ نكات‌ و يادداشت‌ ها، آنها را با هم‌ در يك‌ جعبه‌ يا فايل‌ يا هر جاي‌ ديگري‌ كه‌ مناسب‌ باشدقرار دهيد، هر كدام‌ را مشخص‌ نموده‌ و برچسب‌ بزنيد .
بعداز نوشتن‌ هر يادداشت‌ آن‌ را در كنار ساير يادداشت‌ هايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ يك‌ قسمت‌ از مقاله‌ مي‌ شوند قراردهيد .
اين‌ مطالب‌ را نگه‌ داريد تا در موقعي‌ كه‌ سرحال‌ هستيد مثل‌ صبح‌، آنها را بررسي‌ نموده‌، جملات‌ را مرتب‌كرده‌ و متن‌ مربوط‌ به‌ هرقسمت‌ از مقاله‌ اتان‌ را بسازيد و بنويسيد. در حقيقت‌ كاري‌ كه‌ حالا بايد انجام‌ دهيدكنار هم‌ گذاشتن‌ متن‌ هر قسمت‌ و نوشتن‌ كل‌ مقاله‌ است‌. قسمت‌ مشكل‌ كار كه‌ همان‌ فكر كردن‌ براي‌ نوشتن‌مقاله‌ بود، تمام‌ شده‌ و گذشته‌ است‌ حال‌ بايد با مرور يادداشت‌ هاي‌ خود جملات‌ مناسب‌ مربوط‌ به‌ هر قسمت‌را بنويسيد با انجام‌ اينكار براي‌ هر قسمت‌، مقاله‌ خود بخود نوشته‌ مي‌ شود .


منابع‌ مورد استفاده‌ را بياد داشته‌ باشيد
هنگام‌ طرح‌ ريزي‌ ساختار و قالب‌ كلي‌ مقاله‌ و يا هنگام‌ يادداشت‌ برداري‌ بايد يك‌ يادداشت‌ و فهرست‌ هم‌براي‌ منابع‌ مورد استفاده‌ تهيه‌ نمائيد . زيرا بعداً مي‌ خواهيد از آنها در متن‌ ياد كنيد و يا در پايان‌ مقاله‌ فهرستي‌از منابع‌ مورد استفاده‌ را لازم‌ داريد كه‌ داشتن‌ اين‌ يادداشت‌ مفيد مي‌ باشد .

بازنگري‌ و كنترل‌ مطالب‌ مورد استفاده‌:
حالا موقع‌ خوبي‌ است‌ كه‌ به‌ عقب‌ برگشته‌ و ببينديد كه‌ چه‌ كرده‌ ايد شواهد و نتايج‌ خود را كنترل‌ نمائيد . آياهمة‌ آنها مرتبط‌ و سازگار با موضوع‌ مطرح‌ شده‌ در مقاله‌ مي‌باشند و آيا ذكر همة‌ آنها در مقاله‌ لازم‌ است‌ ؟ آياهنوز مايل‌ به‌ چاپ‌ مقاله‌ هستيد ؟ آيا يك‌ جدول‌ مي‌ تواند مثل‌ يك‌ نمودار نتايج‌ كار شما را بيان‌ نمايد ؟ آياواقعاً نياز است‌ تمام‌ اطلاعات‌ بصورت‌ جدول‌ بيايند ؟ آيا آنها را نمي‌ توان‌ با استفاده‌ از شكل‌، بهتر بيان‌ نمود؟آيا رسم‌ يك‌ خط‌ مشخص‌ ، بهتر از شكل‌ مبهمي‌ كه‌ داريد نيست‌ ؟ آيا چيزي‌ را جا نيانداخته‌ايد؟ آيا به‌ اندازه‌كافي‌ وارد جزئيات‌ شده‌ ايد و يا اينكه‌ نه‌ كافي‌ نيست‌ ؟ اگر اين‌ بررسي‌ ها توسط‌ شما صورت‌ نگيرد ، مطمئناًسردبير و داور مقاله‌ اينكار را خواهند نمود.
سعي‌ كنيد در اينجا مشكل‌ ترين‌ سوالات‌ را از خود بپرسيد زيرا هنوز درگير نوشتن‌ مقاله‌ نشده‌ايد و مي‌توانيد ساختار مقاله‌ را تغيير دهيد .


طرح‌ كاملي‌ را قبل‌ از شروع‌ به‌ نوشتن‌ آماده‌ كنيد :
قبل‌ از اينكه‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ كنيد دربارة‌ آنچه‌ كه‌ مي‌ خواهيد بنويسيد فكر كنيد و براي‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ابتدا با درست‌ كردن‌ يادداشت‌ هاي‌ كلي‌ و كامل‌ براي‌ خود طرحي‌ بسازيد تا بدين‌ وسيله‌ در وقت‌ صرفه‌ جويي‌نمائيد. هر قسمت‌ از طرح‌ را به‌ چندين‌ قسمت‌ كوچكتر تقسيم‌ كرده‌ و براي‌ هر قسمت‌ عنوانهايي‌ را انتخاب‌كنيد كه‌ بيانگر مطالب‌ مطرح‌ شده‌ در آن‌ باشد فقط‌ بعد از انجام‌ اين‌ كارها بايد راجع‌ به‌ نوشتن‌ فكر كنيد؟


شروع‌ به‌ نوشتن‌ كنيد :
گاهي‌ شروع‌ كردن‌ به‌ نوشتن‌ مشكل‌ است‌. يك‌ راه‌ چاره‌ اينست‌ كه‌ از ساده‌ ترين‌ قسمت‌ مقاله‌ كه‌ قسمت‌"مواد و روشهاي‌ مورد استفاده‌ است‌" شروع‌ كنيد. اين‌ قسمت‌ در واقع‌ توصيف‌ ساده‌اي‌ است‌ از آنچه‌ استفاده‌نموده‌ و انجام‌ داده‌ايد .
سپس‌ مي‌ توانيد به‌ قسمت‌ "نتايج‌ حاصله‌" رفته‌ و از آنجا شروع‌ نمائيد، زيرا در اين‌ قسمت‌ فقط‌ راجع‌ به‌آنچه‌ اتفاق‌ افتاده‌ صحبت‌ مي‌كنيد بعد از اين‌ مراحل‌ بايد با مقاله‌ عجين‌ شده‌ و آمادگي‌ آنرا داشته‌ باشيد كه‌مشكل‌ترين‌ قسمت‌ مقاله‌ يعني‌ قسمت‌ تعبير و تفسير نتايج‌ را كه‌ تحت‌ عنوان‌ "بحث‌" از آن‌ ياد مي‌ شود شروع‌كنيد .

راه‌ ديگر براي‌ سعي‌ در نوشتن‌ اين‌ است‌ كه‌ از مشكل‌ ترين‌ قسمت‌ مقاله‌ كه‌ همان‌ قسمت‌ "بحث‌" است‌ شروع‌كنيد كه‌ تعبير و توصيف‌ هاي‌ زياد و افكار مستقل‌ و عميقي‌ را مي‌ طلبد بعد از اينكار هر قسمت‌ ديگري‌ را كه‌بخواهيد انجام‌ دهيد ساده‌ تر است‌ .
روز كاري‌ و تعداد ساعاتي‌ را كه‌ كار مي‌ كنيد و همچنين‌ مدت‌ زماني‌ كه‌ مي‌ توانيد بر روي‌ مقاله‌ خود وقت‌بگذاريد رادر نظر داشته‌ باشيد. بسياري‌ از مردم‌ نمي‌ توانند براي‌ مدت‌ زيادي‌ روي‌ صندلي‌ نشسته‌ و بنويسندزيرا بايد يكساعت‌ را در اينجا باشند و ساعات‌ ديگر را در جاي‌ ديگري‌ كار نمايند. بعضي‌ ممكن‌ است‌ در خانه‌روي‌ مقاله‌ كار كنند در حاليكه‌ افراد خانواده‌ در اطرافشان‌ در رفت‌ و آمد و حركت‌ مي‌باشند وقتي‌ كه‌ مدت‌ كاركردن‌ شما روي‌ مقاله‌ قطع‌ و وصل‌ شود فكرتان‌ پريشان‌ مي‌ گردد ، پس‌ چيزي‌ كه‌ نياز داريد داشتن‌ يك‌ روش‌كاري‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مدت‌ زماني‌ كه‌ در اختيار داريد و نحوة‌ نوشتن‌ مقاله‌ در اين‌ مدت‌، سازگار و مناسب‌باشد . نحوه‌ كار شما بايد طوري‌ باشد كه‌ هر وقت‌ توانستيد و وقت‌ داشتيد بتوانيد روي‌ نوشتن‌ مقاله‌ كار كنيد .
دراين‌ مرحله‌ بايد هر قسمت‌ از مقاله‌ را بعنوان‌ يك‌ قسمت‌ مجزا و كامل‌ در نظر گرفته‌ و هر گاه‌ وقت‌ داشتيدطرح‌ اصلي‌ خود را مرور كرده‌ ، در كنار عنوانها علامت‌ گذارده‌ و هر عنوان‌ را تحت‌ بررسي‌ قرار دهيد درباره‌مطلب‌ هر قسمت‌ بينديشيد و هرچه‌ را كه‌ به‌ ذهنتان‌ مي‌آيد ، يادداشت‌ نماييد . يادداشتهاي‌ كوچك‌ شمامي‌تواند يك‌ يا چند ، طرح‌ رسم‌ يك‌ نمودار و يا ايجاد يك‌ قسمت‌ كوچكتر در قسمت‌ فعلي‌ باشد . در فرصت‌مقتضي‌ ، يادداشتها را وارد نموده‌ و آنها را مرتب‌ نماييد.
انجام‌ اين‌ كار وقسمت‌ بندي‌ كل‌ مقاله‌ به‌ شما اين‌ امكان‌ را مي‌ دهد تا قسمت‌ خاصي‌ را كه‌ با آن‌ كار داريد،بياد داشته‌ باشيد و لزومي‌ نباشد تا كل‌ مقاله‌ و تقسيم‌ بنديهاي‌ آن‌ را در ذهنتان‌ نگه‌ داريد.


اولين‌ نسخه‌ مقاله‌اتان‌ را بنويسيد.
بعد از اينكه‌ تمام‌ مطالب‌ مورد نظر را دسته‌ بندي‌ كرديد و اشكال‌ و جداول‌ را رسم‌ كرده‌ و آماده‌ نموديد ويادداشت‌هاي‌ جمع‌ آوري‌ شده‌ را در يك‌ مجموعه‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ مي‌ خواهيد قرار داديد رسماً آماده‌ نوشتن‌هستيد شروع‌ به‌ نوشتن‌ كنيد و تا آنجا كه‌ مي‌ توانيد سريع‌ بنويسيد. راجع‌ به‌ زبان‌ نوشتن‌، اصول‌ دستور زبان‌(گرامري‌ ) ، سبك‌ و آئين‌ نگارش‌ و املاي‌ صحيح‌ لغات‌ و .... نگران‌ نباشيد .
فقط‌ تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ هر چيزي‌ را كه‌ روي‌ آن‌ كار كرده‌ايد و نكات‌ آن‌ در ذهنتان‌ واضح‌ و روشن‌ است‌را در قسمت‌ خودش‌ بياوريد سعي‌ كنيد ساده‌ بنويسيد چيزهائيكه‌ هم‌ اكنون‌ مي‌ نويسيد مبنايي‌ براي‌ كار ها وتصحيحات‌ بعدي‌ است‌ زيرا هميشه‌ آسانتر است‌ كه‌ براي‌ تصحيح‌ مطالب‌ به‌ عقب‌ برگشته‌ و موضوع‌ متن‌ راتحصيح‌ نمائيد تا اينكه‌ بخواهيد از اوّل‌ دوباره‌ نويسي‌ كنيد .
نيازي‌ نيست‌ اين‌ نسخه‌ يا دست‌ نوشته‌ اوّلي‌ تميز باشد چون‌ بعدا فقط‌ به‌ آن‌ نگاه‌ كرده‌ و مطالب‌ را از آن‌ مي‌خوانيد و آنرا بجايي‌ نمي‌ فرستيد .توجه‌ به‌ محتوي‌ علمي‌ مقاله‌ :
اگر مي‌ خواهيد مقاله‌ را براي‌ مجله‌ اي‌ بفرستيد كه‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ چاپ‌ مي‌ شود بهتر است‌ ابتدا دست‌نوشته‌ را به‌ زبان‌ مادريتان‌ نوشته‌ و سپس‌ آنها را به‌ انگليسي‌ ترجمة‌ نمائيد . اگر چه‌ براي‌ بعضي‌ از افراد نوشتن‌يكباره‌ آن‌ بصورت‌ انگليسي‌، راحت‌ تر از نوشتن‌ به‌ زبان‌ مادريشان‌ وسپس‌ ترجمه‌ اش‌ است‌ زيرا در ترجمه‌ اززبان‌ خودشان‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ مشكل‌ دارند .
در دست‌ نوشته‌ اولتان‌ حتي‌ مي‌ توانيد از مخلوطي‌ از زبانها استفاده‌ نمائيد براي‌ عبارات‌ فني‌ و عملي‌ از لغات‌انگليسي‌ ودر ساير موارد از زبان‌ خودتان‌ استفاده‌ كنيد. هنگام‌ نوشتن‌ دست‌ نوشته‌ اتان‌ مي‌ توانيد از هر گونه‌محففّي‌ كه‌ خواستيد استفاده‌ كنيد، زيرا اين‌ محفف‌ها بخصوص‌ براي‌ اسامي‌ و عنوانهاي‌ طولاني‌ مفيد هستنداگر چه‌ در اغلب‌ مجلات‌ استفاده‌ از محفف‌ ها از قواعد مشخص‌ و دقيقي‌ پيروي‌ مي‌نمايد اين‌ محفف‌ ها درمجله‌ بجاي‌ عنوان‌ اسامي‌ و عبارات‌ پذيرفته‌ شده‌اند. هنگاميكه‌ دست‌ نوشته‌ ها يا نسخه‌ ها ي‌ بعدي‌ مقاله‌ راآماده‌ مي‌ كنيد بايد مراقب‌ باشيد تا از واحدها، نامهاي‌ بين‌ المللي‌ ، مخفف‌ها، حالات‌ صحيح‌ لغات‌ و نام‌درست‌ اجزاء و غيره‌ كه‌ در مجله‌ مورد نظر شما مورد قبول‌ و پذيرش‌ است‌ استفاده‌ نمائيد .
مهمترين‌ كار در اين‌ مرحله‌ اينستكه‌ دست‌ نوشته‌ اتان‌ را به‌ شكل‌ انگليسي‌ نوشتاري‌ تبديل‌ و تطبيق‌ نمائيد. كارهر قسمت‌ را قبل‌ از شروع‌ قسمت‌ ديگر به‌ اتمام‌ برسانيد و تا زمانيكه‌ كل‌ نوشتن‌ پايان‌ نيافته‌ شروع‌ به‌ بازنگري‌و اصلاح‌ بخش‌ هاي‌ قبلي‌ نكنيد . كه‌ اينكار ازنظر عملي‌ بهتر است‌. قيمت‌ كاغذ چندان‌ گران‌ نيست‌ در مصرف‌آن‌ صرفه‌ جويي‌ نكنيد .
در حاشيه‌ وبين‌ خطوط‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ فضاي‌ خالي‌ بگذاريد چون‌ حتما دوباره‌ دست‌ نوشته‌ اتان‌ را بازخواني‌خواهيد نمود وحتماً به‌ جاي‌ خالي‌ براي‌ انجام‌ تصحيحات‌ نياز داريد اگر بادست‌ مي‌ نويسيد . بهترين‌ چيز براي‌نوشتن‌ روي‌ آن‌ كاغذ خط‌ دار است‌ كه‌ فاصله‌ بين‌ خطوط‌ و خط‌ شما را كنترل‌ مي‌نمايند كاغذهاي‌ چاپگرهاي‌قديمي‌ بهترين‌ نوع‌ اين‌ گونه‌ كاغذهاي‌ خط‌ دار هستند اگر دست‌ نوشته‌ هايتان‌ را تايپ‌ مي‌ نمائيد دو برابر فضاي‌معمول‌ بين‌ خطوط‌ را براي‌ تايپ‌ مطالبتان‌ اعمال‌ كنيد در اينصورت‌ فضاي‌ خالي‌ اضافي‌ براي‌ اعمال‌تصحيحاتتان‌ خواهيد داشت‌ .تصحيح‌ و بازنگري‌ اولين‌ دست‌ نوشتة‌
هنگاميكه‌ اولين‌ تلاشتان‌ در نوشتن‌ پايان‌ يافت‌ ميتوانيد شروع‌ به‌ بازنگري‌ و تصحيح‌ نوشته‌ خود كنيدبخاطر داشته‌ باشيد مراحل‌ زيادي‌ تا چاپ‌ مقاله‌ اتان‌ وجود دارد و در هر مرحله‌ دست‌ نوشته‌ هايتان‌ نياز به‌تصحيح‌ و دست‌ كاري‌ دارند و شمابايد هميشه‌ براي‌ اعمال‌ تصحيحات‌ بر روي‌ نوشته‌ هايتان‌ آماده‌ باشيد.همچنين‌ بيادداشته‌ باشيد كه‌ در اين‌ مرحله‌ محتواي‌ علمي‌ مقاله‌، موضوع‌ اصلي‌ مي‌ باشد و بايد راجع‌ به‌ اين‌موضوع‌ حساسيت‌ داشته‌ باشيد. پس‌ انرژي‌ خود را با نگران‌ بودن‌ دربارة‌ گرامر و آئين‌ نگارش‌ متن‌ نوشته‌هايتان‌ تلف‌ نكنيد هنگاميكه‌ آنچه‌ را كه‌ نوشته‌ايد مطالعه‌ مي‌ نمائيد از خودتان‌ سوالاتي‌ نظير سوالات‌ زير رابپرسيد :
ــ آيا تمام‌ قسمت‌ هاي‌ مقاله‌ بدرستي‌ توصيف‌ شده‌ اند ؟
ــ آيا به‌ تغييراتي‌ كلي‌ و اساسي‌ نياز است‌ ؟
ــ آيا سير و آهنگ‌ مقاله‌ يا نوشته‌، منطقي‌ است‌ ؟
ــ آيا نحوة‌ بيان‌، رسا و كافي‌ است‌ ؟
ــ آيا تمام‌ متن‌ نوشته‌ شده‌ لازم‌ است‌؟
ــ آيا نمي‌ توان‌ هيچ‌ يك‌ از شكلها و يا جداول‌ را حذف‌ و يا درهم‌ ادغام‌ نمود ؟
ــ آيا قسمت‌ هاي‌ متن‌ در جاي‌ صحيح‌ و درست‌ خود قرار گرفته‌ اند ؟
ــ آيا توالي‌ پاراگرافها صحيح‌ است‌ ؟
ــ آيا تعداد عنوان‌ ها و قسمت‌ هاي‌ كوچكتر آنها كافي‌ است‌ ؟
اهدافي‌ كه‌ از نوشتن‌ وكنترل‌ دست‌ نوشته‌ ها دنبال‌ مي‌ شود :
چند چيز است‌ كه‌ هنگام‌ نوشتن‌ دست‌ نوشته‌هاي‌ مقاله‌ بايد آنها را رعايت‌ نمائيد. شما بايد محتواي‌ علمي‌مقاله‌ را تا حصول‌ اطمينان‌ از درستي‌ آن‌ كنترل‌ نمائيد. مقاله‌ را براي‌ مدت‌ چند روز يا چند هفته‌ كناري‌ گذاشته‌وسپس‌ دوباره‌ آنرا بخوانيد. چند نسخه‌ از مقاله‌ را به‌ افراد ديگر بدهيد تا آنرا خوانده‌ و نقد كنند. مقاله‌ را از نظرزبان‌ و سبك‌ نوشتاري‌ كنترل‌ نمائيد .

دست‌ نوشته‌ اي‌ آماده‌ كنيد كه‌ در حد ارائه‌ به‌ يك‌ مجله‌ باشد
مجموع‌ اين‌ بررسي‌ها بايد مقاله‌ را از هر نظر قابل‌ فهم‌ و قابل‌ قبول‌ نمايد. اين‌ كار ممكن‌ است‌ تا نوشته‌ هاي‌ دوم‌و سوم‌ هم‌ ادامه‌ پيدا كند ولي‌ اجباري‌ به‌ اجراي‌ اين‌ روش‌ و اين‌ سيستم‌ نيست‌ يعني‌ لازم‌ نيست‌ تا دست‌ نوشته‌هاي‌ دوم‌ وسوم‌ برسد زيرا ممكن‌ است‌ تمام‌ اين‌ خواسته‌ ها در همان‌ مرحله‌ اول‌ و يا در مرحله‌ خاصي‌ ازنگارش‌ حاصل‌ شود.


نسخه‌ دست‌ نويس‌ دوم‌ مقاله‌:
وقتي‌ كه‌ كنترل‌ و بازنگري‌ دست‌ نوشتة‌ اولتان‌ را انجام‌ داديد بطور منطقي‌ دست‌ نوشتة‌ دومتان‌ را دردست‌داريد. از نقطه‌ نظر فيزيكي‌ يك‌ دست‌ نوشته‌ را فقط‌ براي‌ چند بار محدود مي‌ توانيد بازنگري‌ كرده‌ و تغييردهيد زيرا پس‌ از آن‌ صفحه‌ پر از تغييرات‌ شده‌ و بايد دوباره‌ آنرا تايپ‌ نموده‌ و تغييرات‌ جديد را برروي‌ آن‌انجام‌ دهيد . در اين‌ مرحله‌ باز هم‌ تمامي‌ توجه‌ تان‌ بايد بر روي‌ محتواي‌ علمي‌ مقاله‌ باشد. اگر در حال‌ ايجادتغييرات‌ كلي‌ بر روي‌ متن‌ هستيد راجع‌ به‌ مسائل‌ جزئي‌ مثل‌ تصحيح‌ هجي‌ و املاي‌ كلمات‌ نگراني‌ نداشته‌باشيد.
بعد از اينكه‌ از حالت‌ و فرم‌ كارتان‌ راضي‌ شديد و پذيرفتيد كه‌ دست‌ نوشته‌ دوم‌ شما خوب‌ است‌ آنرابصورت‌ زيبا و دقيق‌ تايپ‌ نمائيد. بهتر است‌ كه‌ قالب‌ تايپ‌ شما شبيه‌ مجله‌ اي‌ باشد كه‌ مي‌ خواهيد مقاله‌ رابراي‌ آن‌ بفرستيد. كار بعدي‌ اين‌ است‌ كه‌ مقاله‌ را به‌ دوستان‌ و يا همكاراني‌ كه‌ در رشته‌ تخصصي‌ شما مهارت‌دارند داده‌ و از آنها بخواهيد تا راجع‌ به‌ محتواي‌ علمي‌ و منطقي‌ بودن‌ بيان‌ نوشته‌اتان‌ نظر بدهند و نكات‌ مبهم‌ ونارسا را گوشزد كنند . و همچنين‌ براي‌ بهتر شدن‌ و پيشرفت‌ مقاله‌ اتان‌ راهنمائيهايي‌ را نيز به‌ شما ارائه‌ دهند .
مطلب‌ مهم‌ ديگري‌ كه‌ قابل‌ ذكر مي‌ باشد اينستكه‌ كه‌ بايد مقاله‌ اتان‌ را براي‌ مدتي‌ مثلا چند روز يا چند هفته‌كناري‌ بگذاريد و بعد به‌ آن‌ رجوع‌ كرده‌ و آنرا دوباره‌ بخوانيد. ممكن‌ است‌ بعد از خواندن‌ مقاله‌ نسبت‌ به‌ تعدادنكات‌ و ايراداتي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ مي‌يابيد تعجب‌ نمائيد .
بعد از مدت‌ كوتاهي‌ از اين‌ كار ديدگاهي‌ بدست‌ مي‌ آوريد كه‌ به‌ شما اين‌ اجازه‌ را مي‌ دهد تا راجع‌ به‌ نوشته‌خودتان‌ داوري‌ و اظهار نظر نمائيد .
بعد از انجام‌ تغييرات‌ و بازنگريهاي‌ فوق‌ جهت‌ داشتن‌ نسخه‌ تميزي‌ از مقاله‌، آنرا بر روي‌ كاغذ تايپ‌ نماييد.پس‌ از اين‌ مرحله‌ ، شما نسخه‌ دست‌ نويس‌ سوم‌ مقاله‌ اتان‌ را در اختيار داريد.


نسخه‌ دست‌ نويس‌ سوم‌ مقاله‌ :
در اين‌ موقعيت‌ بايد از محتوا و ساختار علمي‌ مقاله‌ اتان‌ مطمئن‌ باشيد، حالا بايد مطمئن‌ شويد كه‌ مقاله‌براحتي‌ قابل‌ خواندن‌ بوده‌ و پيام‌ آن‌ قابل‌ درك‌ است‌ ( شكل‌ 5 ) اين‌ نكتة‌ خيلي‌ مهمي‌ است‌ زيرا اگر خوانندگان‌مقاله‌ نفهمند سعي‌ در گفتن‌ چه‌ چيزي‌ داشتيد نتابج‌ كارتان‌ ارزشي‌ نخواهد داشت‌ و در واقع‌ وقت‌ خود رابيهوده‌ برسر نوشتن‌ مقاله‌ تلف‌ نموده‌ ايد هر مقاله‌ بايد براي‌ خواننده‌ روشن‌ و واضح‌ باشد و اين‌ از جمله‌مطالبي‌ است‌ كه‌ سردبيران‌ به‌ آن‌ توجه‌ مي‌ نمايند و شما بايد به‌ خوبي‌ آنرا رعايت‌ كنيد.
در اين‌ راهنما بخشي‌ براي‌ توصيف‌ و چگونگي‌ سبك‌ نگارش‌ انگليسي‌ و علمي‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌كه‌ از صفحه‌ 55 شروع‌ مي‌شود. بايد مطالب‌ و قواعدي‌ كه‌ در آنجا نوشته‌ شده‌ را در اين‌ مرحله‌ از نوشتن‌ مقاله‌اتان‌ رعايت‌ نمائيد .
بعد از انجام‌ اين‌ كار مي‌ توانيد مقاله‌ اتان‌ را بصورت‌ نهايي‌ كه‌ مورد نظر مجله‌ است‌ آماده‌ كنيد .
بيادداشته‌ باشيد كه‌ پيام‌ علمي‌ اتان‌ در مقاله‌ مهمترين‌ مطلب‌ بوده‌ و سبك‌ نوشتاري‌ در ردة‌ دوم‌ اهميت‌ مي‌باشد. بنابراين‌ هر وقت‌ كه‌ املاء و ساخت‌ كلمات‌ درست‌ بود و آنچه‌ را كه‌ مي‌ خواهيد بيان‌ كنيد واضح‌ است‌نبايد وقت‌ خود را با فكر كردن‌ راجع‌ به‌ اينكه‌ چطور مي‌توان‌ با جملات‌ قشنگتر وبهتر منظور مقاله‌ را رساند؟تلف‌ نمائيد اينكار را به‌ عهدة‌ سردبير مجله‌ بگذاريد .


شكل‌ ـ 5: هدف‌ از نوشتن‌ مقاله‌، رساندن‌ پيام‌ بطور واضح‌ و انتقال‌ كامل‌ آن‌ به‌ گيرنده‌ و كاهش‌ نواقص‌ در طي‌اين‌ مراحل‌ نوشتن‌ است‌ .


منابع‌ مورد استفاده‌ را كنترل‌ نمائيد :
در اين‌ مرحله‌ بايد كنترل‌ كنيد كه‌ تمام‌ منابع‌ نام‌ برده‌ شده‌ در فهرست‌ منابع‌، در متن‌ وجود داشته‌ باشند وسپس‌ بر عكس‌ عمل‌ نمائيد و كنترل‌ كنيد و ببينيد كه‌ آيا تمام‌ منابعي‌ كه‌ در متن‌ مقاله‌ از آنها نام‌ برده‌ ايد درفهرست‌ منابع‌ و مآخذ وجود دارند چرا بايد اينكارها را انجام‌ داد ؟ از آنجا كه‌ در طي‌ تصحيحات‌ قسمتهايي‌ رابه‌ مقاله‌ اضافه‌ و يا كم‌ نموده‌ايد بدون‌ اينكه‌ به‌ تغييراتي‌ در قسمت‌ منابع‌ و مآخذ بپردازيد ( براي‌ اطلاع‌ بيشتر دراين‌ مورد به‌ صفحه‌ 42 رجوع‌ نمايند) لذا اين‌ كنترل‌ ضرورت‌ دارد.
يكي‌ از راه‌هاي‌ دقيق‌ براي‌ كنترل‌ منابع‌ اين‌ است‌ كه‌ فهرست‌ منابع‌ را جلوي‌ خود گذاشته‌ ،سپس‌ متن‌ راخوانده‌ و هر جا كه‌ منبعي‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌، بررسي‌ نماييد كه‌ آيا منبع‌ مورد استفاده‌ با منبعي‌ كه‌در فهرست‌ منابع‌ است‌ ارتباطي‌ دارد يا خير ؟ زيرا ممكن‌ است‌ كه‌ در بعضي‌ مراحل‌ تغييراتي‌ را در متن‌ وموضوعات‌ ايجاد كرده‌ باشيد كه‌ ديگر مطلب‌ ذكر شده‌ با مطلب‌ منبع‌ مورد نظر مطابقت‌ نداشته‌ باشد .
اگر از شماره‌ گذاري‌ بصورت‌ عددي‌ براي‌ مرتب‌ كردن‌ منابع‌ استفاده‌ مي‌ نمائيد كنار هر منبعي‌ كه‌ درفهرست‌ منابع‌ موجود است‌ و در متن‌ بكار رفته‌ يك‌ علامت‌ * بزنيد و مطمئن‌ شويد كه‌ تمام‌ منابع‌ بر حسب‌جائيكه‌ بكار رفته‌ اند شماره‌ گذاري‌ شده‌ اند .
اگر منابع‌ را به‌ ترتيب‌ اسامي‌ نويسنده‌ و تاريخ‌ چاپ‌ آنها مرتب‌ مي‌ نمائيد بايد بيشتر مراقب‌ باشيد. ابتداءكنترل‌ كنيد كه‌ منابع‌ ذكر شده‌ در فهرست‌، هم‌ از نظر محل‌ استفاده‌ در متن‌ و هم‌ از نظر ترتيب‌ الفبايي‌ به‌ طورصحيح‌ مرتب‌ شده‌ باشند. (براي‌ اطلاع‌ بيشتر راجع‌ به‌ نحوة‌ مرتب‌ نمودن‌ اسامي‌ به‌ ضميمة‌ شماره‌ يك‌ مراجعه‌نمائيد ) بعداز اين‌ مرحله‌ كنترل‌ كنيد كه‌ اسامي‌ نويسندگان‌ بكار برده‌ شده‌ در متن‌ با شكل‌ و املاي‌ آنها درفهرست‌ منابع‌ يكي‌ باشند و اگر يكي‌ نيستد كداميك‌ صحيح‌ است‌ ؟ اين‌ اسامي‌ را با مقاله‌ اصلي‌ نويسندگان‌وتاريخ‌ چاپ‌ آنها كنترل‌ نمائيد .
نام‌ چند نويسنده‌ در منبع‌ مورد استفاده‌ وجود دارد ؟ اگر دو تا باشند بايد نام‌ هر دو را در هر كجاي‌ متن‌ مقاله‌كه‌ از آنها نام‌ مي‌ بريد بياوريد و اگر بيش‌ از دو نفر هستند ( گاهي‌ بيش‌ از سه‌ نفر) بايد نام‌ نويسنده‌ اول‌ را نوشته‌و بعد از آن‌ در متن‌ از لغت‌ et. al ( وسايرين‌ ) استفاده‌ نمائيد آيا بايد زير al.et خط‌ كشيد ؟ اين‌ سوال‌ وسوالات‌ زير را بايد با در نظر گرفتن‌ قالب‌ مجله‌ مورد نظر پاسخ‌ دهيد:
آيا شماره‌ منبع‌ در متن‌ مقاله‌ هماني‌ است‌ كه‌ در فهرست‌ منابع‌ آمده‌ است‌ ؟ آيا بايد براي‌ مشخص‌ نمودن‌منابعي‌ از يك‌ گروه‌ از نويسندگان‌ يا يك‌ نويسنده‌ كه‌ در يك‌ سال‌ چاپ‌ شده‌ اند از حروف‌ a, b,c استفاده‌كنيد؟
در هر صفحه‌ از متن‌ تايپ‌ شده‌ و فهرست‌ منابع‌ ، مكان‌ هر منبع‌ را در متن‌ بدقت‌ كنترل‌ نمائيد ، بعد از اينكاركنترل‌ كنيد كه‌ آيا براي‌ هر يك‌ از منابع‌ در فهرست‌ آخر مقاله‌ اينكار را كرده‌ايد ، يا به‌ عبارت‌ بهتر دركنار نام‌هريك‌ از منابع‌ علامت‌ * و جود دارد ؟
اگر در كنار منبعي‌ علامت‌ * وجود ندارد بگرديد و ببينيد كه‌ در كجاي‌ متن‌ بايد نام‌ آن‌ را بياوريد و يا اينكه‌اگر اضافي‌ است‌ نام‌ آنرا از ليست‌ منابع‌ حذف‌ نمائيد. پس‌ از انجام‌ اين‌ مراحل‌ ، فهرست‌ منابع‌ جديد حاصله‌ رابا فهرست‌ اوليه‌ اي‌ كه‌ داشتيد كنترل‌ و مقايسه‌ كنيد تا از صحت‌ اطلاعات‌ موجود در فهرست‌ منابع‌ اطمينان‌حاصل‌ نمائيد .آماده‌ سازي‌ اشكال‌ و جداول‌:
اگر مقاله‌ پذيرفته‌ شود، براي‌ تايپ‌ فرستاده‌ مي‌ شود. پس‌ بايد اشكال‌ و جداول‌ را به‌ همراه‌ عناوين‌ وزيرنويس‌ هاي‌ آنها جمع‌ آوري‌ كرده‌ و در انتهاي‌ مقاله‌ بعد از فهرست‌ منابع‌ بياوريد ، نبايد آنها را در جائيكه‌ ازآنها نام‌ برده‌ايد بياوريد، زيرا كه‌ جداول‌ و زير نويس‌ اشكال‌ معمولا با حروف‌ كوچكتري‌ نسبت‌ به‌ متن‌ اصلي‌تايپ‌ مي‌ شوند بنابراين‌ تايپ‌ كننده‌ ها دوست‌ دارندكه‌ وقتي‌ روي‌ مقاله‌ كار مي‌ كنند، بتوانند اين‌ دوقسمت‌ را ازيكديگر جدا نمايند .
آياتمام‌ اشكال‌ و جداول‌ وجود دارند ؟ آيا تمام‌ آنهابدرستي‌ شماره‌ گذاري‌ شده‌اند؟ ازآنجا كه‌ ممكن‌ است‌موقع‌ نوشتن‌ مقاله‌ بعضي‌ از اشكال‌ و جداول‌ را حذف‌ يا جابجا نموده‌ باشيد پس‌ اشكال‌ و جداول‌ همراه‌ مقاله‌را با نامهاي‌ آنها در مقاله‌ كنترل‌ نمائيد و بر عكس‌ آنرا هم‌ انجام‌ دهيد .يعني‌ اشكال‌ و جداول‌ نام‌ برده‌ شده‌ درمقاله‌ را با اشكال‌ و جداول‌ موجود كنترل‌ و مقايسه‌ كنيد. همچنين‌ شماره‌ هر شكل‌ درمتن‌ را با شمارة‌ اصلي‌متعلق‌ به‌ آن‌ ، كنترل‌ نمائيد .نسخة‌ نهايي‌ مقاله‌:
بخاطر داشته‌ باشيد كه‌ مقاله‌ اي‌ را كه‌ براي‌ مجله‌اي‌ مي‌ فرستيد بايد براساس‌ قواعد چاپي‌ و دستورالعمل‌آن‌ مجله‌ بخصوص‌ در قالب‌ بندي‌ درست‌، استفاده‌ از واحدهاي‌ صحيح‌ و نامگذاري‌ ، غيره‌ تنظيم‌ و آماده‌ شده‌باشد و به‌ تعداد كافي‌ كپي‌ هم‌ از آن‌ گرفته‌ باشيد. ( شكل‌ 6 )

ممكن‌ است‌ فكر كنيد كه‌ اين‌ موضوع‌ چندان‌ مهم‌ نيست‌ اما براي‌ سردبير مجله‌ مهم‌ است‌ زيرا شما فقط ‌درباره‌ مقالة‌اتان‌ نگران‌ هستيد اما سردبير نگران‌ كل‌ مجله‌ است‌ به‌ همين‌ دليل‌ سردبير مي‌ خواهد كه‌ تمام‌واحدها، مخفف‌ ها و غيره‌ در تمام‌ مقالات‌ موجود در مجله‌ يكسان‌ و يكنواخت‌ باشند ، پس‌ بايد مطمئن‌ شويدكه‌ مقاله‌ نهايي‌ شما همان‌ طوري‌ است‌ كه‌ سردبير مي‌ خواهد ببيند .
دوباره‌ به‌ مجله‌ و به‌ قسمت‌ «توصيه‌ هايي‌ براي‌ نويسندگان‌» توجه‌ كنيد. بعضي‌ توصيه‌ هاي‌ بسيار ريز ودقيقي‌ وجود دارند كه‌ به‌ شما مي‌ گويند كه‌ مقاله‌ اتان‌ را چطور تايپ‌ نمائيد.
توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ چقدر بايد حاشيه‌ بگذاريد و بين‌ خطوط‌ چقدر فاصله‌ وجود داشته‌ باشد. اگرمي‌خواهيد عنوان‌ را بنويسيد بايد در سمت‌ چپ‌ بالاي‌ كاغذ باشد و يا در وسط‌ صفحه‌؟ چطور خطوط‌ كلفت‌ وپررنگ‌ وخطوط‌ كج‌ يا ايتاليك‌ وغيره‌ را نشان‌ دهيد؟ تمام‌ اين‌ نكات‌ در همين‌" قسمت‌ توصيه‌ هاي‌ به‌نويسندگان‌" آمده‌ است‌ .
بايد مطمئن‌ شويد كه‌ نه‌ تنها شما، بلكه‌ كسيكه‌ مقاله‌ نهائي‌ شما را تايپ‌ مي‌ نمايد نيز از اين‌ اصول‌ آگاه‌است‌.شكل‌ 6 - مطمئن‌ شويد كه‌ مقاله‌ را آنطور كه‌ سردبير مي‌ خواهد آماده‌ كرده‌ و درست‌ بسته‌ بندي‌ نموده‌ايد .
صفحات‌ را شماره‌ گذاري‌ نمائيد. اهميت‌ اينكار در زمان‌ پخش‌ صفحات‌ مشخص‌ مي‌شود. سردبيران‌ ،گاهي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ قهوه‌ را روي‌ دست‌ نوشته‌ ها بريزند و بعد صفحات‌ را براي‌ خشك‌ شدن‌ آويزان‌ مي‌كنندو يا تايپ‌ كننده‌ ها اغلب‌ كاغذها را روي‌ زمين‌ مي‌ اندازند لذا شماره‌ هاي‌ صفحات‌ براي‌ دوباره‌ مرتب‌ كردن‌آنها بسيار مفيد خواهند بود.
درمورد صفحه‌ عنوان‌ ، مطمئن‌ شويد كه‌ عنوان‌ نام‌ نويسندگان‌، آدرس‌ آنها ، ترتيب‌ آدرس‌ ها و چكيده‌ رادرست‌ نوشته‌ايد و كليد واژه‌ ها را در صورت‌ درخواست‌ مجله‌، آورده‌ ايد .
همچنين‌ بايد وقتي‌ دست‌ نوشته‌هايتان‌ را براي‌ مجله‌ مي‌فرستيد، مشخص‌ نمائيد كه‌ براي‌ كارهاي‌ بعدي‌ واحتمالا رفع‌ اشكال‌ بايد با چه‌ كسي‌ تماس‌ بگيرند و مقاله‌ را براي‌ او بفرستند .
به‌ عبارت‌ ديگر چه‌ كسي‌ مسئول‌ مقاله‌ است‌ تا سردبير يا ناشر بتوانند با او تماس‌ بگيرند. اگر اين‌ فردمشخص‌ نشده‌ باشد ، ناشر يا سردبير اسم‌ اولين‌ نفر در صفحه‌ عنوان‌ را نام‌ فرد مسئول‌ قرار مي‌ دهند . ودرصورت‌ نياز با او تماس‌ مي‌ گيرند .
بعضي‌ از مجلات‌ براي‌ داشتن‌ اين‌ اطلاعات‌، از نويسندگان‌ مي‌ خواهند طي‌ نامه‌ اي‌ توضيحي‌، اين‌ مطالب‌را ذكر نمايند و آنرا همراه‌ مقاله‌ و كپي‌ هاي‌ آن‌ بفرستند .
بعداز اينكارها تعداد كپي‌ ها را كنترل‌ نموده‌ ، سپس‌ كل‌ پاكت‌ را بدقت‌ بسته‌ بندي‌ نمائيد حال‌ به‌ مجله‌ نگاه‌كرده‌ و آدرس‌ صحيح‌ را بيابيد اغلب‌ مي‌ شود مقاله‌ را براي‌ سردبير و يا گروهي‌ از هيئت‌ ويراستاران‌ فرستاد كه‌از نظر آدرس‌ محل‌ چاپ‌ با يكديگر فرق‌ دارند بنابراين‌ مطمئن‌ شويد كه‌ آدرس‌ را صحيح‌ انتخاب‌ نموده‌ ايدبعضي‌ مجلات‌ سردبيران‌ متفاوتي‌ دارند كه‌ هر كدام‌ مسئول‌ كشورهاي‌ ناحية‌ خاصي‌ از جهان‌ مي‌ باشند و يابراي‌ هر گروه‌ از موضوعات‌ تحقيقي‌ خاص‌ مسئول‌ جداگانه‌ اي‌ دارند ، تمام‌ اين‌ اطلاعات‌ معمولا در داخل‌مجله‌ آمده‌ است‌ و بنابراين‌ مطمئن‌ شويد كه‌ اين‌ اطلاعات‌ را بدقت‌ خوانده‌ايد .
نسخه‌ هاي‌ مقاله‌ اتان‌ را با پست‌ هوايي‌ بفرستيد و منتظر دريافت‌ پيام‌ مجله‌ مبني‌ بر رسيدن‌ مقاله‌ و تشكّرآنها باشيد .
اگر بعد از شش‌ هفته‌ ويا حداكثر دو ماه‌ از تاريخ‌ فرستادن‌ مقاله‌اتان‌ نامه‌ اي‌ دريافت‌ نكرديد، بايد نامه‌ اي‌ به‌مجله‌ نوشته‌ و راجع‌ به‌ رسيدن‌ بستة‌ خود از آنها سوال‌ كرده‌ و مطمئن‌ شويد كه‌ بستة‌ شما را دريافت‌ نموده‌اند .
قبل‌ از فرستادن‌ نسخه‌ هاي‌ مقاله‌ از داشتن‌ حداقل‌ يك‌ كپي‌ خوب‌ از همان‌ نسخه‌هايي‌ كه‌ مي‌ فرستيدمطمئن‌ شويد. اگر محتويات‌ نسخة‌ ارسالي‌ را روي‌ ديسك‌ ذخيره‌ كنيد بهتر است‌ چرا بايد چنين‌ كارهايي‌ كرد؟زيرا اگر مقاله‌ اتان‌ به‌ دلايلي‌ از بين‌ رفت‌، مي‌ توانيد دوباره‌ كپي‌هايي‌ با كيفيت‌ خوب‌ را براي‌ ناشر بفرستيد .

 

منبع : مترجمان :دكتر غريبي،شهرياري تمامي

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۲۰ و ساعت |

فصل‌ دوم‌

قسمت‌ هاي‌ يك‌ مقاله‌
اين‌ فصل‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ مقاله‌ را شامل‌ شده‌ و راجع‌ به‌ اينكه‌ در هر يك‌ از آنها معمولا چه‌ مطالبي‌بيان‌ مي‌ گردد بحث‌ مي‌ نمايد .

عنوان‌ مقاله‌:The Title
عنوان‌ مقاله‌ به‌ خواننده‌ مي‌ گويد كه‌ مقاله‌ راجع‌ به‌ چه‌ مطلبي‌ است‌ ( شكل‌ 7 ) عنوان‌ بايد مختصر، دقيق‌ وپر محتوا باشد. به‌ ياد داشته‌ باشيد عنوان‌ مقاله‌ اولين‌ چيزي‌ است‌ كه‌ خواننده‌ در ميان‌ فهرست‌ محتويات‌ مجله‌چاپ‌ شده‌، آنرا مي‌ بيند و بايد بتواند با ساير عنوانهاي‌ موجود در اطراف‌ خود رقابت‌ نمايد ( براي‌ اطلاع‌ بيشترازاينكه‌ افراد مقالات‌ را چگونه‌ مي‌ خوانند به‌ صفحه‌ 10 رجوع‌ كنيد)

عنوان‌ مقاله‌ بايد :
خلاصه‌ ، دقيق‌ ، پرمحتوا و خبري‌، فاقد كلمات‌ اضافي‌ ـ مهمترين‌ عبارت‌ آن‌ بايد توصيفي‌ يا گزارشي‌ باشد


شكل‌ ـ 7 : عنوان‌ مقاله‌
منظور از عنوان‌ مقاله‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ خواننده‌ بيشترين‌ اطلاعات‌ را در كمترين‌ كلمات‌ ممكنه‌ بدهيد. عنوان‌ بايدحاوي‌ تمام‌ لغات‌ كليدي‌ مقاله‌ باشد. فضا را با عباراتي‌ مثل‌ مشاهدات‌ روي‌ " observation on ..." و"مطالعه‌اي‌ راجع‌ به‌... ... A study of" و غيره‌ اشغال‌ نكنيد. سعي‌ كنيد مهمترين‌ قسمت‌ مقاله‌ اتان‌ را عنوان‌ آن‌بدانيد و آنرا طوري‌ بنويسيد كه‌ خواننده‌ اي‌ كه‌ درحال‌ حركت‌ چشم‌ و مرور عنوانهاست‌ بتواند به‌ راحتي‌ آنرابخواند . بعضي‌ مجلات‌ محدوديت‌ خاصي‌ را روي‌ حداكثر طول‌ عنوان‌ مقالات‌ اعمال‌ مي‌ نمايند كه‌ اين‌محدوديت‌ اغلب‌ بصورت‌ حداكثر لغات‌ و يا حداكثر حروف‌ مي‌ باشد .
با انتخاب‌ دقيق‌ لغات‌ مي‌توان‌ عنوان‌ اكثر مقالات‌ را بطور خلاصه‌ توصيف‌ نمود. بعضي‌ مجلات‌ ياسردبيران‌ آنها محدوديت‌هاي‌ بيشتري‌ را اعمال‌ مي‌ نمايند، مثلا براي‌ عنوان‌، ده‌ كلمه‌ يا كمتر را در نظر مي‌گيرند. در چنين‌ حالاتي‌ احتمالا قادر به‌ نوشتن‌ عنوان‌ كامل‌ مقاله‌اتان‌ نخواهيد بود و لذا بايد به‌ بهترين‌ صورت‌آنرا خلاصه‌ نمائيد .
برخي‌ مجلات‌، مقالات‌ را به‌ صورت‌ سري‌ در نظر گرفته‌ و مي‌ پذيرند، ولي‌ سايرين‌ چنين‌ نمي‌كنند. اگرمطلبي‌ داريد كه‌ گزارش‌ كاملي‌ از يك‌ كار تحقيقي‌ است‌، منطقي‌ اينست‌ كه‌ آنرا فقط‌ بصورت‌ يك‌ مقاله‌ چاپ‌نمائيد. زيرا اگر بخواهيد چند مقاله‌ چاپ‌ كنيد بعضي‌ مجلات‌ آن‌ را به‌ صورت‌ سري‌ در نظر گرفته‌ ونمي‌پذيرند. اگر شروع‌ به‌ نوشتن‌ يك‌ سري‌ مقاله‌ نموده‌ ايد و آنها را با شماه‌ هاي‌ III , II ,I و غيره‌ مشخص‌كرديد، اين‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ مي‌ خواهيد تمام‌ سري‌ مقالات‌ را در همان‌ مجله‌ چاپ‌ نمائيد . تعداد كمي‌ ازمجلات‌ هستند كه‌ مقالات‌ مربوط‌ به‌ يك‌ سري‌ را كه‌ مجله‌ اي‌ ديگر در حال‌ چاپ‌ آن‌ است‌ رامي‌ پذيرند ،نوشتن‌ و جاپ‌ مقاله‌ بصورت‌ سري‌ براي‌ شما بعنوان‌ نويسنده‌ هم‌ ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌ را ايجاد نمايد مثلاچكار مي‌ كنيد اگر مقاله‌ شماره‌ سه ( ‌ ( 3سري‌ اتان‌ پذيرفته‌ و چاپ‌ شود ولي‌ مقاله‌ شماره‌ دو (2) را نپذيرند و ردنمايند .
مي‌ توانيد عنوان‌ مقاله‌ اتان‌ را بصورت‌ يك‌ عبارت‌ يادر قالب‌ يك‌ جمله‌ يا عنوان‌ اصلي‌ بر روي‌ يك‌ جمله‌ ياعنوان‌ فرعي‌ بيان‌ نمائيد. هرچند بعضي‌ مجلات‌ وسردبيران‌ اين‌ روش‌ را مي‌ پسندند ولي‌ براي‌ سايرين‌ شيوه‌پذيرفتني‌ نيست‌. يكي‌ از مزاياي‌ اين‌ نوع‌ عنوان‌ نوشتن‌ دو سطري‌ ( درشت‌ و كوچك‌ ) اين‌ است‌ كه‌ به‌ راحتي‌موضوع‌ اصلي‌ را مي‌ توان‌ يافت‌ .
دراين‌ روش‌، مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ مهمترين‌ عبارت‌ كليدي‌ را در اول‌ آوريد.
براي‌ مثال‌ مي‌ توانيد عبارت‌ زير رابراي‌ عنوان‌ مقاله‌ اي‌ ذكر كنيد.
اثرات‌ خشكسالي‌، سن‌ گياه‌ و ميزان‌ فسفر روي‌ فعاليت‌ اسيد فسفاتاز برگ‌ گندم‌ »

ويا مي‌ توانيد بنويسيد
فعاليت‌ اسيد فسفاتاز برگ‌ گندم‌ واثرات‌ خشكسالي‌ ، سن‌ و مقدار فسفر روي‌ آن‌ .
هر كدام‌ از دو جمله‌ فوق‌ داراي‌ مزايايي‌ هستند. راه‌ سومي‌ هم‌ براي‌ نوشتن‌ عنوان‌ فوق‌ وجود دارد كه‌ بصورت‌عبارت‌ زير است‌ .
(فعاليت‌ اسيد فسفاتاز موجود در برگ‌ كندم‌ بوسيله‌ خشكسالي‌، سن‌ گياه‌ و ميزان‌ فسفر كاهش‌ مي‌ يابد .)
بسياري‌ از سردبيران‌ اين‌ روش‌ سوم‌ را نمي‌ پسندند ولي‌ سايرين‌، نويسندگان‌ را بر اين‌ گونه‌ نوشتن‌ تائيد وتشويق‌ مي‌ نمايند .
مزيت‌ اين‌ روش‌ اين‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ را به‌ خواننده‌ ايكه‌ در حال‌ ورق‌ زدن‌ مجله‌ و خواندن‌ عنوان‌ مقالات‌است‌ بطور سريع‌ و واضح‌ منتقل‌ مي‌ نمايد. اين‌ روش‌ با روش‌ معمول‌ در سبك‌ نوشتاري‌ براي‌ بيان‌ عنوان‌تفاوت‌ دارد و مي‌ تواند از اين‌ نظر غير مفيد و مضر به‌ نظر رسد .
بسياري‌ از مجلات‌ از شما مي‌ خواهند كه‌ عنواني‌ مختصر يا اجمالي‌ را براي‌ مقاله‌اتان‌ نوشته‌ و ارسال‌ نماييد0تا وقتي‌ مقاله‌ در مجله‌ چاپ‌ مي‌شود، در بالا يا پائين‌ صفحات‌ مجله‌ آورده‌ شود كه‌ اين‌ عنوان‌ معمولا بين‌ سي‌تا پنجاه‌ حرف‌ است‌. اگر شما اين‌ عنوان‌ يا عبارت‌ را نسازيد ممكن‌ است‌ خود سردبير آنرا براي‌ مقاله‌ اتان‌ساخته‌ و بنويسد. پس‌ بهتر است‌ كه‌ خودتان‌ اينكار را انجام‌ دهيد . تا مطمئن‌ باشيد همان‌ چيزي‌ كه‌ منظورتان‌است‌ نوشته‌ و چاپ‌ مي‌ شود .


اسامي‌ نويسندگان‌ مقاله‌:The Authors
نام‌ نويسندگان‌ رابراساس‌ سبك‌ و حالتي‌ كه‌ مجله‌ مي‌ پسندد و مي‌ خواهد بنويسيد براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌مجله‌ اي‌ به‌ صورت‌ زير اين‌ اسامي‌ را بخواهد.
كه‌ نام‌ نويسنده‌ اول‌ بطور كامل‌ ، نام‌ ساير نويسندگان‌ بجز آخري‌ بصورت‌ خلاصه‌ ونام‌ نويسنده‌ آخر نيزبصورت‌ كامل‌ نوشته‌ شود. بيشتر مجلات‌ از چاپ‌ درجة‌ علمي‌ و سمت‌ نويسندگان‌ مقالات‌ خودداري‌ مي‌نمايند. براي‌ اطلاع‌ بيشتر راجع‌ به‌ بعضي‌ اصول‌ و قواعد مربوط‌ به‌ اسامي‌ نويسندگان‌ به‌ صفحه‌ 46 رجوع‌نمائيد.


آدرس‌ نويسندگان‌ مقاله‌: The Addresses
بايد آدرس‌ تمام‌ نويسندگاني‌ كه‌ از آنها در صفحه‌ اول‌ نام‌ برده‌ايد، را بياوريد. اين‌ آدرس‌ ها نشاني‌نويسندگان‌ در زمان‌ انجام‌ كار تحقيقي‌ مقاله‌ مي‌ باشد و بايد آدرس‌ محل‌هايي‌ را نشان‌ دهد كه‌ كار تحقيقي‌ درآنجا انجام‌ شده‌ است‌. اگر نويسنده‌اي‌ از محل‌ مورد ذكر در مقاله‌ رفته‌ و تغيير آدرس‌ داده‌ است‌ بايد در پائين‌ورقه‌ ( زير نويس‌ ) آدرس‌ جديد او را ذكر نمائيد .
همچنين‌ بخاطر داشته‌ باشيد كه‌ بايد نويسنده‌ اصلي‌ يا كسيكه‌ مسئول‌ مكاتبات‌ بعدي‌ با خوانندگان‌ مقاله‌است‌ را مشخص‌ نموده‌ و آدرس‌ پستي‌ او را بطور كامل‌ بنويسيد .


چكيدة‌ مقاله‌ : The Abstract
در مجلات‌ علمي‌، چكيده‌ مقاله‌ همانند و هم‌ معني‌ خلاصه‌ است‌. اما در لغت‌ نامه‌ اين‌ دو معنا و تعريفي‌متفاوت‌ دارند ولي‌ در متون‌ علمي‌ هر دو به‌ يك‌ معني‌ بكار مي‌ روند بطوريكه‌ بعضي‌ مجلات‌ از يك‌ لغت‌ براي‌هر دو قسمت‌ استفاده‌ مي‌نمايند ولي‌ اين‌ روش‌ فراگير نيست.
چكيدة‌ مقاله‌ قسمتي‌ است‌ كه‌ خواننده‌ بعد از جذب‌ شدن‌ توسط‌ عنوان‌ مقاله‌ به‌ آن‌ نگاه‌ كرده‌ و آنرا مي‌خواند ، چكيده‌ بايد بطور معني‌ داري‌ خلاصه‌ شده‌ و حاوي‌ مطالب‌ اصلي‌ و مهمترين‌ يافته‌ هاي‌ مقاله‌ باشد.چكيده‌ علاوه‌ بر كوتاه‌ بودن‌ بايد حاوي‌ حقايق‌ و يافته‌هاي‌ مسلم‌ نيز باشد. ( شكل‌ 8 )
بايد به‌ مجله‌اي‌ كه‌ مي‌ خواهيدبراي‌ آن‌ مقاله‌ بفرستيد نگاه‌ كرده‌ و طول‌ متوسط‌ چكيده‌ ها را آن‌ استخراج‌نمائيد، علاوه‌ براين‌ بايد به‌ قسمت‌ "توضيحاتي‌ براي‌ نويسندگان‌" رجوع‌ كرده‌ و اگر قانون‌ خاصي‌ براي‌ نوشتن‌چكيده‌ در آن‌ ذكر شده‌ آنرا رعايت‌ نمائيد. مثلا معمولاً گفته‌ مي‌ شود كه‌ چكيده‌ بايد بين‌ صدو پنجاه‌ تا دويست‌و پنجاه‌ كلمه‌ باشد .


چكيده‌ بايد حاوي‌ :
حقايق‌ واصول‌ بكار برده‌ شده‌
روشها
نتايج‌ اصلي‌
اهميت‌ نتايج‌ و تعبير و تفسير آنها باشد .


شكل‌ ـ 8 چكيده‌ مقاله‌
چكيده‌ مقاله‌ بايد حاوي‌ مطالب‌ و حقايق‌ يافت‌ شده‌ در كار تحقيقي‌، و مهمترين‌ نتايج‌ و ميزان‌ اهميت‌ كار بوده‌ ومعني‌ هر يك‌ از يافته‌ ها را بيان‌ نمايد. نبايد در چكيده‌ مطالبي‌ رابيان‌ نمود كه‌ در مقاله‌ نيامده‌ است‌ و بلكه‌ بايديافته‌ هاي‌ مربوطه‌ را در برداشته‌ و دقيق‌ باشد .
نبايد در قسمت‌ چكيده‌ از عباراتي‌ مثل‌ "اهميت‌ يافته‌ ها در اين‌ مقاله‌ بحث‌ شده‌ است‌..." استفاده‌ نمود زيرا اين‌عبارت‌ و نظاير آن‌ هيچگونه‌ اطلاعاتي‌ را به‌ خوانندگان‌ نمي‌ دهند و غير مفيد هستند بجاي‌ اينها بايد يافته‌ ها راذكر نموده‌ و بيان‌ كنيد كه‌ چرا اين‌ يافته‌ ها مهم‌ هستند .
چهار جزء اصلي‌ هر چكيده‌ عبارتند از :
1 - يافته‌ هايتان‌ ، يا چيزي‌ كه‌ قصد يافتن‌ و انجام‌ آنرا داشته‌ايد. اين‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ قبلا در قسمت‌ عنوان‌مقاله‌ ذكر شده‌ باشد.
2 - اگر روشهاي‌ بكار برده‌ شده‌ در كار تحقيقي‌ جالب‌ هستند توضيحي‌ راجع‌ به‌ آنها ذكر كنيد در غير اينصورت‌لزومي‌ به‌ اينكار نيست‌ .
3 - نتايج‌ اصلي‌ كار را همراه‌ با مقادير اصلي‌ آنها ذكر كنيد. هرگز نبايد از توصيفات‌ مبهم‌ استفاده‌ نمائيد .
4 - تعبير و تفسيري‌ از نتايج‌ را براساس‌ اهميت‌ ، كاربرد و استنباط‌ آنها ذكر نمائيد .
هر يك‌ از موارد فوق‌ را حداكثر در چند جمله‌ ذكر نموده‌ و از مخفف‌هايي‌ كه‌ فقط‌ در متن‌ استفاده‌ نموده‌ايدو يا خود مخفف‌ كرده‌ايد در قسمت‌ چكيده‌ استفاده‌ ننمائيد. در چكيده‌ از اشكال‌ و جداول‌ استفاده‌ ننموده‌ و به‌آنها آدرس‌ هم‌ ندهيد. از عبارات‌ ساده‌ و مسلم‌ همراه‌ با مقادير و اعداد استفاده‌ كنيد. مثلا بنويسيد:"هشتادوشش‌ درصد ( 86%) بيماران‌ بعد از درمان‌ سلامت‌ خود را به‌ دست‌ آوردند ".
در اين‌ قسمت‌ جملات‌ را طوري‌ ننويسيد كه‌ نياز باشد به‌ منبعي‌ آدرس‌ بدهيد ولي‌ اگر لازم‌ شد كه‌ درچكيده‌ به‌ منبعي‌ آدرس‌ دهيد بايد تمام‌ مشخصات‌ منبع‌ يعني‌: زمان‌ چاپ‌ ، نام‌ نويسندگان‌ نام‌ مجلة‌ و غيره‌ راذكر كنيد.


كليد واژه‌ها (نمايه‌ها) :Keywolds :
مجلات‌ بسياري‌ از مايلند تا كليدواژه‌ هاي‌ مقاله‌ اتان‌ را فهرست‌ نمائيد تا خوانندگان‌ خود را در امر دست‌ يابي‌سريع‌ به‌ مقالة‌ شما ياري‌ نمايند . بعضي‌ مجلات‌ طالب‌ كليد واژه‌ هايي‌ بيش‌ از آنچه‌ كه‌ در عنوان‌ مقاله‌ آمده‌است‌ مي‌ باشند . ساير مجلات‌ ممكن‌ است‌ از شما يك‌ سري‌ كليد واژه‌ بخواهند كه‌ معمولاً بيشتر از ده‌ كلمه‌مي‌شود . بايد اطمينان‌ حاصل‌ نمائيد كه‌ كلمات‌ تا حد ممكن‌ مشخص‌ و رسا مي‌باشند براي‌ مثال‌ اگر روي‌اردك‌ها تحقيق‌ مي‌نمائيد بايد مطمئن‌ شويد كه‌ نوع‌ اردك‌ را مشخص‌ نموده‌ايد ، از لغاتي‌ كه‌ شامل‌ عنوانهاي‌كلي‌ مثل‌ خاك‌ ، يا اسيد آمينه‌ و غيره‌ است‌ استفاده‌ ننمائيد . بطور دقيق‌ و خلاصه‌ به‌ خواننده‌ اين‌ امكان‌ را دهيدكه‌ روي‌ كارتان‌ تمركز و دقّت‌ نمايد .

براي‌ مثال‌ اگر عنواني‌ شبيه‌ زير :
"بر آورد اقتصادي‌ كشساني‌ جانشين‌ بين‌ فيبر اوليه‌ و مواد جانشين‌ شده‌ سنتزي‌" داريد

كليدواژه‌هاي‌ زير را مي‌توانيد براي‌ عنوان‌ فوق‌ ذكر نمائيد:
Corchous spb : كشساني‌ مورد تقاضا ، مدل‌ اقتصادي‌، جانشين‌ اقتصادي‌ فيبر ، فيبرهاي‌ سنتزي‌ ، جهان‌


مقدمه‌ مقاله‌ : The Introduction :
در مقدمه‌ بايد به‌ اين‌ سوالات‌ پاسخ‌ دهيد كه‌ : چرا اينكار تحقيقي‌ را انجام‌ داديد ؟و دنبال‌ يافتن‌ چه‌ چيزي‌بوديد ؟(شكل‌ـ 9)
اگر مقدمه‌اي‌ بخواهد پاسخ‌ گوي‌ سؤالات‌ فوق‌ باشد بايد مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ ذيل‌ باشد :
الف‌ ـ زمينه‌ انجام‌ اين‌ تحقيق‌ در دنيا ، كه‌ به‌ خواننده‌ اين‌ اجازه‌ را مي‌دهد تا كار حاضر را مورد نقد و بررسي‌قرار دهد .
ب‌ ـ خلاصه‌ اي‌ از منابع‌ و كارهاي‌ تحقيقي‌ موجود در اين‌ زمينه‌ كه‌ شما را به‌ انجام‌ اين‌ تحقيق‌ راهنمايي‌ نمود .
ج‌ ـ توضيح‌ واضحي‌ از حقايق‌ و يافته‌هاي‌ كارتان‌ كه‌ آنها را در متن‌ شرح‌ خواهيد داد
مقدمه‌ بايد حاوي‌ :زمينه‌ و چشم‌ انداز كار تحقيقي‌ ،خلاصه‌اي‌ از منابع‌ و متون‌ علمي‌ موجود در مورد كار تحقيقي‌ و روند انديشه‌ و تفكرمنطقي‌ كه‌ باعث‌ رسيدن‌ به‌ تحقيق‌ مورد نظر شد و نيز توضيحي‌ راجع‌ به‌ يافته‌ها و حقايق‌باشد .

شكل‌ 9 : ساختار مقدمه‌ مقاله‌
در اين‌ قسمت‌ بايد تئوري‌ تحقيق‌ و دلايل‌ منطقي‌ جهت‌ اثبات‌ تئوري‌ و نتايج‌ بدست‌ آمده‌ را ارائه‌ دهيد .توضيحات‌ مربوط‌ به‌ آزمايشات‌ را در جاي‌ خودش‌ ذكر نمائيد در اينجا و توضيح‌ دهيد كه‌ چطور فرضياتتان‌ درمورد انجام‌ كار شكل‌ گرفت‌. بطور خيلي‌ خلاصه‌ كارهاي‌ انجام‌ شده‌ قبلي‌ درباره‌ موضوع‌ مورد نظرتان‌ را مرورنمائيد ، اگر مقاله‌ فعلي‌ اتان‌ يك‌ كار خلاصه‌ كننده‌ و جمع‌ بندي‌ شده‌ روي‌ موضوع‌ است‌ مي‌توانيد نام‌ تحقيقات‌قبلي‌ را درضمن‌ مقاله‌ اتان‌ بگنجانيد ، بياد داشته‌ باشيد كه‌ براي‌ ارائه‌ هر مطلب‌ منبعي‌ را ذكر كنيد.
مقدمه‌ بايد كوتاه‌ باشد از آنجا كه‌ در حال‌ نوشتن‌ يك‌ بازنگري (‌ (review در مورد موضوع‌ نيستيد بايد مقدمه‌ راخلاصه‌ بنويسيد.


مواد و روشهاي‌ مورد استفاده‌: Materials and Methods :
در اين‌ قسمت‌ بايد به‌ سوال‌ زير پاسخ‌ دهيد .
از چه‌ چيزهايي‌ و چگونه‌ در حين‌ تحقيق‌ استفاده‌ نموديد ؟
در اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ تنها بذكر مواد و نحوه‌ استفاده‌ از روشها در حين‌ انجام‌ كار اكتفا كرده‌ نيازي‌ به‌ توضيح‌ وتفسير نيست‌ بنابراين‌ نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ آسان‌ است‌ ولي‌ بايد مطمئن‌ شويد كه‌ در اين‌ بخش‌ نيز همه‌مطالب‌ را به‌ قدر كافي‌ توضيح‌ داده‌ايد .
راجع‌ به‌ انتخاب‌ روش‌ مورد استفاده‌ و علل‌ ترجيح‌ آن‌ بر روشهاي‌ ديگر توضيح‌ دهيد ضمن‌ اينكه‌ در موردامكان‌ استفاده‌ از ساير روشها نيز توضيحاتي‌ بدهيد.
راجع‌ به‌ فرض‌ ها و تقريب‌ هاي‌ بكار برده‌ شده‌ شرح‌ دهيد. اين‌ كار به‌ خوانندگان‌ مقاله‌ اين‌ امكان‌ را مي‌دهد كه‌اهداف‌ و مزاياي‌ روشهاي‌ انتخابي‌ شما را درك‌ نمايند. مسئله‌ مهم‌ و اساسي‌ در اين‌ قسمت‌ اينستكه‌ جزئيات‌ به‌اندازه‌ كافي‌ ذكر گردند تا ساير دانشمندان‌ و محققين‌ بتوانند با تكرار آزمايشات‌ شما نتايج‌ حاصله‌ را با همان‌دقت‌ و اعتبار بدست‌ آورند.
روند منطقي‌ (شكل‌ ـ 10) را در نظر بگيريد ،
اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ بطور طبيعي‌ به‌ دو قسمت‌ كوچكتر تقسيم‌ مي‌شود .
"مواد مورد استفاده‌ " و " روشهاي‌ مورد استفاده‌"


مواد مورد استفاده‌ :Materials :
در اين‌ بخش‌ راجع‌ به‌ اينكه‌ از چه‌ موادي‌ جهت‌ آزمايش‌ استفاده‌ نموده‌ ايد از قبيل‌ مواد شيميايي‌،حيوانات‌، گياهان‌ ، تجهيزات‌ ، محل‌ و مكان‌هاي‌ جغرافيايي‌ و غيره‌ توضيح‌ مي‌ دهيد تا ساير محققان‌ بتوانند ،دقيقاً همان‌ شرايط‌ آزمايشي‌ شما را بوجود آورند .
مواد شيمايي‌ ، كودها و غيره‌ را بطور دقيق‌ و واضح‌ مشخص‌ نمائيد، تا ساير محققين‌ بتوانند دقيقاً همان‌ مواد راتهيه‌ نموده‌ و با همان‌ غلظت‌ و تركيب‌ موثر بكار گيرند.

شكل‌ 10 : مواد و روشهاي‌ مورد استفاده‌ به‌ راحتي‌ به‌ بخش‌ هاي‌ كوچكتر تقسيم‌ مي‌شود .
اگر از اسم‌ تجارتي‌ ماده‌ اي‌ در مقاله‌ استفاده‌ مي‌نمائيد . براي‌ نخستين‌ بار كه‌ اين‌ نام‌ را عنوان‌ نموديد بايد پس‌ ازآن‌ اسم‌ شيمايي‌ و استاندارد ماده‌ و تركيب‌ اجزاء آنرا ذكر نموده‌ ، پس‌ از آن‌ مي‌توانيد فقط‌ از نام‌ تجاري‌ يامخفف‌ آن‌ استفاده‌ نمائيد .
بعضي‌ مجلات‌ از شما مي‌خواهند كه‌ نام‌ و آدرس‌ توليد كنندگان‌ و فروشندگان‌ مواد را ذكر نمائيد .
هنگام‌ ذكر كردن‌ اسامي‌ از اسمهاي‌ استاندارد و بين‌ المللي‌ تركيبات‌ و مواد و همچنين‌ از سيستم‌ واحدهاي‌متريك‌ و نام‌ گذاري‌ استاندارد استفاده‌ كنيد .
اگر از حيوانات‌ ، گياهان‌ و ميكروارگانيسم‌ ها استفاده‌ نموده‌ايد مشخصات‌ كامل‌ ، رده‌ ، تيره‌ ، گونه‌ ، نژاد،... آنهارا ذكر نمائيد . نام‌ گونة‌ اين‌ موجودات‌ را مي‌توان‌ خلاصه‌ نمود و از خلاصه‌ نام‌ آنها استفاده‌ كرد .
بايد مواظب‌ باشيد كه‌ اين‌ خلاصه‌ كردن‌ ها باعث‌ تداخل‌ و اشتباه‌ نشود ، براي‌ مثال‌ StaphylloCoccusaureaus (استافيلو كوكوس‌ اورئس‌) Streptomyces Pneumonii (استرپتو مايسين‌ پنو) را مي‌توان‌ به‌ فرم‌زير S.aureaus و S.Pneumonii مخفف‌ نمود كه‌ ممكن‌ است‌ اين‌ نوع‌ مخفف‌ كردن‌ اسم‌ اوّل‌ اسامي‌ باعث‌اشتباه‌ گردد ولي‌ با استفاده‌ از مخفف‌ كردن‌ به‌ صورت‌ Staph و Strep. از ايجاد اشتباه‌ جلوگيري‌ مي‌شود .
اگر نژادي‌ را توسعه‌ داده‌ يا كشف‌ نموده‌ايد راجع‌ به‌ آن‌ توضيح‌ كاملي‌ را ارائه‌ نمائيد.
گروهها و مجلات‌ علمي‌ مختلف‌ ،نحوة‌ نامگذاري‌ متفاوتي‌ را مي‌پسندند ، قبل‌ از فرستادن‌ مقاله‌ و يا در حين‌نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ مطمئن‌ شويد كه‌ قسمت‌ "راهنمايي‌ براي‌ نويسندگان‌" را مطالعه‌ نموده‌ و اسامي‌ را بر اساس‌قواعد مجله‌ نامگذاري‌ كرده‌ ايد.


روشهاي‌ مورد استفاده‌ : Methods :
در اين‌ قسمت‌ بايد به‌ اين‌ سوال‌ خواننده‌ كه‌ : چرا و چگونه‌ اينكار را انجام‌ داده‌ايد ؟ پاسخ‌ دهيد ، آزمايشات‌انجام‌ شده‌ خود را براساس‌ يك‌ ترتيب‌ منطقي‌ مثلا براساس‌ زمان‌ يا اندازه‌ و يا اهميّت‌ ،توضيح‌ داده‌ و توجيه‌نماييد تا درك‌ روش‌ براي‌ خواننده‌ آسان‌ شود .
در صورت‌ استفاده‌ از روشهاي‌ شناخته‌ شده‌ فقط‌ نام‌ آنها را با ذكر منبع‌ توضيح‌ دهنده‌اي‌ دربارة‌ آنها عنوان‌نمائيد امّا اگر تغييري‌ در روشها ايجاد نموده‌ايد بايد آنرا توضيح‌ دهيد. خوانندگان‌ مقاله‌ خود ،دانشمند و محقق‌مي‌باشند پس‌ لازم‌ نيست‌ چيزهاي‌ معروف‌ و آشنا را بطور دقيق‌ و كامل‌ توضيح‌ دهيد .
در نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ بايد خلاصه‌ نوشت‌ ، اما اطلاعات‌ مهمّي‌ مانند اندازه‌ها ، حجم‌ ها ، سرعت‌هاي‌سانتريفوژ و يا تعداد تكثير پروتئين‌ها را نبايد حذف‌ نمود ، تكنيك‌هاي‌ آماري‌ مورد استفاده‌ را ذكر كنيد ولي‌لازم‌ نيست‌ راجع‌ به‌ جزئيات‌ آن‌ توضيح‌ دهيد ، اكثر تست‌هاي‌ آماري‌ شناخته‌ شده‌ اند و نيازي‌ به‌ توضيح‌ دربارة‌آن‌ها نيست‌ اگر تكنيكي‌ كه‌ بكار برده‌ايد مشهور و شناخته‌ شده‌ نيست‌ علاوه‌ بر معرفي‌ آن‌ نام‌ منبعي‌ را نيزبياوريد .
اگر تكنيك‌ مورد استفاده‌ جديد و نو باشد و يا تازه‌ كشف‌ و بكار گرفته‌ شده‌ باشد بايد آنرا بطور كامل‌ ودقيق‌ شرح‌ دهيد، همانطور كه‌ قبلاً گفته‌ شد ممكن‌ است‌ مجله‌اي‌ براي‌ پذيرفتن‌ مقاله‌ براي‌ چاپ‌ يك‌ نوع‌ كارآماري‌ خاص‌ را هم‌ براي‌ كنترل‌ اطلاعات‌ و اعداد بخواهد ، پس‌ بايد اينكار را دقيقاً همانطور كه‌ خواسته‌ شده‌انجام‌ دهيد وگرنه‌ مقاله‌ شما برگشت‌ داده‌ مي‌شود تا تجزيه‌ و تحليل‌ آماري‌ خواسته‌ شده‌ را انجام‌ دهيد .


قسمت‌ نتايج‌ حاصله‌ :The Results Section :
اين‌ بخش‌ از مقاله‌ تنها شرح‌ و توصيف‌ آزمايشات‌ و اتفاقاتي‌ كه‌ در حين‌ اين‌ آزمايشات‌ رخ‌ داده‌ را ، دربردارد. روشهاي‌ چندي‌ براي‌ ارائه‌ اين‌ بخش‌ وجود دارد:
روش‌ اوّل‌ : نتايج‌ بدست‌ آمده‌ را بدون‌ هيچ‌ توصيحي‌ ذكر نمائيد ، در اين‌ روش‌ شما در قسمت‌ بحث‌ و نتيجه‌گيري‌ توضيحات‌ كامل‌ خود را ذكر خواهيد كرد .
روش‌ دوّم‌ : نتايج‌ را با توجه‌ به‌ نكته‌ يا مطلب‌ خاصي‌ به‌ طور خلاصه‌ توصيف‌ كرده‌ تا براساس‌ اين‌ مطلب‌ارتباطي‌ بين‌ نتايج‌ مختلف‌ حاصل‌ شود ، امّا در اين‌ حالت‌ نيز توضيحات‌ بيشتر را بايد در قسمت‌ بحث‌ و نتيجه‌گيري‌ ارائه‌ دهيد.
شكل‌ـ 11 : با تقسيم‌ شدن‌ قسمت‌ نتايج‌ حاصله‌ به‌ چندين‌ بخش‌ متفاوت‌ و عنوانهاي‌ مختلف‌ ،بحث‌ در اين‌قسمت‌ آسان‌ تر مي‌شود .
روش‌ سوّم‌ : مخلوط‌ و تركيب‌ كردن‌ نتايج‌ حاصله‌ با توصيف‌ و توضيح‌ هر نكته‌ از آن‌، كه‌ اين‌ روش‌ بهترين‌ راه‌براي‌ نوشتن‌ كوتاه‌ و يا براي‌ توصيف‌ آزمايشات‌ ساده‌ مي‌باشد . امّا اگر مراقب‌ نباشيد در اين‌ روش‌ امكان‌سردرگمي‌ و تداخل‌ مطالب‌ وجود دارد .
هر كدام‌ از روشهاي‌ فوق‌ را كه‌ انتخاب‌ كنيد بايد نتايجي‌ را بيان‌ نمائيد كه‌ با حقايق‌ و يافته‌هاي‌ اصلي‌ اتان‌بطور منطقي‌ مرتبط‌ باشند. (شكل‌ ـ11)

در پايان‌ اين‌ قسمت‌ ،تمام‌ نتايج‌ موافق‌ با تعبير و تفسير خود را ارائه‌ دهيد و از ذكر نتايج‌ منفي‌ و يا بحث‌جديد بويژه‌ بحث‌ درباره‌ نتايجي‌ كه‌ قبلاً عنوان‌ نشده‌اند ، خودداري‌ كنيد.
اهداف‌ اوليه‌ خود را بياد بياوريد ، در يك‌ مقاله‌ تحقيقي‌، حقايق‌ يافته‌ شده‌اتان‌ به‌ شما مي‌گويند كه‌ راجع‌ به‌چه‌ چيزي‌ بايد بحث‌ نمائيد و نبايد از نتايجي‌ كه‌ مرتبط‌ با كار و تعبير شما نيستند نام‌ ببريد.
اينكار وقتي‌ منطقي‌ و شدني‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ و اعداد زيادي‌ داشته‌ باشيد و كه‌ مناسب‌ نيستند را نديده‌بگيريد (فرض‌ كنيد كه‌ اطلاعات‌ نامربوط‌ اصلاً وجود نداشته‌ اند) ممكن‌ است‌ قسمت‌هاي‌ اينطور به‌ نظر رسدكه‌ مقداري‌ از اطلاعاتتان‌ را از دست‌ داده‌ايد امّا نهايتاً مقاله‌اي‌ خواهيد داشت‌ كه‌ به‌ مقدار زيادي‌ قابل‌ قبول‌ تر وخواندني‌ تر است،


استفاده‌ از اشكال‌ و جداول‌
(خوانندگاني‌ كه‌ مي‌خواهند راجع‌ به‌ روشهاي‌ رسم‌ اشكال‌ و نوشتن‌ جداول‌ علمي‌ اطلاعاتي‌ داشته‌ باشند بايدبه‌ راهنماهايي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ نوشته‌ شده‌اند رجوع‌ نمايند)

در نوشته‌هاي‌ خود به‌ اشكال‌ و جداولي‌ كه‌ كشيده‌ايد ارجاع‌ دهيد ولي‌ هرگز نوشتة‌ خود را براساس‌ آن‌ها تنظيم‌ننمائيد مثلاً بجاي‌ نوشتن‌ :
" نتايج‌ آزمايش‌ A در جدول‌ يك‌ آمده‌ است‌ " بنويسيد : (روش‌ درمان‌ در آزمايش‌ A داراي‌ 50% بازدهي‌ بيشترنسبت‌ به‌ آزمايش‌ شماهد بود (جداول‌ ـ 1)
وقتي‌ نام‌ اشكال‌ را در جداولي‌ آورديد ديگر آنها را در متن‌ اصلي‌ نياوريد ، در توصيف‌ اشكال‌ و جداول‌ به‌مجموعة‌ محتويات‌ و اعداد آن‌ها نظر بيندازيد و به‌ توصيف‌ تك‌ تك‌ مقادير نپردازيد ، مواظب‌ باشيد كه‌ درمقاله‌اتان‌ از اشكال‌ و جداول‌ نام‌ برده‌ و آنها را فرموش‌ نكنيد و مطمئن‌ شويد كه‌ راجع‌ به‌ هر چيزي‌ كه‌ در ان‌هاوجود دارد در متن‌ توضيحي‌ داده‌ايد . زيرا اگر دربارة‌ آنها توضيحي‌ نداريد پس‌ چرا آنها را به‌ مقاله‌ اتان‌ اضافه‌نموده‌ايد؟
بياد داشته‌ باشيد كه‌ وقتي‌ قسمت‌ بحث‌ و نتيجه‌ گيري‌ را مي‌نويسيد به‌ قسمت‌ هاي‌ خاصي‌ از اين‌ بخش‌رجوع‌ مي‌نمائيد ، پس‌ اين‌ بخش‌ بايد كامل‌ باشد .


بيان‌ نتايج‌ بصورت‌ اشكال‌ و جداول‌ :
روشي‌ كه‌ نتايج‌ را بيان‌ مي‌نمائيد ميتواند اثر زيادي‌ روي‌ خواننده‌ بگذارد مثلاً اگر شما مقايسه‌اي‌ بين‌ چندروش‌ درمان‌ را انجام‌ داده‌ايد طبعاً مقادير نهايي‌ حاصل‌ از اين‌ روشها نزديك‌ به‌ يكديگر مي‌باشند حال‌ اگر شمااين‌ مقادير را روي‌ شكلي‌ بصورت‌ نمودار نشان‌ دهيد مقايسه‌ مؤثر تر خواهد بود. اگر بخواهيد نتايج‌ را بطوردقيق‌ مورد آزمايش‌ قرار دهيد داشتن‌ مقادير دقيق‌ مهم‌ است‌ در اينحالت‌ بهتر است‌ از جدول‌ استفاده‌ نماييدنمودارهاي‌ خط‌ مستقيم‌ تنظيم‌ يا كاليبره‌ كردن‌ را در مقاله‌ رسم‌ ننماييد بجاي‌ آن‌ بهتر است‌ اين‌ موارد را بطورخلاصه‌ توضيح‌ دهيد .
بسياري‌ از نويسندگان‌ مقالاتي‌ را كه‌ شكل‌ ها و عكس‌ هاي‌ زيادي‌ داشته‌ باشند را دوست‌ دارند ولي‌ هميشه‌بودن‌ عكس‌ در مقاله‌ لازم‌ نيست‌ مثلاً اگر روي‌ گياه‌ برنج‌ تحقيق‌ مي‌نمائيد احتياجي‌ به‌ چاپ‌ عكس‌ گياه‌ برنج‌ درمقاله‌ نيست‌ زيرا بيشتر مردم‌ مي‌دانند كه‌ گياه‌ برنج‌ شبيه‌ چيست‌ علاوه‌ بر اين‌ در مقاله‌ نيازي‌ به‌ انداختن‌ و چاپ‌عكس‌ ظروف‌ و دستگاههاي‌ آزمايش‌ نمي‌باشد ، در حقيقت‌ ، چاپ‌ و داشتن‌ عكس‌ در مقاله‌ چندان‌ واجب‌نيست‌ ، بخصوص‌ اينكه‌ چاپ‌ عكس‌ هاي‌ رنگي‌ بندرت‌ مورد نياز مي‌باشد .


آمار در مقاله‌ :
بعضي‌ مجلات‌ نوع‌ خاصي‌ از محاسبات‌ آماري‌ را مشخص‌ مي‌نمايند و انتظار دارند كه‌ هر مقاله‌ اي‌ كه‌ دريافت‌مي‌نمايند اين‌ محاسبات‌ و عمليات‌ آماري‌ در آن‌ انجام‌ شده‌ باشد .
اگر از آمار استفاده‌ مي‌نمائيد تست‌ يا محاسبة‌ آماري‌ را كه‌ انجام‌ داده‌ايد را بطور خلاصه‌ توضيح‌ دهيد و درصورت‌ لزوم‌ نام‌ منبعي‌ را در مورد روش‌ مورد استفاده‌اتان‌ را ذكر نمائيد .
بعضي‌ مقالات‌ هيچ‌ گونه‌ كار آماري‌ ندارند ، مثلاً مقاله‌اي‌ كه‌ تكنيك‌ جديدي‌ را براي‌ توصيف‌ يك‌ بيماري‌جديد و يا يك‌ گونه‌ زنده‌ شرح‌ مي‌دهد، ولي‌ اگر چندين‌ آزمايش‌ انجام‌ داديد . بايد هر وقت‌ كه‌ ممكن‌ بود روي‌نتايج‌ كار آماري‌ انجام‌ دهيد ، در اين‌ حالت‌ مي‌توانيد درصد و سطوح‌ احتمال‌ را براي‌ نتايج‌ حاصله‌ بكار ببريداين‌ مطلب‌ احتمال‌ اينكه‌ نتايج‌ اتان‌ بصورت‌ اتفاقي‌ و شانسي‌ رخ‌ داده‌ باشند را از بين‌ مي‌برد .
مطلب‌ مهم‌ ديگر اينكه‌ كار آماري‌ را در مقاله‌ انجام‌ ندهيد بلكه‌ آنرا در جاي‌ ديگري‌ انجام‌ داده‌ و فقط‌ سطوح‌احتمال‌ و ساير اطلاعات‌ و نتايج‌ را در مقاله‌ بيان‌ نمائيد .
بهتر است‌ بجاي‌ تعداد زياد اعداد از متوسط‌ آنها استفاده‌ كرده‌ و سپس‌ با استفاده‌ از انحراف‌ استاندارد وانحراف‌ استاندارد مقدار متوسط‌ مقدار تغييرات‌ اعداد اصلي‌ و اوليه‌ را نشان‌ دهيد .
بايد مقادير عددي‌ خود را با اعدادي‌ شبيه‌ 23/1 +ـ 34 كه‌ در آن‌ 34 مقدار ميانگين‌ و 23/1+ـ انحراف‌استاندارد است‌ بيان‌ نمائيد .


قسمت‌ بحث‌ مقاله‌: Discussion :
در اين‌ قسمت‌ بايد به‌ سوالاتي‌ مانند :
" نتايج‌ كار من‌ چه‌ معنايي‌ دارند ؟ ، و تعبير و تفسير آنها چيست‌ ؟" پاسخ‌ دهيد (شكل‌ 12) اين‌ قسمت‌ عميق‌ترين‌ و متفكرانه‌ ترين‌ قسمت‌ مقاله‌ است‌ و بسيار مورد توجه‌ و علاقه‌ خوانندگان‌ مقاله‌ مي‌باشد.
در اين‌ قسمت‌ بايد نتايج‌ كارتان‌ را براي‌ خوانندگان‌ توجيه‌ نمائيد ، تا آنها بتوانند معني‌ يافته‌ها را درك‌ كنند .قسمت‌ قبل‌ (قسمت‌ نتايج‌) بايد روابط‌ روشن‌ و واضحي‌ با كارهاي‌ قبلي‌ داشته‌ باشد امّا در اينجا مي‌توان‌ ازعلت‌ اتفاق‌ و يا عدم‌ اتفاق‌ بعضي‌ موارد بحث‌ نمود ، همچنين‌ مي‌توانيد تحقيق‌ تان‌ را با ميدان‌ و دايره‌ علمي‌خاصي‌ مرتبط‌ نموده‌ و نشان‌ داد كه‌ چطور كار تحقيقي‌اتان‌ به‌ ساير رشته‌ها و تخصص‌ هاي‌ علمي‌ مرتبط‌مي‌گردد و با توجه‌ به‌ تحقيق‌ انجام‌ شده‌ توصيه‌ و پيشنهاد ارائه‌ دهيد .
علاوه‌ بر اين‌ با توجه‌ به‌ كارتان‌ بايد موضوعات‌ بعدي‌ و ساير كارهايي‌ را كه‌ مي‌توان‌ در اين‌ باره‌ براي‌ تحقيقات‌بيشتر انجام‌ داد ، ذكر نمائيد . بايد از قسمت‌ بحث‌ براي‌ توجيه‌ و تعبير نتايج‌ كارتان‌ استفاده‌ كنيد بخصوص‌توجه‌ خاصي‌ را به‌ فرضيات‌ و يا حقايقي‌ كه‌ در قسمت‌ مقدمه‌ مد نظر داشته‌ ايد، مبذول‌ نمائيد .

قسمت‌ بحث‌ مقاله‌ از سه‌ بخش‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ :
الف‌ ـ حقايقي‌ كه‌ به‌ آن‌ دست‌ يافته‌ ايد.
ب‌ ـ تفسير حقايق‌
ج‌ ـ بيان‌ علمي‌ و تئوري‌ يافته‌ها
اين‌ سه‌ قسمت‌ بايد در نوشته‌ شما با يكديگر وجود داشته‌ و داراي‌ هماهنگي‌ باشند اين‌ قسمت‌ از مقاله‌تفكر عميق‌ و دقيقي‌ را مي‌طلبد. با استفاده‌ از توجيهات‌ علمي‌ موجود و دانش‌ خود نتايج‌ كار را توجيه‌ نموده‌ ، بااين‌ كار مي‌توانيد مفهوم‌ يافته‌هايتان‌ را بسيار واضح‌ و روشن‌ ارائه‌ دهيد .

قسمت‌ بحث‌ مشتمل‌ بر مطالب‌ زير است‌:
چرا چنين‌ شد و معني‌ آن‌ چيست‌ ؟
تفسير و توجيه‌ يافته‌ها
هم‌ خواني‌ يافته‌ها با فرضيات‌
ارتباط‌ يافته‌ها با ساير مراحل‌ تحقيق‌ ميزان‌ اعتبار يافته‌ها
ميزان‌ پاسخگويي‌ اطلاعات‌ و نتايج‌ حاصله‌ به‌ سؤالات‌
اظهار نظر راجع‌ به‌ اهميت‌ يافته‌ ها
توضيح‌ و تفسير نتايج‌ غير موافق‌ و منفي‌
ارتباط‌ آن‌ها با شرايط‌ و نتايج‌ فعلي‌
خطوط‌ و موضوعات‌ جديد جهت‌ مطالعه‌

شكل‌ 12 ـ قسمت‌ بحث‌ را از جهت‌ رسايي‌ مطالب‌ و نوع‌ نوشتن‌ بايد مشكل‌ ترين‌ بخش‌ مقاله‌ دانست‌ .
يافته‌هاي‌ خود را به‌ كارهاي‌ قبلي‌ ربط‌ داده‌ و در صورت‌ عدم‌ همخواني‌ آنها ، دلايل‌ را بيابيد. در اين‌ قسمت‌تحقيق‌ را بصورت‌ جزئي‌ در نظر نگرفته‌ و آنرا بصورت‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ ذكر ننمائيد. بويژه‌ مواظب‌ باشيد كه‌اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ اتان‌ شبيه‌ قسمت‌ نتايج‌ حاصله‌ كه‌ قبلاً نوشته‌ بوديد نگردد .
راجع‌ به‌ نتايج‌ غير موافق‌ و منفي‌ بحث‌ نمائيد و مراجع‌ و منابع‌ مرتبط‌ با آنها را ذكر نموده‌، مواظب‌ باشيد كه‌ اين‌قسمت‌ از مقاله‌ بصورت‌ يك‌ بازنگري‌ و جمع‌ بندي‌ از مراجع‌ در نيايد .
يك‌ نمونه‌ از قسمت‌ بحث‌ كه‌ بصورت‌ توضيحي‌ بوده‌ و با دليل‌ نوشته‌ شده‌ در زير آمده‌ :
"ما دريافتيم‌ كه‌ درمان‌ به‌ روش‌ A بمقدار زيادي‌ از درمان‌ به‌ روش‌ B موثر تر است‌. (جدول‌ ـ 2) زيرا در قارچ‌هاانعطاف‌ و مقاومت‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ مواد شيميايي‌ در روش‌ درمان‌ اوّل‌ (شكل‌ 1) ديده‌ شد . ويليامز (1984)چنين‌ چيزي‌ را در آزمايشاتي‌ مشابه‌ كه‌ در فيليپين‌ انجام‌ داد مشاهده‌ ننمود شايد علّت‌ آن‌، مقاومت‌ قارچ‌هاي‌آن‌ مكان‌ در مقابل‌ مواد شيميايي‌ استفاده‌ شده‌ بود،اين‌ نوع‌ مقاومت‌ توسط‌ سونسون(‌ (1985 توصيف‌ گرديده‌است‌ "


قسمت‌ نتيجه‌ گيري‌ مقاله‌ :Conclusions :
در اغلب‌ موارد نيازي‌ به‌ نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ نيست‌، زيرا تمام‌ نتايج‌ اصلي‌ كار در انتهاي‌ قسمت‌ بحث‌ بيان‌شده‌است‌ .
اما اگر نتايج‌ و بحثي‌ كه‌ راجع‌ به‌ آنها نموده‌ايد كامل‌ است‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ يافته‌ ها و توجيه‌هاتتان‌ را با هم‌ وبطور خلاصه‌ در اين‌ قسمت‌ ذكر نمائيد .


فهرست‌ منابع‌: Reference lists :
هميشه‌ قبل‌ از اينكه‌ دست‌ نوشتة‌ خود را تايپ‌ نمائيد روش‌ مطلوب‌ ذكر منابع‌ مورد نظر مجله‌اي‌ كه‌ مقاله‌ شمارا دريافت‌ مي‌كند را بدانيد و مواظب‌ باشيد كه‌ در نوشتجات‌ خود از روش‌ درست‌ استفاده‌ كنيد .
اجازه‌ ندهيد كه‌ منشي‌ بخش‌ شما كه‌ مسئول‌ تايپ‌ نامه‌هاست‌ و اغلب‌ مقالات‌ را تايپ‌ مي‌نمايد ، مقاله‌ شمارا هم‌ به‌ روش‌ معمول‌ تايپ‌ كند. شايد اگر به‌ روش‌ معمول‌ تايپ‌ نمايد كار براي‌ شما و او آسان‌ باشد امّا اينكاربراي‌ سردبير مجله‌ مشكلات‌ زيادي‌ ايجاد كرده‌ . گاه‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ برگشت‌ مقاله‌تان‌ شده‌ تا مجدداً آن‌ راتايپ‌ نماييد .
يك‌ فهرست‌ بد تايپ‌ شده‌، براي‌ سردبير مشكلات‌ زيادي‌ توليد مي‌كند ما در اينجا سه‌ روش‌ معمول‌ ارجاع‌و اشاره‌ به‌ منابع‌ را ذكر مي‌كنيم‌ : ممكن‌ است‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ منابع‌ مورد استفاده‌ :
الف‌ ) از شماره‌ هائيكه‌ در براكت‌ يا پرانتز هستند مثل‌ [1] يا (1) استفاده‌ كنيد .
ب‌ ) از اعداد بالاوند مثل‌ 1
ج‌ ) از نام‌ و تاريخ‌ مثل‌ (winarno ,1984) براي‌ آدرس‌ دادن‌ و نشان‌ دادن‌ منابع‌ مورد نظر استفاده‌ نمائيد .
اگر از دو روش‌ اوّل‌ ( روش‌ شماره‌ گذاري‌) استفاده‌ مي‌كنيد منابع‌ مورد استفاده‌ را شماره‌ گذاري‌ نمود و به‌ترتيب‌ شماره‌ هائيكه‌ در متن‌ نام‌ برده‌ شده‌ مرتب‌ نمائيد .

در روش‌ سوم‌ منابع‌ را بر اساس‌ ترتيب‌ الفبايي‌ مرتب‌ نموده‌ علاوه‌ بر اين‌ بايد دقت‌ شود كه‌ اسامي‌ رابطريقي‌ كه‌ مجلة‌ مورد نظر ذكر نموده‌ و انتظار دارد تايپ‌ كنيد . اين‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ در استفاده‌ از كاماها،براكت‌ها ، نقاط‌ پايان‌ جمله‌ها ، مخفف‌ها و غيره‌ بايد دقت‌ نمائيد ، براي‌ مثال‌ تاريخي‌ ممكن‌ است‌ بصورت‌1984 و يا (1984) خواسته‌ شده‌ باشد و يا نام‌ نويسندگان‌ به‌ صورت‌ نوشتن‌ يكي‌ از حروف‌ اوّل‌ نام‌ كوچك‌ ، وبعد نام‌ فاميلي‌ بطور كامل‌ و يا برعكس‌ ممكن‌ است‌ بصورت‌ اول‌ نام‌ فاميلي‌ بطور كامل‌ و بعد حرف‌ اول‌ نام‌كوچك‌ مثل‌ :
حالت‌ اول‌ : Jones , A.G and P.S. smith
حالت‌ دوم‌ :Jones, A.G and Smith, P.S
براي‌ تمام‌ نويسندگان‌ جز نفر اول‌ خواسته‌ شده‌ باشد .

اين‌ جزئيات‌ ممكن‌ است‌ كوچك‌ و جزئي‌ به‌ نظر رسند ولي‌ براي‌ سردبير زمان‌ زيادي‌ مي‌برد تا آنها را به‌شكل‌ و قالب‌ مورد نظر مجله‌ درآورد، كه‌ طبيعتاً اين‌ جزئيات‌ مي‌توانند روي‌ احتمال‌ پذيرفته‌ شدن‌ فوري‌مقاله‌اتان‌ تاثير بگذارند.
گاهي‌ مرتب‌ نمودن‌ بعضي‌ اسامي‌ برحسب‌ حروف‌ الفبا بخصوص‌ اسامي‌ مصطلح‌ در كشورهاي‌ ديگر مشكل‌است‌ .ضميمة‌ يك‌ ـ بعضي‌ راهنمائيها را در اين‌ باره‌ به‌ شما مي‌دهد،
توجه‌ داشته‌ باشيد بعضي‌ مجلات‌ از سبك‌ وانكور (Van Couver Style) استفاده‌ مي‌نمايند كه‌ سبكي‌ بدون‌وقفه‌ و نقطة‌ پايان‌ جمله‌ است‌ .

مثل‌ :
11 Nadel JA, Jones DGH. Heatstroke and running. Br Med J 1978; 1:21-25
اين‌ سبك‌ در حال‌ گسترش‌ و همه‌ گير شدن‌ است‌ ولي‌ براي‌ تايپ‌ كنندگان‌ حرفه‌اي‌ اين‌ نوع‌ سبك‌ مشكل‌ است‌.زيرا كاماها و نقاطي‌ را كه‌ معمولاً بطور اتوماتيك‌ در جملات‌ بكار مي‌برند در اين‌ سبك‌ استفاده‌ نمي‌شوند .
فهرستي‌ كه‌ به‌ اين‌ سبك‌ تايپ‌ شده‌ را بايد دوباره‌ كنترل‌ و بررسي‌ نمائيد .
وقتي‌ به‌ مقاله‌ ايي‌ از يك‌ مجله‌ آدرس‌ مي‌دهيد بايد اطلاعات‌ زير را ذكر كنيد :
ــ اسم‌ كوچك‌ و فاميل‌ تمام‌ نويسندگان‌.
ــ سال‌ انتشار مقاله‌.
ــ عنوان‌ كامل‌ مقاله‌ (گاهي‌ اوقات‌ لازم‌ نيست‌ ).
ــ عنوان‌ مخفف‌ نشدة‌ مجله‌ ، همچنين‌ عنوان‌ مخفف‌ شده‌ آن‌ (اين‌ عنوان‌ عموماً در داخل‌ مجله‌ ذكرشده‌ است‌) همچنين‌ شمارة‌ سري‌ مجله‌ در صورت‌ وجود.
ــ شمارة‌ جلد مجله‌ (گاهي‌ بصورت‌ شمارة‌ نشر يا شمارة‌ انتشار ذكر مي‌شود).
ــ شمارة‌ صفحات‌ مورد استفاده‌ بصورت‌ ذكر اولين‌ و آخرين‌ صفحه‌. بعضي‌ مجلات‌ در قسمت‌ منابع‌تنها به‌ ذكر شمارة‌ صفحة‌ اوّل‌ مقاله‌ مورد استفاده‌ اكتفا نموده‌ و از شما مي‌خواهند كه‌ به‌ اين‌ صورت‌عمل‌ نمائيد .
اگر مطلب‌ از كتابي‌ گرفته‌ شده‌ ذكر اطلاعات‌ زير لازم‌ است‌ :
ــ اسم‌ و فاميل‌ تمام‌ نويسندگان‌
ــ سال‌ انتشار كتاب‌
ــ عنوان‌ و ساير زير عنوانهاي‌ كتاب‌
ــ شمارة‌ چاپ‌ در صورت‌ وجود
ــ فصل‌ و يا شمارة‌ بخش‌ در صورت‌ وجود
ــ تعداد صفحات‌ مورد استفاده‌
ــ نام‌ ويراستاران‌
ــ نام‌ ناشر ، شهر و كشور محل‌ انتشار
اگر مطلبي‌ از خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ يا سمپوزيومي‌ (گردهمايي‌) گرفته‌ شده‌ بايد اطلاعات‌ زير نوشته‌ شود:
ــ نام‌ ونام‌ خانوادگي‌ تمام‌ نويسندگان‌
ــ سال‌ انتشار خلاصه‌ مقالات‌
ــ عنوان‌ فصل‌ مورد استفاده‌
ــ عنوان‌ سمپوزيوم‌ (گردهمايي‌) يا كنفرانس‌
ــ محلّي‌ كه‌ كنفرانس‌ در آنجا برپا شده‌
ــ شمارة‌ صفحات‌ مورد استفاده‌
ــ نام‌ تمام‌ برگزاركنندگان‌
ــ نام‌ ناشر ، شهر و كشور محل‌ انتشار
ممكن‌ است‌ فكر كنيد كه‌ ذكر منابع‌ چندان‌ مهم‌ نيست‌ امّا آنها واقعاً مهم‌ مي‌باشند و سردبيران‌ مجلات‌ دقت‌بسياري‌ دارند تا مطمئن‌ شوند كه‌ منابع‌ و مأخذ ذكر شده‌ درست‌ و صحيح‌ باشد. شما بايد دوباره‌ منابع‌ را بامنابع‌ اصلي‌ به‌ روشي‌ كه‌ قبلاً تحت‌ عنوان‌ "اصلاح‌ و بازنگري‌ مقاله‌اتان‌ " ذكر شد كنترل‌ و بررسي‌ نمائيد .

بررسي‌ آماري‌ و اتفاقي‌ بيش‌ از 300 (سيصد) منبع‌ ذكر شده‌ در شش‌ مجلة‌ پزشكي‌ ، در سال‌ 1985، نشان‌داد كه‌ 15% از نام‌ نويسندگاني‌ كه‌ در قسمت‌ منابع‌ از آنها نام‌ برده‌ شده‌ با آنچه‌ كه‌ در منبع‌ اصلي‌ ذكر شده‌، بودتفاوت‌ داشتند. پس‌ اگر نام‌ منبعي‌ را ماهها قبل‌ از روي‌ مجله‌اي‌ ياد داشت‌ نموده‌ايد هرگز به‌ صحت‌ آن‌ مطمئن‌نباشيد و دوباره‌ آنرا كنترل‌ نمائيد .


قوانين‌ اخلاقي‌ و تعارفات‌ رايج‌ در چاپ‌: Publishing ethics:
هميشه‌ بايد كارها را از طريق‌ راه‌ آن‌ها و طبق‌ اصول‌ شان‌ انجام‌ دهيد در چاپ‌ كارهاي‌ علمي‌ هم‌ اصول‌اخلاقي‌ دقيق‌ و مشخصي‌ وجود دارد كه‌ در زير آورده‌ شده‌اند .


دوباره‌ چاپ‌ كردن‌ (چاپ‌ مضاعف‌ مقاله‌):Double Publishing:
چاپ‌ مضاعف‌ مقاله‌ هنگامي‌ روي‌ مي‌دهد كه‌ از يك‌ سري‌ اطلاعات‌ و اعداد براي‌ چاپ‌ دو مقاله‌ در دومحل‌ مختلف‌ استفاده‌ شود اين‌ عمل‌ در كارهاي‌ علمي‌ به‌ شدّت‌ ممنوع‌ بوده‌ و علاوه‌ بر اين‌ نبايد يك‌ مقاله‌ رادر يك‌ زمان‌ براي‌ چند مجله‌ فرستاد. زيرا ارسال‌ همزمان‌ مقاله‌ براي‌ چند مجله‌ گرفتاري‌ و دردسر زيادي‌ ايجادخواهد نمود. بسياري‌ از مجلات‌ بين‌ المللي‌ قوانين‌ و تنبيهات‌ سختي‌ را براي‌ اين‌ چنين‌ نويسندگاني‌ در نظرگرفته‌اند ، دوباره‌ چاپ‌ كردن‌ مقاله‌ و يا فرستادن‌ همزمان‌ آن‌ براي‌ چند مجله‌ شبيه‌ حقه‌ بازي‌ يا به‌ عبارت‌ بهتركلاهبرداري‌ علمي‌ مي‌باشد و همان‌ عواقب‌ كلاهبرداري‌ را در بر خواهد داشت‌ .
بيشتر مجلات‌ شرايطي‌ را ايجاد نموده‌اند تا در هنگام‌ پذيرش‌ مقاله‌اي‌ جهت‌ بررسي‌ و چاپ‌ هيچ‌ مجلة‌ ديگري‌آنرا قبول‌ ننمايد. يك‌ مقاله‌ را در يك‌ زمان‌ فقط‌ به‌ يك‌ مجله‌ ارائه‌ نمائيد ، سعي‌ نكنيد از يك‌ سري‌ اطلاعات‌ ويافته‌ها دو يا چند مقاله‌ مختلف‌ بنويسيد ، همچنين‌ اگر مقاله‌اي‌ به‌ زبان‌ اصلي‌ خودتان‌ چاپ‌ نموده‌ايدنمي‌توانيد انتظار داشته‌ باشيد كه‌ آنرا ترجمه‌ كرده‌ و براي‌ يك‌ مجله‌ انگليسي‌ زبان‌ بفرستيد و آنرا در مجله‌چاپ‌ نمائيد . اگر قصد چنين‌ كاري‌ را داريد به‌ سردبير آن‌ مجله‌ انگليسي‌ زبان‌ بگوئيد كه‌ درباره‌ اين‌ مقاله‌ چه‌كاري‌ را انجام‌ داده‌ايد .
اگر مقاله‌ تحقيقي‌ اتان‌ در مجله‌اي‌ به‌ زباني‌ چاپ‌ شده‌، ممكن‌ است‌ هنوز بتوانيد آنرا ترجمه‌ نموده‌ و با تغييرو تبديل‌ ساختار، آن‌را در مجلة‌ ديگري‌ چاپ‌ نمائيد . ولي‌ در اين‌ حالت‌ هم‌ بهتر است‌ موضوع‌ را با سردبيرمجله‌ دوّم‌ در ميان‌ بگذاريد ، همچنين‌ بخاطر داشته‌ باشيد ابتداء كه‌ بايد اجازة‌ مجلة‌ اوّلي‌ را براي‌ استفاده‌ ازمطالب‌ براي‌ كار مورد نظر كسب‌ نمائيد .

اگر مقاله‌ يا قسمتي‌ از مطالب‌ كار تحقيقي‌ اتان‌ را قبلاً به‌ عنوان‌ خبر و مكاتبة‌ اوليه‌ (Prelimintary Communication) و يا بصورت‌ مقالة‌ گردهمايي‌ (سمپوزيوم‌) در قسمت‌ خلاصه‌ مقالات‌چاپ‌ نموده‌ايد ، بايد اين‌ موضوع‌ را به‌ سردبير ياد آوري‌ نمائيد . اين‌ گونه‌ چاپ‌ كرد نهاي‌ قبلي‌ و در ميان‌گذاشتن‌ آن‌ با سردبير به‌ اين‌ معني‌ نيست‌ كه‌ مقاله‌ اتان‌ پذيرفته‌ نشده‌ و برگشت‌ داده‌ خواهد شد .

تمام‌ اين‌ نكات‌ را به‌ طور كامل‌ به‌ سردبير بگوئيد تا در صورت‌ ايجاد مشكلات‌ بعدي‌ از شما حمايت‌ نمايد .
اگر مقاله‌ خود را در كنفرانسي‌ ارائه‌ نموده‌ايد با سازمان‌ برگزار كننده‌ تماس‌ گرفته‌ و از آنها براي‌ كارهاي‌بعدي‌ اجازه‌ بگيريد، زيرا ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌ در رابطه‌ با قانون‌ حق‌ چاپ‌ (Copyright) پيش‌ آيد. (براي‌اطلاع‌ بيشتر به‌ بخش‌ بعدي‌ رجوع‌ نمائيد.)


قوانين‌ مربوط‌ به‌ نويسندگان‌:
موضوع‌ بعدي‌ كه‌ بايد در نظر گرفته‌ شود قواعد مربوط‌ به‌ نويسندگان‌ است‌. چه‌ كسي‌ اطلاعات‌ را جمع‌آوري‌ نموده‌ ؟ چه‌ كسي‌ تحقيق‌ را انجام‌ داده‌ است‌؟ آيا شما اين‌ حق‌ را داشته‌ ايد كه‌ مقاله‌ نوشته‌ و آن‌ را چاپ‌نمائيد؟ نام‌ چه‌ كساني‌ بايد در مقاله‌ ذكر شود ؟
اگر كار تحقيقاتي‌ را براي‌ طي‌ دورة‌ فوق‌ ليسانس‌ يا دكتري‌ در كشور ديگري‌ انجام‌ داده‌ايد، مي‌توانيد دربارة‌كارتان‌ مقاله‌ بنويسيد. امّا بايد در مقاله‌اتان‌ مشخص‌ سازيد كه‌ تحت‌ راهنمايي‌ كدام‌ استاد، كدام‌ انستيتو(موسسه‌) و در كدام‌ كشور كار كرده‌ايد.
اگر مي‌خواهيد اسم‌ بعضي‌ از افراد را به‌ عنوان‌ همكار و ... بياوريد بايد ابتداء نظر خودشان‌ را بپرسيد تامطمئن‌ شويد مخالفتي‌ ندارند .
اسامي‌ ذكر شده‌ در قسمت‌ نويسندگان‌ بايد مربوط‌ به‌ كساني‌ باشند كه‌ در كار تحقيقي‌ شركت‌ داشته‌اند و نه‌ساير افراد . بعضي‌ مجلات‌ كه‌ تعدادشان‌ كم‌هم‌ است‌ اجازة‌ نوشتن‌ جملاتي‌ مثل‌ "با استفاده‌ از كمك‌ فني‌assistance" "With the technical را بر روي‌ صفحه‌ عنوان‌ مي‌دهند .
مجلات‌ مايل‌ نيستند تا اسم‌ مسئول‌ اداره‌ يا سازماني‌ كه‌ در آن‌ تحقيق‌ انجام‌ شده‌ را در صورتي‌ كه‌ در تحقيق‌نقش‌ و تاثيري‌ نداشته‌ ، در ابتدا و يا در هر جاي‌ مقاله‌ بياوريد .لزومي‌ نيست‌ بواسطه‌ تعارف‌، اسامي‌ بي‌تاثير راذكر كنيد با استفاده‌ از اسامي‌ زياد قسمت‌ عنوان‌ نويسندگان‌ مقاله‌ اتان‌ را شلوغ‌ ننمائيد .
قسمت‌ نام‌ نويسندگان‌ مقاله‌، قسمت‌ حساس‌ و مشكل‌ آفريني‌ است‌ و گردانندگان‌ مجله‌ راجع‌ به‌ اعتراض‌يكي‌ از نويسندگان‌ و يا ادّعا راجع‌ به‌ اينكه‌ نتايج‌ كارشان‌ دزديده‌ و دوباره‌ چاپ‌ شده‌ حساس‌ هستند .
بنابراين‌ مطمئن‌ شويد كه‌ هر كسي‌ كه‌ نامش‌ را نوشته‌ايد با چاپ‌ مقاله‌ به‌ صورتي‌ كه‌ شما تنظيم‌ نموده‌ايدموافق‌ است‌ .
راهنمائيهاي‌ زير براي‌ قسمت‌ نويسندگان‌ پيشنهاد مي‌شود :
ــ نام‌ اولين‌ نويسنده‌ بايد نام‌ كسي‌ باشد كه‌ بيشترين‌ مقدار از كار را انجام‌ داده‌ و بيشترين‌ مقدار مقاله‌ را نوشته‌است‌ .
ــ نام‌ دوّمي‌ كه‌ نوشته‌ مي‌شود بايد مربوط‌ به‌ كسي‌ باشد كه‌ تحقيق‌ را هدايت‌ نموده‌ و آنرا طراحي‌ كرده‌ و درنوشتن‌ مقاله‌ كمك‌ نموده‌ است‌ به‌ عبارت‌ ديگر كسي‌ است‌ كه‌ كمترين‌ مقدار كار عملي‌ را انجام‌ داده‌ است‌ . بعداز آن‌ نام‌ افراد را براساس‌ كم‌ شدن‌ نقش‌ شان‌ در انجام‌ كار تحقيقي‌ بياوريد .


حق‌ انحصاري‌ در مورد چاپ‌ مطالب‌: Copyright
وقتي‌ كسي‌ مطلبي‌ را مي‌نويسد چه‌ كوتاه‌ باشد چه‌ بلند، بطور طبيعي‌ نسبت‌ به‌ نوشتة‌ خود داراي‌ اختيارات‌ وحقوقي‌ مي‌گردد ، تعلق‌ گرفتن‌ اين‌ حقوق‌ براين‌ مبناست‌ كه‌ از آنجا كه‌ وقت‌ خود را صرف‌ انجام‌ كار و نوشتن‌مطلبي‌ نموده‌ايد، پس‌ نسبت‌ به‌ آن‌ داراي‌ حق‌ و امتياز مي‌شويد. حال‌ اگر كسي‌ بخواهد از مطلبتان‌ استفاده‌ نمايداين‌ انتظار را داريد كه‌ براي‌ استفاده‌ از آن‌ از شما اجازه‌ گرفته‌ و راضيتان‌ نمايد. شما بعنوان‌ نويسندة‌ مقاله‌ حق‌انتخاب‌ داريد كه‌ از مقاله‌ اتان‌ در كجا و چگونه‌ استفاده‌ شود. به‌ اين‌ قانون‌ قاعده‌ حق‌ انحصار چاپ‌(Copyright) گويند .
شما حق‌ انحصار كارتان‌ را داريد . اگر كار نوشته‌ شده‌اي‌ بخواهد چاپ‌ شود ، معمولاً نويسندگان‌ با توافق‌رسمي‌ بعضي‌ و يا تمامي‌ حقوق‌ انحصار خود را به‌ ناشر واگذار مي‌نمايند .
دو حق‌ از اين‌ حقوق‌ عبارتند از :حق‌ گرفتن‌ كپي‌ از كار چاپ‌ شده‌ ، و حق‌ اجازه‌ در توزيع‌ اين‌ كپي‌ ها. اين‌ حقوق‌بين‌ المللي‌ هستند ، بيشتر مجلات‌ وقتي‌ مي‌خواهند حق‌ انحصار رعايت‌ شود، آنرا در مجلة‌ خود اعلام‌مي‌نمايند، كه‌ اين‌ اعلام‌ معمولاً با استفاده‌ از علائم‌ رايج‌ براي‌ اينكار انجام‌ مي‌شود كه‌ عبارتند از :
يك‌ حرف‌ C كوچك‌ در يك‌ دايره‌ يا خود لغت‌ حق‌ انحصار (Copyright) كه‌ گاهي‌ بكار مي‌رود، علاوه‌ بر اينهاسال‌ انتشار و نام‌ دارندة‌ حق‌ را نيز ذكر مي‌نمايند .
گاهي‌ نيز از عبارت‌ "تمام‌ حقوق‌ محفوظ‌ است‌ All rights reserved " استفاده‌ مي‌شود .
نويسندگان‌ مقاله‌ در مجلات‌ نيز دقيقاً همان‌ حقوق‌ نويسندگان‌ كتاب‌ را دارا مي‌باشند ، بنابراين‌ وقتي‌مقاله‌اي‌ توسط‌ يك‌ مجله‌ بين‌المللي‌ پذيرفته‌ شد از نويسنده‌ مي‌خواهند كه‌ با امضاء يك‌ قرار داد رسمي‌ تمام‌حقوق‌ را به‌ ناشر واگذار نمايد در اين‌ حالت‌ ناشر "دارندة‌ حق‌ انحصار" مي‌شود.


اجازه‌ براي‌ استفاده‌ و چاپ‌ مطالب‌ :
اگر بخواهيد مطلبي‌ مثل‌ يك‌ شكل‌ يا يك‌ جدول‌ از كار منتشر شده‌اي‌ كه‌ تحت‌ حق‌ انحصار است‌ را مورداستفاده‌ قرار دهيد بايد از دارندة‌ حق‌ انحصار اجازة‌ بگيريد ، اين‌ مسئوليت‌ به‌ دوش‌ شما به‌ عنوان‌ نويسندة‌مقاله‌ يا كتاب‌ است‌ ، كار چندان‌ مشكلي‌ نيست‌ نامه‌اي‌ به‌ ناشر مي‌نويسيد و در آن‌ جزئيات‌ دقيقي‌ راجع‌ به‌قسمتي‌ كه‌ مي‌خواهيد از آن‌ استفاده‌ نمائيد و محلي‌ را كه‌ مي‌خواهيد از آن‌ كپي‌ بگيريد را مشخص‌ مي‌كنيدبيشتر ناشرين‌ با خواسته‌هاي‌ معقول‌ بدون‌ دريافت‌ پول‌ امّا به‌ شرط‌ راضي‌ بودن‌ نويسنده‌ موافقت‌ مي‌نمايند .

در اين‌ موقع‌ با ارسال‌ نامه‌اي‌ براي‌ نويسندة‌ موافقتش‌ را درخواست‌ مي‌نمائيد. وقتي‌ توافق‌ نويسنده‌ را كسب‌كرديد كپي‌ هر دو نامه‌ را با مقاله‌ خودتان‌ براي‌ ناشر يا سردبير مجله‌اي‌ كه‌ مي‌خواهيد مقاله‌اتان‌ را چاپ‌نمايد، مي‌فرستيد.
مواظب‌ باشيد كه‌ در مقاله‌اتان‌ و تمام‌ كپي‌ هاي‌ آن‌ اين‌ موضوع‌ را بطور كامل‌ با ذكر نام‌ منبع‌ ، نام‌ نويسندگان‌،شماره‌ نشريه‌، تاريخ‌ و نام‌ ناشر و... ذكر نمائيد .
يك‌ نمونه‌ از اجازه‌ نامه‌ را در مورد اجازة‌ استفاده‌ از شكلي‌ در زير آمده‌ است‌ .
(Reproduced with premission from CSIRO Australia , from Jones, A.B. (1985)
Aust,J.Bot. 53, 121-125)
كه‌ معادل‌ فارسي‌ آن‌ كه‌ در نوشتن‌ مقالات‌ و كتابهاي‌ فارسي‌ مي‌تواند بكار رود مي‌شود: (دوباره‌ چاپ‌ شده‌است‌ با اجازه‌ از موسسه‌ CSIRO استراليا،اي‌ .ب‌ . جونز ، (1985) ، دارنده‌ مقاله‌ در مجله‌ Aust.J.Bot ، جلد53، صفحه‌ 125-121)


تضمين‌ مطالب‌ مقاله‌ : Gurantee of material:
با امضاء قرارداد و يا با فرستادن‌ مقاله‌ براي‌ يك‌ مجله‌ نويسندگان‌ آن‌ بايد تضمين‌ نمايند كه‌ :
1 ـ كار آنها اصلي‌ بوده‌، يعني‌ تاكنون‌ چاپ‌ نشده‌ است‌ .
2 ـ نويسندگان‌ خودشان‌ كار را انجام‌ داده‌ باشند .
3 ـ هيچ‌ قسمتي‌ از آن‌ قبلاً چاپ‌ نشده‌ باشد.
4 ـ با جاي‌ ديگري‌ راجع‌ به‌ چاپ‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از آن‌ توافقي‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد .
اگر بخش‌ اصلي‌ كارتان‌ را قبلاً چاپ‌ نموده‌ايد و حالا ميخواهيد قسمت‌ ديگري‌ از آن‌ را چاپ‌ كنيد بايد اجازة‌مجله‌ قبلي‌ را مبني‌ بر استفاده‌ از اطلاعات‌ قبلي‌ كسب‌ نمود و آنرا براي‌ ناشر جديد بفرستيد. بايد توجه‌ داشته‌باشيد كه‌ اين‌ موضوع‌ در واقع‌ رعايت‌ حق‌ انحصار در مورد مقاله‌ خودتان‌ است‌ .


چاپ‌ مقاله‌ در گردهمايي‌ علمي‌ / مجله‌ :
اگر مقاله‌اي‌ را در يك‌ كنفرانس‌ قرائت‌ نمائيد خلاصه‌ مقالات‌ اين‌ همايش‌ معمولاً ديرتر از تاريخ‌ برگزاري‌ آن‌چاپ‌ مي‌شود .
حال‌ اگر شما همان‌ مقاله‌ را براي‌ مجله‌اي‌ بفرستيد اين‌ خطر وجود دارد كه‌ در معرض‌ دو اتهام‌ قرار گيريد :
يكي‌ چاپ‌ دوبارة‌ مطلب‌ يا همان‌ چاپ‌ مضاعف‌ و ديگري‌ نقض‌ قوانين‌ حق‌ انحصار، اگر مقاله‌ مورد نظر درمجله‌ تحقيقي‌ زودتر از خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ چاپ‌ مي‌شود. شما به‌ اجازة‌ سردبير مجله‌ براي‌ چاپ‌ اين‌مقاله‌ در كتابچه‌ خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ (گردهمايي‌) نياز داريد حتي‌ اگر قبل‌ از فرستادن‌ مقاله‌ براي‌ مجله‌ آنرادر كنفرانس‌ ارائه‌ و قرائت‌ نموده‌ باشيد .
اگر برعكس‌، مقاله‌ اتان‌ در مجله‌اي‌ در حال‌ چاپ‌ شدن‌ بود ولي‌ در خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ زودتر چاپ‌شد، شما نيازمند اجازة‌ ناشر خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ براي‌ چاپ‌ مقاله‌ اتان‌ در مجله‌ تحقيقي‌ مي‌باشيد .
گاهي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ شما در كنفرانس‌ و مجله‌ با هم‌ چاپ‌ شوند و عواقبي‌ را براثر اينكار در پي‌داشته‌ باشند ، چاره‌ چيست‌ ؟ راه‌ ساده‌ اينستكه‌ اينكار را انجام‌ ندهيد يعني‌ مقاله‌ خود را فقط‌ براي‌ يكي‌ از اين‌دو بفرستيد و يا قبل‌ از ارائه‌ مقاله‌ براي‌ مجله‌، آنرا از خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ خارج‌ كرده‌ و پس‌ بگيريد.
منتظر نباشيد تا ببينيد كه‌ آيا مجلة‌ مقاله‌تان‌ را مي‌پذيرد آنگاه‌ بخواهيد آنرا از كنفرانس‌ پس‌ بگيريد .
بسياري‌ از كارهاي‌ ارائه‌ شده‌ در كنفرانس‌ ها بصورت‌ خام‌ بوده‌ و يا قسمتي‌ از يك‌ كار بزرگتر مي‌باشد. اگر كارشما نيز چنين‌ مي‌باشد مي‌توانيد كل‌ آنرا براي‌ مجله‌اي‌ بفرستيد، امّا اوّل‌ بايد از گردانندگان‌ كنفرانس‌ براي‌ چاپ‌همان‌ قسمت‌ هايي‌ كه‌ ارائه‌ نموده‌ بوديد اجازة‌ چاپ‌ بگيريد و در همان‌ ابتداء براي‌ سردبير بنويسيد كه‌ چكاركرده‌ايد.

اين‌ خلاصه‌اي‌ از قوانين‌ حق‌ انحصار (Copyright) بود ، حق‌ انحصار موضوع‌ پيچيده‌اي‌ مي‌باشد. ناشرين‌روي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ حق‌ انحصار بسيار دقيق‌ هستند ، شما بايد قبل‌ از اقدام‌ به‌ چاپ‌ مقاله‌ از موقعيت‌ خود وحقوق‌ انحصاري‌ مطمئن‌ شويد. توصيه‌ ميشود كه‌ براي‌ گرفتن‌ اطلاعات‌ بيشتر به‌ كتابهاي‌ نام‌ برده‌ شده‌ در بخش‌منابع‌ و يا حتي‌ به‌ سردبيران‌ مجلات‌ رجوع‌ نمائيد .


بعد از فرستادن‌ مقاله‌ چه‌ وقايعي‌ رخ‌ مي‌دهد ؟
پس‌ از ارائه‌ مقاله‌ به‌ مجله‌، ديگر كنترل‌ آن‌ از دست‌ شما خارج‌ شده‌ است‌ ، مقاله‌ اتان‌ براي‌ ويراستاري‌ و چاپ‌مي‌رود. اين‌ مراحل‌ پيچيده‌ و معمولاً كند هستند (شكل‌ 13)
تنها راه‌ سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ مراحل‌، اصلاح‌ سريع‌ مقاله‌ و پاسخ‌ دادن‌ فوري‌ به‌ نامه‌هاي‌ سردبير و فرستادن‌هر چه‌ سريعتر مدارك‌ خواسته‌ شده‌، مي‌باشد.

سردبير مجله‌ :The editor :
شما به‌ عنوان‌ نويسندة‌ مقاله‌ فقط‌ يك‌ چيز را مد نظر داريد و به‌ آن‌ فكر مي‌كنيد، آنهم‌ نوشتن‌ مقاله‌ اتان‌ و چاپ‌آن‌ است‌ امّا سردبيران‌ مسائل‌ مختلفي‌ را مدنظر دارند، ودر اين‌ رابطه‌ سه‌ نوع‌ مسئوليت‌ دارند :
مسئوليت‌ نسبت‌ به‌ مجله‌ ، مسئوليت‌ نسبت‌ به‌ نويسندگان‌، و مسئوليت‌ نسبت‌ به‌ خوانندگان‌.
پس‌ اولين‌ و مهمترين‌ وظيفه‌ سردبيران‌ كيفيت‌ مجله‌ است‌. يك‌ سردبير مجله‌ تمايل‌ دارد كه‌ ببيند بهترين‌ مقالات‌رسيده‌ چاپ‌ شده‌ و مقالات‌ بد و يا داراي‌ كيفيت‌ پائين‌ برگشت‌ داده‌ شده‌اند .
بنابراين‌ تعيين‌ كيفيت‌ و انتخاب‌ مقالات‌ مناسب‌ وظيفه‌ سردبير است‌ . مقاله‌ شما يكي‌ از بيشمار مقاله‌اي‌است‌ كه‌ به‌ دفتر مجله‌ رسيده‌ و ممكن‌ است‌ انگيزه‌ خاصي‌ را براي‌ بررسي‌ و چاپ‌ بوجود نياورد .


مقاله‌ اتان‌ از سه‌ جهت‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد :
ابتداء بطور كلي‌ بررسي‌ مي‌شود كه‌ آيا موضوع‌ مطرح‌ شده‌ و مورد تحقيق‌ قرار گرفته‌ در مقاله‌، در حيطة‌موضوعات‌ مورد بحث‌ و نظر مجله‌ هست‌ يا خير؟
سپس‌ محتواي‌ علمي‌ آن‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد و در حالت‌ سوم‌ جزئيات‌ فني‌ و تكنيكي‌ بيان‌ مطالب‌ وچاپ‌ مقاله‌اتان‌ بشرط‌ قابل‌ قبول‌ بودن‌ آن‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.
در دفتر بسياري‌ از مجلات‌ كار بدين‌ صورت‌ است‌ كه‌ سردبير، مقاله‌اتان‌ را دريافت‌ كرده‌ و بطور سريع‌ به‌ آن‌نگاه‌ مي‌كند تا مطمئن‌ شود كه‌ موضوع‌ اصلي‌ كارتان‌ براي‌ مجله‌ مناسب‌ است‌. بيشتر سردبيران‌ اين‌ اختيار رادارند كه‌ مقالاتي‌ را كه‌ بطور واضح‌ و روشني‌ خارج‌ از ميدان‌ كاري‌ مجله‌ است‌ ، را بدون‌ مشورت‌ با ديگران‌ وبصورت‌ تام‌ الاختيار برگشت‌ دهند. بيشتر سردبيران‌ قضاوتي‌ دربارة‌ مقاله‌اي‌ كه‌ مناسب‌ مجله‌ بنظر مي‌رسدنمي‌نمايند بلكه‌ فقط‌ به‌ موضوع‌ مورد بحث‌ مقاله‌ نگاه‌ كرده‌ و داوران‌ مناسبي‌ را كه‌ در موضوع‌ و رشته‌ موردبحث‌ مقاله‌ مهارت‌ و تخصص‌ دارند را انتخاب‌ مي‌نمايند. سپس‌ از داوران‌ مي‌خواهند تا نظرات‌ خود را راجع‌ به‌مقاله‌ بگويند.


داور مقاله‌ :The referee :
از داور مقاله‌ مي‌خواهند كه‌ كيفيت‌ و محتواي‌ علمي‌ مقاله‌ (شكل‌ 14) را بررسي‌ كرده‌ و نظر خود را راجع‌ به‌ارزش‌ داشتن‌ مقاله‌ براي‌ چاپ‌، اظهار نمايد و يا در صورت‌ عدم‌ ارزشمند بودن‌ براي‌ چاپ‌، چطور مي‌توان‌ آنرااصلاح‌ نمود .
از داور مقاله‌ انتظار مي‌رود تا به‌ سوالاتي‌ نظير سوالات‌ فهرست‌ شده‌ در زير پاسخ‌ دهد .
1 ـ آيا مقاله‌ يك‌ گزارش‌ جديد و قابل‌ توجه‌ و يا يك‌ كار و تحقيق‌ تازه‌ مي‌باشد؟
2 ـ آيا عنوان‌ مقاله‌ دقيق‌ و رسا است‌ ؟
3 ـ آيا مقاله‌ چكيده‌ دارد ؟
4 ـ آيا روشهاي‌ مورد استفاده‌ بخوبي‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است‌ ؟
5 ـ آيا آزمايشات‌ بدرستي‌ طراحي‌ شده‌ اند ؟
6 ـ آيا نتايج‌ معتبر هستند ؟
7 ـ آيا نتايج‌ بدرستي‌ بيان‌ و توصيف‌ شده‌اند؟
8 ـ آيا قسمتهايي‌ از مقاله‌ احتياج‌ به‌ حذف‌ و كوتاه‌ شدن‌ و يا اضافه‌ كردن‌ مطالب‌ و طولاني‌تر شدن‌ ندارند؟
9 ـ آيا اطلاعات‌ بيان‌ شده‌، حقايق‌ و ادعاهايي‌ را كه‌ در مورد آزمايشات‌ اظهار شده‌ را تائيد مي‌نمايند؟
10 ـ آيا نتايج‌ در كاري‌ كه‌ قبلاً چاپ‌ شده‌ باشد بطور كامل‌ بحث‌ نشده‌ است‌ ؟
11 ـ آيا مقاله‌ به‌ قدر كافي‌ از منابع‌ استفاده‌ نموده‌ و نام‌ آنها را ذكر كرده‌ است‌ ؟
12 ـ آيا اشكال‌ ، جداول‌ و تصويرهايي‌ كه‌ وجود دارند ضروري‌ هستند ؟
13 ـ آيا مقاله‌ را از اينكه‌ هست‌ مي‌توان‌ بهتر نمود ؟
بنابراين‌ شما به‌ عنوان‌ نويسندة‌ مقاله‌ بايد قبل‌ از فرستادن‌ و ارائه‌ مقاله‌ اين‌ سوالات‌ را در نظر بگيريد .
توصيه‌هائيكه‌ در ذيل‌ آمده‌ است‌ شما را در انجام‌ اينكار ياري‌ مي‌نمايد :
ــ حيطه‌ و دامنه‌اي‌ كه‌ كار در صورت‌ چاپ‌ شدن‌، در برمي‌گيرد.
ــ دقت‌ منطقي‌ موجود در كار
ــ تكرار پذيري‌
ــ دقت‌ كار انجام‌ شده‌
ــ پايه‌اي‌ و اصلي‌ بودن‌
ــ اهميت‌ و مهم‌ بودن‌ كار
ــ ارتباط‌ كار با موضوع‌
ــ اعتبار آماري‌ كار
ــ كار برد موضوع‌ مقاله‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ عملي‌

شكل‌ 14 ـ انواع‌ كيفيت‌ هايي‌ كه‌ سردبيران‌ و داوران‌ در مقاله‌ آنها را جستجو مي‌نمايند.


فرآيند اصلاح‌ مقاله‌ : The devision Process :
فقط‌ تعداد كمي‌ از مقالات‌ بدون‌ انجام‌ هيچ‌ گونه‌ اصلاحي‌ براي‌ چاپ‌ شدن‌ در مجله‌ پذيرفته‌ مي‌شوند.
سردبير راجع‌ به‌ مقاله‌ اتان‌ با شما تماس‌ خواهد گرفت‌ ، اگر مقاله‌اتان‌ رد شده‌ باشد ، به‌ طور قطع‌ يك‌ يا چندگزارش‌ از داوران‌ را دريافت‌ خواهيد نمود كه‌ توصيه‌هايي‌ جهت‌ انجام‌ تغييرات‌ و افزودن‌ آنها به‌ دست‌نوشته‌هايتان‌ را به‌ شما مي‌دهند . علاوه‌ بر اينها دعوت‌ نامه‌ايي‌ را نيز دريافت‌ خواهيد نمود كه‌ شما را به‌ انجام‌تصحيحات‌ و دوباره‌ فرستادن‌ تشويق‌ مي‌نمايد. بخاطر داشته‌ باشيد كه‌ اگر مقاله‌اتان‌ رد شده‌ باشد به‌ اين‌ معني‌است‌ كه‌ سردبير آمادة‌ همكاري‌ با شما براي‌ قابل‌ قبول‌ شدن‌ مقاله‌ اتان‌ براي‌ چاپ‌ در مجله‌ است‌. هيچوقت‌سردبير را به‌ عنوان‌ يك‌ دشمن‌ يا فرد مغرض‌ فرض‌ ننمائيد ، بلكه‌ او را به‌ عنوان‌ كسي‌ بدانيد كه‌ مي‌خواهد درچاپ‌ مقاله‌ اتان‌ به‌ شما كمك‌ نمايد .
بايد نامة‌ سردبير و گزارشات‌ داوران‌ را بدّقت‌ خوانده‌ و تصحيحات‌ مورد نظر آنها را بطور دقيق‌ انجام‌ دهيدزيرا سردبير انتظار دارد كه‌ شما به‌ تك‌ تك‌ آنها عمل‌ نمائيد . اگر با يكي‌ از تصميمات‌ ارائه‌ شده‌ موافق‌ نيستيدبايد دلايل‌ دقيق‌ و حتي‌ ريز و جزئي‌ را براي‌ سردبير بنويسيد ، امّا بايد بياد داشته‌ باشيد كه‌ تقريباً هميشه‌سردبير بجاي‌ دلايل‌ شما، حرف‌ داور مورد اعتماد خود را قبول‌ مي‌نمايد، ممكن‌ است‌ سردبير يك‌ كپي‌ ازدست‌ نوشته‌هايتان‌ را كه‌ بر اساس‌ سبك‌ نوشتاري‌ ، تصحيحات‌ دستور زبان‌ ، مخفف‌ ها و غيره‌ ويراستاري‌شده‌ را برايتان‌ بفرستد.
مقاله‌ اتان‌ را به‌ سبك‌ مورد نظر مجله‌ نوشته‌ و متن‌ مقاله‌ را بگونه‌اي‌ بنويسيد كه‌ بهتر و روان‌ تر باشد، تمام‌تغييراتي‌ را كه‌ انجام‌ داده‌ايد بررسي‌ و كنترل‌ نمائيد و مطمئن‌ شويد كه‌ معني‌ و منظورتان‌ در اثر تصحيحات‌ تغييرنكرده‌ است‌ .
مقاله‌اتان‌ را براساس‌ گزارشات‌ داوران‌ تصحيح‌ نموده‌ و دوباره‌ آنرا تايپ‌ نمائيد ، كپي‌ هاي‌ نسخة‌ تصحيح‌شدة‌ جديد را به‌ همراه‌ نسخة‌ قبلي‌ و نامه‌اي‌ كه‌ بيان‌ مي‌دارد كه‌ چطور به‌ هر مورد پاسخ‌ داده‌ايد را براي‌ سردبيربفرستيد . در اين‌ حالت‌ سردبير ممكن‌ است‌ كه‌ مقاله‌ را براي‌ كنترل‌ بيشتر پيش‌ داوران‌ بفرستد و يا تصميم‌بگيرد كه‌ مقاله‌ را يكدفعه‌ بپذيرد .
وقتي‌ كه‌ مقاله‌اتان‌ پذيرفته‌ شد، بايد صبر كنيد تا تايپ‌ شود. در اين‌ مرحله‌ ناشر برايتان‌ كپي‌ هايي‌ از مقالة‌ تايپ‌شده‌ را مي‌فرستد ، بايد به‌ دقّت‌ آنها را خوانده‌ ، بررسي‌ نموده‌ و ايرادها را تصحيح‌ نمائيد . غلط‌ ها را با علائم‌نشان‌ داده‌ و با حروفي‌ شبيه‌ حروف‌ استاندارد چاپي‌ تصحيح‌ كنيد ، مقاله‌ تصحيح‌ شده‌ را هر چه‌ سريعتر به‌مجله‌ برگردانيد، در اين‌ مرحله‌ نبايد هيچ‌ تغييري‌ را در متن‌ مقاله‌ بوجود آوريد كه‌ اينكار باعث‌ تأخير و ايجادايراد و غلط‌ هاي‌ بيشتري‌ مي‌گردد، بيشتر سردبيران‌ از نوشته‌هاي‌ جديد صرف‌ نظر مي‌نمايند پس‌ شما بايدفقط‌ متن‌ را از نظر غلط‌ هاي‌ تايپي‌ بررسي‌ كنيد و مطمئن‌ شويد كه‌ تمام‌ اشكال‌ و جداول‌ در جاي‌ خود آورده‌شده‌ و جابجا نگشته‌ اند.
بخصوص‌ به‌ جداول‌، نظري‌ دقيق‌ بياندازيد و كپي‌ هائيكه‌ دريافت‌ نموده‌ايد را با متن‌ تايپ‌ شدة‌ قبلي‌ خود كه‌ ازقبل‌ نگه‌ داشته‌ايد بدقت‌ مقايسه‌ و كنترل‌ نمائيد.
اگر بعد از چند ماه‌ از ناشر خبري‌ دريافت‌ ننموديد بايد با آنها تماس‌ بگيريد تا مطمئن‌ شويد كه‌ مقاله‌ يانامه‌هايتان‌ را دريافت‌ نموده‌اند، و در طي‌ پست‌ شدن‌ و ارسال‌ گم‌ نشده‌اند.اگر مقاله‌اتان‌ رد شده‌ و برگشت‌ داده‌شده‌، مايوس‌ نشويد ، معمولاً براي‌ رد مقاله‌اتان‌ دلايل‌ خيلي‌ خاص‌ و ويژه‌اي‌ را دريافت‌ مي‌نمائيد. و گاهي‌ هم‌براي‌ بهبود مقاله‌ اتان‌ توصيه‌هايي‌ به‌ شما ارائه‌ مي‌شود، بر طبق‌ آنها عمل‌ نموده‌ و اطلاعات‌ و مطالب‌ خود رادوباره‌ تعبير و توجيه‌ نمائيد ، براي‌ مثال‌ تجزيه‌ و تحليل‌ هاي‌ آماري‌ را دوباره‌ انجام‌ دهيد . با انجام‌ اينكار و بااستفاده‌ از مطالب‌، يك‌ مقاله‌ جديد و بهتر را بوجود آوريد و دوباره‌ آنرا براي‌ همان‌ مجله‌ بفرستيد. سعي‌ نكنيدمقاله‌ را براي‌ مجلة‌ ديگري‌ بفرستيد ، زيرا شكل‌ و قالب‌ مقاله‌اتان‌ براي‌ مجله‌ جديد مناسب‌ نبوده‌ و رد مي‌شودو حداقل‌ براي‌ پذيرفته‌ شدن‌ مقاله‌ ، بايد دوباره‌ آنرا به‌ سبك‌ و قالب‌ مجله‌ جديد تايپ‌ نمائيد.


نتيجه‌ :
نوشتن‌ مقالة‌ علمي‌ چندان‌ هم‌ مشكل‌ نيست‌ بشرطي‌ كه‌ بدانيد چه‌ مي‌خواهيد بگوئيد .
از توصيه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ راهنما براي‌ بهبود مقاله‌ نويسي‌ استفاده‌ نمائيد ، مواظب‌ باشد كه‌ پيغامتان‌واضح‌ و روشن‌ باشد ، و راجع‌ به‌ ساختار انگليسي‌ نوشتة‌ خود زياد نگران‌ نباشيد. در نهايت‌ وقتي‌ مقاله‌ چاپ‌شدة‌ خود را در مجله‌ مشاهده‌ نمائيد احساس‌ خوشحالي‌ و سربلندي‌ به‌ شما دست‌ خواهد داد.

 

منبع : مترجمان :دكتر غريبي،شهرياري تمامي

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۲۰ و ساعت |

فصل‌ سوم‌
سبك‌ نگارش‌ علمي‌ و انگليسي‌
اغلب‌ مطالبي‌ كه‌ در اين‌ راهنما نوشته‌ شده‌ را مي‌توان‌ براي‌ نوشتن‌ مقاله‌ علمي‌ به‌ هر زباني‌ ، بكار برد ولي‌بعضي‌ نكات‌ در زبان‌ علمي‌ انگليسي‌ وجود دارند كه‌ بايد در نظر گرفته‌ شوند. امّا در ابتداء يادآوري‌ مي‌شود كه‌تعداد بسيار كمي‌ از مقالات‌ به‌ خاطر متن‌ انگليسي‌ بد آنها رد شده‌ و يا برگشت‌ داده‌ مي‌شوند، اگر محتواي‌علمي‌ مقاله‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ خوب‌ و قوي‌ باشد، ايرادهاي‌ مربوط‌ به‌ زبان‌ را مي‌توان‌ رفع‌ نمود، اگر چه‌ بايد ذكركرد كه‌ بعضي‌ مجلات‌ شايد بطور خود پسندانه‌ و كوتاه‌ نظرانه‌ ، مقاله‌اي‌ را كه‌ زبان‌ نوشتاري‌ آنها ضعيف‌ است‌را براي‌ تصحيح‌ برگشت‌ مي‌دهند، بايد در نظر داشت‌ كه‌ سبك‌ نگارش‌ انگليسي‌ معمول‌ با سبك‌ نگارش‌انگليسي‌ علمي‌ تفاوت‌ دارد .
شما به‌ عنوان‌ نويسنده‌اي‌ كه‌ انگليسي‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ خارجي‌ خود مي‌داند و مي‌نويسد نبايد انتظار داشته‌باشيد كه‌ بتوانيد انگليسي‌ كامل‌ و ادبي‌ را نگارش‌ نمائيد . زبان‌ انگليسي‌ براي‌ خوب‌ نوشتن‌ زبان‌ مشكلي‌ است‌،خود انگليسي‌ زبانها نيز بين‌ خودشان‌ اين‌ مشكل‌ را دارند، راجع‌ به‌ نكات‌ ريز گرامري‌ زبان‌ انگليسي‌ نگران‌نبوده‌ و وقت‌ خود را صرف‌ آنها ننمائيد ، اغلب‌ سردبيران‌ مجلات‌ و يا ناشران‌، متن‌ شما را اصلاح‌ مي‌نمايند،مهمترين‌ مطلب‌ اينستكه‌ پيامتان‌ واضح‌ و آشكار باشد. براي‌ اين‌ منظور بايد در سبك‌ نگارشتان‌ به‌ زبان‌نوشتاري‌ علمي‌ دقت‌ نمائيد ، تا بدين‌ وسيله‌ مزاحمت‌ ها و موانع‌ رسا بودن‌ پيغامتان‌ را كاهش‌ دهيد .
محتواي‌مطلب‌ و مقاله‌اتان‌ مهمترين‌ نكته‌ مي‌باشد و سبك‌ نوشتاري‌ نبايد براي‌ شما مهمتر از محتوا گردد همانطور كه‌قبلاً هم‌ گفته‌ شد سردبيران‌ معمولاً ايرادهاي‌ مربوط‌ به‌ زبان‌ در مقاله‌اتان‌ را اصلاح‌ خواهند نمود ، امّا وقتي‌مي‌توانند اينكار را انجام‌ دهند كه‌ قادر به‌ درك‌ و فهم‌ هدف‌ مقالة‌ شما باشند پس‌ سعي‌ كنيد تا آنجا كه‌ ممكن‌است‌ مشخص‌ و دقيق‌ بنويسيد. از استفاده‌ از عبارات‌ گنگ‌ و مبهم‌ اجتناب‌ نمائيد. درباره‌ هر چيزي‌ كه‌مي‌خواهيد بگوئيد مطمئن‌ باشيد.

نكات‌ زير را دربارة‌ سبك‌ نگارش‌ علمي‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ در نظر بگيريد:


زبان‌ ساده‌ و بيان‌ صريح‌ :
هميشه‌ ساده‌ ترين‌ راه‌ را براي‌ بيان‌ انتخاب‌ نمائيد، از لغات‌ ساده‌ بجاي‌ مشكل‌ ، صريح‌ بجاي‌ مبهم‌ ، و خلاصه‌از لغات‌ آشنا و مصطلح‌ بجاي‌ نادر و از بين‌ رفته‌ استفاده‌ نمائيد، تحت‌ تاثير كتب‌ علمي‌ پيشرفته‌ قرار نگيريدچون‌ اينگونه‌ كتابها اكثراً بد نوشته‌ مي‌شوند. مطلب‌ خود را با جملات‌ پيچيده‌ بيان‌ ننمائيد ، اين‌ نوع‌ جملات‌براي‌ نوشتن‌ مقاله‌ مناسب‌ نيستند. نوشتار علمي‌ خوب‌ آن‌ است‌ كه‌ با عبارات‌ ساده‌ و مناسب‌ موضوع‌ را مطرح‌و بيان‌ نمايد هرچند موضوع‌ علمي‌ مورد نظر پيچيده‌ باشد. متن‌ را از جملات‌ مشكل‌ و غير ضروري‌ عاري‌سازيد ، زيرا نه‌ تنها فهميدن‌ مطلب‌ و موضوع‌ علمي‌ را متوقف‌ مي‌سازند بلكه‌ خواندن‌ متن‌ را از نظر فيزيكي‌ نيزمشكل‌ مي‌نمايند.


لغات‌ مشکل‌ و غير ضروري‌:
لغت‌ «غامض‌ گويي‌» (Verbosity) ، را به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ به‌ معني‌ بيان‌ كردن‌ چيزي‌ يا مطلبي‌ به‌ شكل‌پيچيده‌ و مشكل‌ آن‌ است‌. اينكار براي‌ ايجاد لحن‌ و آهنگ‌ در جمله‌ و متن‌ اهميت‌ دارد امّا استفاده‌ از اينكاربراي‌ سبك‌ نوشتاري‌ علمي‌ نامناسب‌ است‌ ، هميشه‌ سعي‌ كنيد از ساده‌ ترين‌ بيان‌ استفاده‌ نموده‌ و از لغات‌اضافي‌ و افعالي‌ كه‌ بين‌ عامه‌ مردم‌ بكار مي‌روند ولي‌ معني‌ دقيق‌ و مشخصي‌ ندارند، استفاده‌ ننمائيد .


دوبار منفي‌ كردن‌ :
در زبان‌ انگليسي‌ مي‌توانيد از دو لغت‌ منفي‌ و يا دو فعل‌ منفي‌ براي‌ ايجاد جملات‌ مثبت‌ استفاده‌ نمائيد،براي‌ مثال‌ داريم‌ . "اين‌ نامطلوب‌ نيست‌" در اينجا "نيست‌ ، منفي‌ است‌ و از آنجا كه‌ "نامطلوب‌" نيز منفي‌ است‌به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ دو منفي‌ يكديگر را خنثي‌ نموده‌ و جمله‌ معني‌ مثبت‌ پيدا مي‌كند كه‌ بصورت‌ ذيل‌ معني‌مي‌دهد، "اين‌ مطلوب‌ است‌" اين‌ نوع‌ ساختار جمله‌اي‌ رايج‌ بوده‌ واغلب‌ در صحبت‌ هاي‌ عادي‌ و ساده‌ از آنهااستفاده‌ مي‌شود ولي‌ بهتر است‌ از آنها در متون‌ علمي‌ استفاده‌ ننمائيد . زيرا معمولاً تفاوت‌ معنايي‌ كوچكي‌ بين‌معني‌ جمله‌ مثبت‌ و جمله‌ دوبار منفي‌ وجود دارد ، اگر زبان‌ مادري‌ شما انگليسي‌ نيست‌ بهتر است‌ از استفاده‌ ازاين‌ ساختار اجتناب‌ نمائيد.


نقل‌ قول‌ معلوم‌ و مجهول‌ :
بسياري‌ از كتابهايي‌ كه‌ در رابطه‌ با آموزش‌ نحوه‌ نگارش‌ انگليسي‌ نوشته‌ شده‌اند به‌ شما مي‌گويند كه‌ بايد ازاستفاده‌ از بيان‌ مجهول‌ اجتناب‌ نمائيد زيرا استفاده‌ از آن‌، جمله‌اتان‌ را گنگ‌ و نامفهوم‌ خواهد نمود . اين‌ مطلب‌ممكن‌ است‌ صحّت‌ داشته‌ باشد امّا در نوشته‌هاي‌ علمي‌ گاهي‌ استفاده‌ از نقل‌ قول‌ مجهول‌ يك‌ ضرورت‌ است‌،جمله‌" ما تغيير را اندازه‌ گيري‌ نموديم‌ " بيان‌ معلوم‌ بوده‌ و مشخص‌ است‌ كه‌ فاعل‌ ما، بعضي‌ كارها(اندازه‌گيري‌) را در مورد مفعولي‌ (تغيير) انجام‌ داده‌ايم‌ ،
امّا در نقل‌ قول‌ مجهول‌ مفعول‌ در ابتداي‌ جمله‌ مي‌آيد و فاعل‌ را مي‌توان‌ با حروف‌ ربطي‌ كه‌ معمولاً byاست‌ در انتهاي‌ جمله‌ آورد "The Variation was measured by us "كه‌ معادل‌ فارسي‌ روان‌" تغييربوسيله‌ما اندازه‌گيري‌ شد" است‌ همچنين‌ در نقل‌ قول‌ مجهول‌ مي‌توانيد فاعل‌ را ذكر نكنيد مثل‌:
The variation was measured «تغيير اندازه‌گيري‌ شد» .
در اين‌ حالت‌ مي‌توانيد فاعل‌ را حذف‌ نمائيد، علّت‌ اينكه‌ چرا بيان‌ مجهول‌ را بايد در سبك‌ نوشتاري‌ علمي‌وارد كنيد اينستكه‌ بيشتر اوقات‌ فاعل‌ كار ، شماي‌ نويسندة‌ مقاله‌ هستيد ، پس‌ فاعل‌ مهم‌ نبوده‌ و نيازي‌ نيست‌ به‌خواننده‌ گفته‌ شود كه‌ اينكار را من‌ انجام‌ داده‌ام‌، مثل‌: "من‌ تغيير را اندازه‌ گيري‌ كردم‌". خوانندگان‌ مي‌دانند كه‌چه‌ كسي‌ كار تحقيقي‌ را انجام‌ داده‌ زيرا اسمتان‌ را روي‌ صفحة‌ عنوان‌ مقاله‌ ديده‌اند. علاوه‌ بر اين‌ هر وقت‌توانستيد بايد در جاي‌ مناسب‌ از بيان‌ معلوم‌ استفاده‌ نماييد . زيرا اين‌ كار به‌ نوشتة‌ شما تنوع‌ و جذابيت‌مي‌بخشد ، امّا اين‌ كار را بايد وقتي‌ انجام‌ دهيد كه‌ فاعل‌ مهم‌ باشد، مثل‌:
"ويليامز(1985) دريافت‌ كه‌ ..." .


ضماير شخصي‌ :
اگر از بيان‌ معلوم‌ استفاده‌ مي‌نمائيد اغلب‌ خواهيد گفت‌ "من‌" و يا "ما اين‌ كار را انجام‌ داديم‌" اگر كاري‌ را انجام‌داده‌ و يا فكر مي‌كنيد كه‌ مطلبي‌ را درست‌ فهميده‌ ايد استفاده‌ از اين‌ نوع‌ بيان‌ ايرادي‌ ندارد و بايد مطلب‌ موردنظرتان‌ را ذكر نمائيد ، امّا هيچوقت‌ نگوئيد "اين‌ موضوع‌ توسط‌ ما اينطور احساس‌ مي‌شود... " و يا "يكي‌ از ما...زيرا نوشتن‌ مطلب‌ علمي‌ اين‌ را مي‌طلبد كه‌ از فرضيات‌ و حدسهاي‌ شخصي‌ دوري‌ نموده‌ و مطالب‌ قابل‌خواندن‌ و حقيقي‌ را عرضه‌ نمائيد. گاهي‌ اوقات‌ استفاده‌ از ضمائر شخصي‌ متن‌ را زيباتر كرده‌ و خواندن‌ آنراآسان‌تر مي‌نمايد .


اسامي‌ حاصل‌ از افعال‌ :
اين‌ نوع‌ اسمها را اسامي‌ چكيده‌ يا خلاصه‌ گويند، مي‌توانيد به‌ سادگي‌ از فعل‌ يا مصدر يك‌ اسم‌ بسازيد مثل‌مصدر "اندازه‌ گيري‌ كردن‌" كه‌ به‌ شما كلمه‌ "اندازه‌ گيري‌" را مي‌دهد ، كه‌ در زبان‌ انگليسي‌ يك‌ اسم‌ است‌ ، و به‌همين‌ علّت‌ بايد بعد از آن‌ فعل‌ بكار ببريد براي‌ مثال‌ بگوئيد "اندازه‌ گيري‌ انجام‌ شد"
اغلب‌ آسانتر است‌ كه‌ از فعل‌ استفاده‌ نموده‌ و بگوئيد كه‌ بعضي‌ چيزها انداه‌ گيري‌ شد، در اين‌ صورت‌ نبايدبنويسيد "اندازه‌ گيريها روي‌ تغيير انجام‌ پذيرفت‌" بلكه‌ بايد بگوييد " تغيير اندازه‌ گيري‌ شد" و يا همانطور كه‌قبلاً ديديم‌ اگر فاعل‌ مهم‌ باشد بايد بنويسيد "ويليامز (1988) تغيير را اندازه‌ گيري‌ نمود"
مثالهاي‌ معمول‌ ساخت‌ اسم‌ از مصدر عبارتند از : "توليد" از "توليد كردن‌" "تعبير" از "تعبير كردن‌" و غيره‌
استفاده‌ از چنين‌ اسامي‌ در اغلب‌ موارد جملات‌ طولاني‌ و مبهمي‌ را مي‌سازد كه‌ اين‌ طول‌ اضافي‌ در جملات‌انگليسي‌ با پسوند"tion" ايجاد مي‌شود و همين‌ پسوند است‌ كه‌ باعث‌ به‌ كارگرفتن‌ افعال‌ اضافي‌ مي‌گردد.
مبهم‌ بودن‌ معاني‌ حاصله‌ از مخفف‌ شدن‌ در اين‌ گونه‌ اسامي‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ افعال‌ ديگري‌ كه‌ معمولاًافعال‌ ضعيف‌ و نارسا هستند را بايد به‌ همراه‌ آنها بكار گيريد.
اين‌ اسامي‌ رابا فعلهايي‌ به‌ كار گيريد كه‌ به‌ شما امكان‌ بيشتري‌ در بكارگيري‌ فاعل‌ و بيان‌ صريح‌ تر، دقيق‌ ترو... مي‌دهد.
در نوشتارهاي‌ علمي‌ امروزي‌ اين‌ اسامي‌ خلاصه‌ شده‌ بسيار رايج‌ هستند ،امّا بايد از استفاده‌ از آنها اجتناب‌كنيد . وقتي‌ دست‌ نوشته‌هاي‌ خود را مرور مي‌نمائيد بدنبال‌ اين‌ اسامي‌ نيز باشيد. اين‌ اسامي‌ را مي‌توان‌ با ديدن‌پسوندهايي‌ مثل‌ tion و cy, ness, ment , sion تشخيص‌ دهيد و بجاي‌ آنها از يك‌ فعل‌ مناسب‌ استفاده‌كرده‌ و جمله‌ را دوباره‌ مرتب‌ نمائيد . اين‌ تغييرات‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ كوتاه‌ شدن‌ جمله‌ و واضح‌ تر شدن‌مقصود و ساختار آن‌ گردد.


اسامي‌ مركب‌ :
اين‌ نوع‌ اسامي‌ را به‌ آساني‌ مي‌توان‌ تعريف‌ نمود. اينها يك‌ سري‌ اسم‌ هستند كه‌ بدنبال‌ يكديگر قرارگرفته‌اند تا يك‌ عبارت‌ را بسازند. بعضي‌ از آنها از لحن‌ زيبا و هيجان‌ انگيزي‌ برخوردارند.
امّا اين‌ عبارات‌ در واقع‌ مفهوم‌ و منظور اصلي‌ را ارائه‌ نمي‌دهند ، و پيام‌ را غير مشخص‌ و گنگ‌ مي‌نمايند. دراينحالت‌ حتماً راههاي‌ ديگري‌ براي‌ بيان‌ مطلبي‌ كه‌ قصد ابراز آنرا داريد وجود دارد . نويسندگان‌ ضعيف‌ و غيرمسلط‌ معمولاً از اين‌ لغات‌ و عبارات‌ استفاده‌ مي‌نمايند. تا آنجا كه‌ مي‌توانيد از اين‌ اسامي‌ مركب‌ استفاده‌ننمائيد . درك‌ اين‌ اسامي‌ بسيار مشكل‌ و متن‌ نگارش‌ يافته‌ با آنها نامفهوم‌ است‌ لذا براي‌ نوشتن‌ از انگليسي‌ساده‌ استفاده‌ كنيد.
توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ در اسامي‌ مركب‌ معمولاً از اسمهاي‌ گرفته‌ شده‌ از افعال‌ و يا از اسمهاي‌ خلاصه‌ شده‌استفاده‌ مي‌شود .
گاهي‌ اوقات‌ بجاي‌ استفاده‌ از آنها مي‌توانيد به‌ عقب‌ برگشته‌ و جمله‌ را با استفاده‌ از افعال‌ مناسب‌ بطور صحيح‌و با معني‌ و در ضمن‌، رسا بنويسيد براي‌ مثال‌ در موارد زير به‌ راهي‌ كه‌ مي‌توانيد اسامي‌ مركب‌ را بسازيد توجه‌نمائيد ، مي‌توانيد با عبارت‌ زير شروع‌ كنيد :

تحقيق‌ باعث‌ مي‌شود كه‌: Research , wich lead on to :
انتشار تحقيق‌ سپس‌:Research dissemination then :
انتشار نتيجه‌ تحقيق‌ سپس‌ :Research result dissemination then
بهبود و سيستم‌ انتشار نتيجه‌ تحقيق‌ و:Research tesult dissenlination improvement and:
روشهاي‌ بهبود سيستم‌ انتشار نتيجه‌ تحقيق‌ :
Research result dissemination improvement methods:

درك‌ عبارت‌ آخر بسيار مشكل‌ بوده‌ و كلمات‌ آن‌ داراي‌ آهنگ‌ و رديف‌ نيست‌ بنابراين‌ بهتر است‌ آنرا با استفاده‌از افعال‌ شكسته‌ و بگوئيد :
روشهاي‌ توسعه‌ دادن‌ انتشار نتايج‌ تحقيقات‌ ،
Methods of improving the dissemination of the results of research,
متأسفانه‌ اسامي‌ مركب‌ در نوشتارهاي‌ علمي‌ امروزي‌ بسيار معمول‌ و رايج‌ هستند، امّا بايد بدانيد كه‌ وجود آنهانشانه‌اي‌ از سبك‌ نوشتاري‌ بد نويسنده‌ است‌ . تا دو اسم‌ را مي‌توان‌ به‌ راحتي‌ درك‌ كرده‌ و فهميد ولي‌ با افزوده‌شدن‌ بيشتر، معني‌ عبارت‌ از دست‌ مي‌رود .
به‌ متني‌ كه‌ نوشته‌ايد نگاه‌ كنيد و هركجا دو يا تعداد بيشتري‌ اسم‌ را با يكديگر يافتيد به‌ عقب‌ برگرديد و سعي‌كنيد بجاي‌ اسامي‌ ، جمله‌ ،يا عبارت‌ را با استفاده‌ از افعال‌ بنويسيد.


جملات‌ طولاني‌ :
تا آنجا كه‌ مي‌توانيد از نوشتن‌ جملات‌ بلند پرهيز نمائيد و بجاي‌ آنها از جملات‌ كوتاه‌ استفاده‌ كنيد ، هرچند كه‌ گاهي‌ در مقالات‌ علمي‌ نمي‌توان‌ از جملات‌ بلند استفاده‌ نكرد و جمله‌ با چه‌ مقدار طول‌ جمله‌ بلندمحسوب‌ مي‌شود ؟ هر جمله‌اي‌ كه‌ پس‌ از تايپ‌ بيش‌ از دو خط‌ طول‌ داشته‌ باشد جمله‌ بلند تعريف‌ مي‌شود،بخاطر داشته‌ باشيد كه‌ مخلوطي‌ از جملات‌ بلند و كوتاه‌ باعث‌ تنوع‌ و جذابيت‌ نوشته‌ اتان‌ مي‌شود . مشكل‌جملات‌ بلند اينستكه‌ تا فهميدن‌ پيام‌ جمله‌ ، بايد تمام‌ آنرا به‌ خاطر سپرد ، و از آنجا كه‌ اطلاعات‌ بسياري‌ درجملة‌ بلند پشت‌ سر هم‌ رديف‌ شده‌ و با يكديگر آمده‌اند ، عملاً فهميدن‌ پيام‌ جمله‌ مشكل‌ است‌ ، در اينحالت‌براي‌ تصحيح‌ جمله‌ به‌ عقب‌ برگشته‌ و جايي‌ را بيابيد كه‌ بتوانيد جمله‌ را از آن‌جا به‌ چند قسمت‌ تقسيم‌ نمائيد.
قبل‌ از اين‌ كار سعي‌ كنيد جمله‌ را بطور مجزّا خوانده‌ و از خود بپرسيد كه‌ «آيا تمام‌ منظور جمله‌ را مي‌فهميد؟»


اشتباه‌ در معني‌ و شكل‌ كلمات‌ :
مطمئن‌ شويد معني‌ تمام‌ كلماتي‌ را كه‌ استفاده‌ نموده‌ايد را مي‌دانيد. از كلمات‌ بلند بدليل‌ خوش‌ آهنگ‌ بودنشان‌استفاده‌ نكنيد مگر اينكه‌ از معني‌ آنها مطمئن‌ باشيد، اگر آنها را اشتباه‌ به‌ كار برده‌ باشيد ممكن‌ است‌ كه‌ خيلي‌نادان‌ و يا گيج‌ بنظر آئيد . و منظور شما در پردة‌ ابهام‌ بماند، پس‌ بهتر است‌ از چند لغت‌ ساده‌ و هم‌ معنا استفاده‌نمائيد تا معناي‌ صحيح‌ را رسانده‌ و براحتي‌ درك‌ شوند ، لغات‌ زيادي‌ در انگليسي‌ وجود دارند كه‌ ظاهراًيكسان‌ هستند، ولي‌ در معنا با يكديگر فرق‌ دارند. چند تا از كتبي‌ كه‌ در فهرست‌ منابع‌ ذكر شده‌اند در اين‌ موردبحث‌ نموده‌اند. بياد داشته‌ باشيد كه‌ لغاتي‌ نظير (اطلاعات‌)Data و (معيار) Criteria، جمع‌ هستند و مفردندارند ، بنابراين‌ بايد آنها را جمع‌ بكار برده‌ و بنويسيد "اطلاعات‌ نشان‌ داده‌ شده‌اند" و "يا معيارهايي‌ كه‌استفاده‌ كرديم‌ اينها بودند..."


نمادها و مخفّف‌ ها :
نمادها به‌ سيستمي‌ از علامات‌ و يا حروف‌ اطلاق‌ مي‌شوند كه‌ معني‌ خاصي‌ دارند، و اگر معني‌ نمادي‌ را ندانيدنمي‌توانيد به‌ منظور و مفهوم‌ جملة‌ حاوي‌ آن‌ ؛ دست‌ يابيد.
تمام‌ رشته‌ هاي‌ علمي‌ براي‌ خودشان‌ لغات‌ فني‌ دارند كه‌ بطور خاصي‌ آنها را مخفف‌ كرده‌ و بيان‌ مي‌نمايند، امّابايد خيلي‌ مراقب‌ باشيد كه‌ در دست‌ نوشته‌هايتان‌ از اين‌ نمادها بدون‌ توضيح‌ قبلي‌ استفاده‌ ننمائيد .
زبان‌ انگليسي‌ زبان‌ علمي‌ امروزي‌ دنيا است‌ زيرا بسياري‌ از مردم‌ اين‌ زبان‌ را درك‌ كرده‌ و مي‌فهمند هرچندممكن‌ است‌ اينطور فكر كنيد كه‌ همه‌ معاني‌ لغات‌ خلاصه‌ شده‌ را مي‌دانند امّا در اشتباه‌ هستيد ، ساير محققين‌كه‌ در رشته‌هاي‌ ديگري‌ به‌ جزء رشته‌ شما هستند معني‌ اين‌ اصطلاحات‌ را درك‌ نمي‌كنند بنابراين‌ مراقب‌باشيد و دست‌ نوشته‌هايتان‌ را بازنگري‌ كنيد و مطمئن‌ شويد كه‌ تمام‌ نمادها و مخفف‌ ها را قبلاً تعريف‌ وتوصيف‌ نموده‌ايد.


فصل‌ چهارم‌
فهرست‌ منابع‌

فهرست‌ ذيل‌ چندان‌ دقيق‌ نيست‌ ، چاپ‌ هاي‌ جديدي‌ از كتابها و توصيه‌ نامه‌هاي‌ زير نوشته‌ و عرضه‌شده‌اند. بطوريكه‌ مي‌توان‌ تمام‌ موارد زير را با چاپ‌ هاي‌ جديد تر جايگزين‌ نمود. خواننده‌ بايد سعي‌ كند كه‌چاپ‌ يا نسخه‌هاي‌ جديد تر را تهيه‌ نمايد .


صورت‌ اسامي‌ :
ــ كتاب‌ حاوي‌ كدهاي‌ بين‌ المللي‌ براي‌ نامگذاري‌ جانوارن‌ و اسامي‌ جانور شناسي‌ (1964)
International trust for Zoological Nomenclature , 14
Belgrave squore , London , Sw1, U.K.
ــ كتاب‌ حاوي‌ كدهاي‌ بين‌ المللي‌ براي‌ نامگذاري‌ گياهان‌ و اسامي‌ گياه‌ شناسي‌ (1972)
International Bureau for plant Taxonomy and Nomenclature, Transitorium 2,
Universiteits Centrum de uithof, padualaan 3, 3584, CH. Utrecht, The Netherlands.
ــ منبع‌ حاوي‌ كدهاي‌ بين‌المللي‌ براي‌ نامگذاري‌ باكتريها و قوانين‌ كميته‌ بين‌ المللي‌ باكتري‌ شناسي‌ (1975)
Amerian Society for Microbiology, 1913 1st street N.W. , Washington, DC 2000 6,U.S.A
ــ تقسيم‌ بندي‌ و نامگذاري‌ ويروسها : اولين‌ گزارش‌ از كميتة‌ بين‌المللي‌ نامگذاري‌ ويروسها(1971)
S. Karger verlag, Arnold- B cklin- Strasse 25, CH-4011 Basel , switzerland,
گزارش‌ دوّم‌ در اين‌ مورد كه‌ در سال‌ 1976 چاپ‌ شده‌ از همين‌ ناشران‌ قابل‌ تهيه‌ است‌ .
ــ راهنمايي‌ تعيين‌ و شناسايي‌ باكتري‌ ، و باكتري‌ شناسي‌ برگيس‌
Bergey's Manual of Determinative Bacteriology Ballire, Tindall & cox, London , U.K
ــ فرهنگ‌ قارچ‌ شناسي‌ آين‌ ورث‌ و بيس‌ باي‌ (1983)
Hawksworth, D.L, sutton B.C. and Ainsworth, G.C, 7th edn, commonwealthAgricultural Bureau, surrey , U.K
ــ مخمّرها ، نامگذاري‌ و مطالعه‌ (1974) The yeasts: A Taxonomic study (1974) by Lodder (ed) Elsevier / North- Holland,Amsterdam, The Nether lands.
ــ لغت‌ نامه‌ و فرهنگ‌ در مورد گياهان‌ گل‌ دارو سرخس‌ها (1980)
A Dictionary of the flowering plants and Ferns (1980) willis, J.c, 8th edn, Cambridgeuniversity Press, Cambridge , U.K.


منابعي‌ راجع‌ به‌ نوشتن‌ ، ويراستاري‌ و چاپ‌ كردن‌ :
فرهنگ‌ مخفف‌ ها (1985)
Abbreviations Dictionary (1985) R.De sola, 7th edn Elsevier, Amsterdam, theNetherlands
ــ راهنماي‌ آئين‌ نگارش‌ شيكاگو (1982)
The chicago Manual of style (1982) university of Chicago press, chicago.IL, u.s.A.
ــ فرهنگ‌ كوتاه‌ انگليسي‌ اكسفورد (جلد اوّل‌ و دوّم‌) (1980)
The shorter oxford English Dictionary (Vols land2) (1980) Clarendon Press, oxford,U.K,
ــ فرهنگ‌ راهنما براي‌ نويسندگان‌ و ويراستاران‌ اكسفورد (1982)
The oxford Dictionary for writers and Editors (1982) Clarendon Press, oxford, U.K.
ــ فرهنگ‌ لغات‌ جديد و بسترز (1980)
Webster's New world Dictionary (1980) Simon and Schuster, New York, Ny, U.S.A
ــ ويراستاري‌ كتابهاي‌ علمي‌ و مجلات‌ (1978)
Editing Scientific Books and Journals (1978) Maeve o'connor. Pitman Medical, Kent,U.K.
ــ راهنماي‌ آئين‌ نگارش‌ CBE ، راهنمايي‌ براي‌ نويسندگان‌ ، ويراستاري‌ و ناشران‌ علوم‌ بيولوژيكي‌ (1983)
CBE Style Manual : aguide for authors, editors and publishers in the biologicalscience (1983) 5th edn, Council of Biology Editors Inc, Bethesda, MD, U.S.A.
ــ استفاده‌ مدرن‌ از انگليسي‌ (1965)
Modern English usage (1965) H.W. Fowler, Clarendon . Press, oxford, U.K.
ــ لغات‌ ساده‌ و كامل‌ (1976)
The complete plain words (1976) Sir Ernest Gowers, penguin Books, Middlesex, U.K.ــ دايرة‌المعارف‌ علمي‌ وان‌ نو ستراند (1983)
Van Nostrand's scientific Encyclopedia (1983) D.M Considine and G.E. Considine(eds) 6th edn, van Nostrand Reinhold Co, New York, Ny, U.S.A.
ــ اطلاعات‌ براي‌ مقاله‌ دهندگان‌
Information for Contributors , Biochimica et Biophysica Acta, Elsevier, BiomedicalPress Amsterdam The Netherlands.
ــ راهنماي‌ نگارش‌ CSIRO
CSIRO Style Guide, CSIRO, Melboume, Vic, Australia.
ــ قواعد هارت‌ براي‌ حروفچين‌ ها و خوانندگان‌ ، مطالب‌ دانشگاهي‌ (1967)
Hart's Rules for Compositors and Readers at the university Press, oxford (1967)37edn, oxford university Press , London, U.K.
ــ آزمايشگاه‌ ملي‌ فيزيك‌ (1973) سيستم‌ بين‌ المللي‌ واحدها
National Physical labroatory (1973) The International System of units. HMSO.Landon.World list of Scientific Periodicals (1963-65) 4th edn. P.Brown and G.B. stratton,Butterworth. London, U.K.
ــ انتشارات‌ ادواري‌ انجمن‌ فيزيك‌
British union Catalogue of periodicals , Butterworth, London, U.K.
ــ واحدها، علامات‌ و مخفف‌ ها : راهنمايي‌ براي‌ نويسندگان‌ و ويراستاران‌ رشته‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و بيولوژي‌(1977)
Units, symbols and abbreviations: a guide for biological and medical authors andeditors (1977) 3rd edn , Royal Society of Medicine, London, U.K. (Note: a newedition is being prepared)
توجه‌ : چاپ‌ جديد اين‌ مطلب‌ در سال‌ 1986 بيرون‌ آمده‌
بيان‌ اطلاعات‌ و دانسته‌ ها در علم‌ (1982)
Presentation of Data in sciencc (1982) L.Reynolds and D.simmonds, Martinus Nijhoff,The Hague, The Netherlands.
ــ چطور مقاله‌ علمي‌ نوشته‌ و منتشر نمائيم‌ (1983)
How to write and publish a scientific paper(1983) Robert, A.Day 2nd edn , ISI press,philadelphia, PA. U.S.A.
ــ راهنمايي‌ براي‌ نوشتن‌ موضوعات‌ علمي‌ (1984)
A Guide to scientific writing (1984) David Lindsay, Longman Cheshire, Melbourne,Vic, Australia.


ضمائم

ضيمه‌ I

مرتب‌ كردن‌ اسامي‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا
معمولاً هنگامي‌ از مرتب‌ كردن‌ اسامي‌ براساس‌ حروف‌ الفبا استفاده‌ مي‌نمائيد كه‌ بخواهيد فهرست‌ منابع‌مقاله‌اتان‌ را مرتب‌ كنيد، اكثر اوقات‌ اينكار آسان‌ است‌ ، امّا بعضي‌ اسامي‌ ممكن‌ است‌ ايجاد سر درگمي‌ وگيجي‌ نمايند، قاعدة‌ اوّل‌ اينكه‌ اسامي‌ را براساس‌ نام‌ فاميلي‌ ، يا القاب‌، (نامي‌ كه‌ در اسامي‌ غربي‌ در پايان‌ اسم‌قرار مي‌گيرد) به‌ ترتيب‌ حرف‌ اوّل‌ مرتب‌ نمائيد، اينكار براي‌ اسامي‌ مثل‌
"Swan, D.g" آسان‌ است‌ امّا براي‌ اسامي‌ مثل‌ :
"Van Epstein" و يا "de la Mere" و اسمهاي‌ اينچنيني‌ كه‌ در ساير كشورها وجود دارد مشكل‌ است‌ .
اگر در اين‌ مورد مشكل‌ داريد مي‌توانيد به‌ فهرست‌ منابع‌ مجله‌ مورد نظر رجوع‌ نموده‌ و مثالها و راه‌حل‌هاي‌ خوبي‌ را در اين‌ مورد بيابيد.
علاوه‌ براين‌ در اينجا بعضي‌ راهنمائيهاي‌ مفيد آمده‌اند:

نامهايي‌ كه‌ با "Mac" و"Mc" شروع‌ مي‌شوند :
اين‌ اسامي‌ را با فرض‌ اينكه‌ بصورت‌ "Mac" هستند مرتب‌ نمائيد .

اسامي‌ كه‌ داراي‌ Van و Von هستند:
اين‌ نوع‌ اسامي‌ كمي‌ ايجاد سردر گمي‌ مي‌نمايند بعضي‌ اسامي‌ هلندي‌ با Van و بعضي‌ اسامي‌ آلماني‌ با Vonشروع‌ مي‌شوند يك‌ راه‌ اينستكه‌ به‌ Von و Van توجهي‌ نكرده‌ و فاميلي‌ اصلي‌ را مدّ نظر قرار دهيد و Von وVan و مابقي‌ را بعد از آن‌ قرار دهيد. مثل‌:
Klaus, Von, D.J.L
Meer, Van, P.H.
Veer, Von de, T.R

راه‌ حل‌ّ دوّم‌ اينكه‌ در صورتي‌ كه‌ Von در اسامي‌ وجود داشت‌ آنرا جزو اسم‌ قرار داده‌ و قبل‌ از كلماتي‌ كه‌ باVan شروع‌ مي‌شوند بياوريد و Van را جزو اسم‌ فرض‌ نكنيد ما بقي‌ را به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا مرتب‌ نمائيد :
Von Klaus, D.J.L.
Van Meer , P.H.
Van de Veer , T.R,
بسياري‌ از مجلات‌ براي‌ مرتب‌ نمودن‌ اينگونه‌ اسامي‌ قواعد خاصي‌ دارند ، دقت‌ نمائيد كه‌ Von و Van درمنابع‌ اصلي‌ با حروف‌ كوچك‌ يا حروف‌ بزرگ‌ ذكر شده‌اند شما هم‌ همانطور بنويسيد.

اسامي‌ كه‌ با Saint همراه‌ هستند:
هر وقت‌ بخواهند از Saint (بزرك‌ ، پيشرو) استفاده‌ كنند . آنرا بصورت‌ St مخفف‌ مي‌نمايند معمول‌ است‌ كه‌اين‌ حروف‌ را نيز جزو فهرست‌ در آورند ، اگر بصورت‌ Saint تلفظ‌ شود بصورت‌ هاي‌ زير مي‌نويسند"Saint-Saens" و"St. Laurent" لذا از خط‌ فاصله‌ چشم‌ پوشي‌ نمائيد .

اسامي‌ عربي‌ :
اسم‌ فاميل‌ اسامي‌ عربي‌ بعد از اسم‌ شخص‌ مي‌آيد ، بنابراين‌ اسم‌ آخر را براي‌ مرتب‌ نمودن‌ به‌ اوّل‌ بياوريد، واز پيشوندهايي‌ نظير ، ابن‌ ، ibn ، و يا ابو abu ، صرف‌ نظر نمائيد.

اسامي‌ برمه‌اي‌:
برمه‌ايها از نام‌ فاميلي‌ استفاده‌ نمي‌نمايند، پس‌، از قسمت‌ مهم‌ اسمشان‌ براي‌ مرتب‌ كردن‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبااستفاده‌ نمائيد ، معمولاً از اول‌ اسمشان‌ براي‌ اينكار استفاده‌ كنيد.

اسامي‌ چيني‌:
اسامي‌ را براساسي‌ كه‌ خود نويسندگان‌ در مقاله‌اشان‌ ذكر نموده‌اند هجي‌ كرده‌ و بكار بريد .
اسامي‌ چيني‌ ها بطور قراردادي‌ بصورت‌ قرارگرفتن‌ نام‌ فاميلي‌ د رابتداء است‌ پس‌ آن‌ها را جابجا نكرده‌ و يابراي‌ آنها از كاما استفاده‌ نكنيد مگر اينكه‌ اسامي‌ بصورت‌ غربي‌ درآورده‌ شده‌ باشند مثل‌ T.J.chin

اسامي‌ هندي‌ :
فاميلي‌ بعد از اسم‌ قرار مي‌گيرد ، و بعضي‌ از هنديها فقط‌ اسم‌ دارند

اسامي‌ اندونزيايي‌ :
بسياري‌ از اندونزيايها داراي‌ يك‌ اسم‌ بوده‌ و يا فقط‌ از يك‌ اسم‌ استفاده‌ مي‌نمايند. اگر در جايي‌ از دو يا چنداسم‌ استفاده‌ نموده‌اند ، اسم‌ آخري‌ را به‌ عنوان‌ فاميلي‌ فرض‌ كنيد.

اسامي‌ ژاپني‌ :
اسم‌ فاميلي‌ در اسامي‌ ژاپني‌ اوّل‌ مي‌آيد پس‌ بايد مانند اسامي‌ چيني‌ با آنها رفتار نمود ، هرچند كه‌ در بسياري‌ ازمجلات‌ اين‌ اسامي‌ تبديل‌ به‌ معادل‌ غربي‌ مي‌شوند و فاميل‌ بعد از اسم‌ قرار مي‌گيرد .

اسامي‌ اسپانيايي‌ :
اسم‌ فاميل‌ و القاب‌ بصورت‌ دوقسمتي‌ مي‌آيند مثل‌ " Hos ortega Garcia" از ortega براي‌ مرتب‌ كردن‌استفاده‌ نمائيد .

از اجزاء و وجوه‌ وصفي‌ مثل‌ 'y' و 'de' چشم‌ پوشي‌ كنيد و بعد از آنها به‌ حرف‌ اوّل‌ نام‌ فاميل‌ توجه‌ نمائيد .

اسامي‌ تايلندي‌ :
در اسامي‌ تايلندي‌ فاميلي‌ بعد از اسم‌ مي‌آيد ، بنابراين‌ بايد جابجا شوند .

اسامي‌ ويتنامي‌:
در اسامي‌ ويتنامي‌ نام‌ فاميل‌ قبل‌ از اسم‌ كوچك‌ مي‌آيد بنابراين‌ نبايد در آنها تغييري‌ ايجاد نمود .


ضيمه‌ II
جهت‌ آشنايي‌ بيشتر با قواعد چگونگي‌ آماده‌ سازي‌ مقاله‌، چندين‌ نمونه‌ از "راهنمائيهايي‌ براي‌ نويسندگان‌" رااز چند مجله‌ مختلف‌ انتخاب‌ و آورده‌ايم‌.

 

منبع : مترجمان :دكتر غريبي،شهرياري تمامي

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۲۰ و ساعت |

چکيده :
مقاله حاضر به فرصتها و چالشها در تبليغات اينترنتي می پردازد . در ابتدا به مباحثی چون ، تعريف و تاريخچه ، ويژگيها ، مزايا و معايب تبليغات اينترنتی پرداخته شده است . در انتها نيز " نکات طلايی" در تبليغات اينترنتی ، فرمول آيدا و تبليغات اينترنتی در ايران مورد بحث قرار گرفته است .


چكيده به انگليسي:

ABSTRACT
The present article generally deals with the challenges and opportunities facing internet advertising . First, definitions of internet advertising , the history , feature , advantages and disadvantagea of this type of advertisement are discussed . Finally , subject such as key features in internet advertising , AIDA formula and internet advertisement in iran are reviewed .


1- مقدمه و تاريخچه‌ و تعريف‌ تبليغات‌
2- تبليغات اينترنتي چيست ؟
3- ويژگي تبليغات اينترنتي
4- مزايا و معايب تبليغات اينترنتی
5- نكات طلايي در تبليغات اينترنتی
6- تبليغات ايرانيان در اينترنت


- مقدمه
تبليغات جمع تبليغ و به معني ابلاغ و رساندن پيام است. ابلاغ در لغت به معني رساندن است و تبليغ رسانندگي و مبلغ رساننده است.
پروفسور حميد مولانا، استاد ايراني ارتباطات بين المللي در تعريفي از تبليغات مي‌گويد:« تبليغ عبارت است از نشر و پخش يك اصل و مقصود نهائي از طريق افزايش يا گسترش و تكثير طبيعي در شرايط زماني و مكاني مخصوص».


نقش تبليغات
تبليغات هنگامي كه جنبه آموزشي و ترويج مطالب اخلاقي، مذهبي، علمي داشته باشد ، امري مشروع است. هنگامي كه نقش بازگوكننده، عقايد گروهها و جمعيت‌ها يا توضيح دهنده پيشرفت ها و كاركردها و اطلاعات واقعي رويداد را داشته باشد، راهنما و اطلاع رساندن محسوب مي‌شود.
اماگاهي اين واژه در اذهان عمومي با سوء ظن همراه است و اين در مواردي است كه مخاطبين پيام را مشكوك، دروغ و معرضانه مي‌پندارند به هرحال نقش تبليغات ، جهت دادن به جريانات از پيش موجود است. تبليغات عبارت است از «اعمال نظريات يا اعلان اطلاعات خاص به منظور كسب آراء يا تمايلات مطلوب.»

انواع تبليغات
تبليغات را مي‌توانيم از لحاظ شيوه هاي اجرايي و القائي به دو گروه ، مستقيم و غيرمستقيم و از لحاظ موضوع به دو بخش تجاري و سياسي تقسيم كنيم.

اهميت تبليغات
تبليغات در تحولات عمومي جهان، در همه امور جاري فعاليت‌هاي بشري اعم از علمي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، شخصي و جمعي تاثير فراوان دارد. تبليغات در تمام تارو پود زندگي انسانها گره خورده است . تبليغات در وجه مثبت خود يك ضرورت است و در حقيقت بوجودآورندة ارتباطات لازم و منطقي است.
انقلابات مشهور جهاني با تبليغات نضج گرفته، رشد كرده و به ثمر رسيده است. البته ابزار تبليغات در اعصار مختلف ، متفاوت بوده است . پيروزي باند نازي ها در آلمان با تكيه بر فعاليت‌هاي شديد تبليغاتي انجام گرفت. هنرها و ادبيات، بويژه سينما و مطبوعات به وضع ماهرانه و عجيبي در خدمت تبليغات قرار گرفته و توجيه سياست‌هاي فاشيستي را به عهده داشتند. در جريان جنگ‌هاي كره و ويتنام همه نوع ترفندهاي تبليغاتي براي توجيه لزوم ادامه جنگ بكار مي‌رفت. در جنگ خليج فارس شدت سانسور و تحريف وقايع از طرف آمريكا و متحدانش به حدي بود كه بعد از خاتمه جنگ، اين شيوه از طرف بسياري از مفسرين و رسانه‌هاي جمعي دنيا يك رسوايي آشكار تبليغاتي تلقي شد.
در جريان برگزاري انتخابات در كشورها به ويژه در ممالك غربي و بالاخص آمريكا، با اطمينان مي‌توان گفت كه پيروزي از آن كسي است كه از موهبت تبليغات گسترده‌تر و مؤثرتر برخوردار بوده باشد. در مجموع مي‌توان گفت : تبليغات با وجوه متضاد خود هم مي‌سازد و هم مي‌سوزاند، آگاه مي‌كند و گمراه مي‌كند، موجب ترقي و تعالي و پيروزي مي‌شود و باعث خمودي و شكست و فراموشي مي‌گردد، اما هرچه كه هست حضور دارد و اگر اين عصر را عصر تبليغات بناميم سخني به گزاف نگفته‌ايم.
اين طنز تاريخ است كه «روزگار بدون تبليغات نمي‌گذرد،»تاريخچه‌ و تعريف‌ تبليغات‌
تاريخچه‌
‌سابقه‌ تبليغات‌ به‌ زمان‌هاي‌ گذشته‌ بر مي‌گردد. مثلاًباستان‌ شناسان، از ميان‌ ويرانه‌هاي‌ بابل‌ لوحه‌هايي‌ يافته‌اند كه‌ از تبليغات‌ حكايت‌ مي‌كند. اين‌ لوحه‌ها كه‌ متعلق‌ به‌ سه‌ هزار سال‌ پيش‌ از ميلاد است، تبليغي‌ در مورد نوعي‌ پماد روغني‌ و همچنين‌ تعريف‌ از كسي‌ است‌ كه‌ در دوختن‌ كفش‌ مهارت‌ داشته‌ است‌ و يا در سرزمين‌هاي‌ اطراف‌ مديترانه، آثاري‌ يافته‌اند كه‌ مؤ‌يد تبليغات‌ براي‌ تماشاي‌ جنگ‌ گلادياتورها و با تبليغ‌ در مورد ابزار براي‌ فنيقي‌ها و يا حتي‌ تشويق‌ مردم‌ براي‌ رأي‌ دادن‌ به‌ يك‌ سياستمدار بوده‌ است. در كشور ما نيز، فروشندگان‌ دوره‌ گرد، مزيت‌هاي‌ كالاي‌ خود را با صداي‌ بلند در كوچه‌ها تبليغ‌ مي‌كردند.
‌در قرن‌ بيست‌ و يكم، با رشد گسترده‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي، نظير روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون‌ و... تبليغات‌ اهميت‌ بسيار زيادي‌ يافته‌ است. اگر چه‌ بخش‌ خصوصي‌ بيشتر از تبليغات‌ استفاده‌ مي‌كند، ولي‌ دولت‌ها حتي‌ در كشورهاي‌ سوسياليستي‌ نيز از اين‌ ابزار بهره‌ مي‌گيرند. از اين‌ ابزار براي‌ تبليغ‌ فروش‌ يك‌ محصول، معرفي‌ كانديدا براي‌ نمايندگي‌ مجلس‌ و يا رياست‌ جمهوري، ايجاد ترس‌ در مورد كشيدن‌ سيگار، كنترل‌ جمعيت، و... استفاده‌ مي‌شود. ‌اولين‌ پوستر تبليغاتي‌ در سال‌1740 ميلادي‌ در لندن‌ به‌ ديوار چسبانده‌ شد كه‌ در مورد مطلب‌ ذخيره‌ كردن‌ بود. مهمترين‌ واسطه‌ تبليغاتي، اختراع‌ ماشين‌ چاپ‌ توسط‌ گوتنبرگ‌ بود كه‌ يكي‌ از پيامدهاي‌ سهل‌ شدن‌ چاپ، انتشار روزنامه‌ بود. با انتشار روزنامه‌ اين‌ انگيزه‌ در مردم‌ ايجاد شد تا آناني‌ كه‌ هنري‌ براي‌ عرضه‌ يا كالايي‌ بر فروش‌ داشتند، به‌ اطلاع‌ ديگر همشهريان‌ خود برسانند.تعريف‌ تبليغ‌
‌در زبانها و فرهنگها، اصطلاحات‌ گوناگوني‌ به‌ منظور بيان‌ مفهوم‌ تبليغ‌ استعمال‌ مي‌گردد. مثلاً‌ در لغت‌ عرب‌ «تبليغ»، دعوت، اعلام‌ و دعايه‌ و امثال‌ آنها، در فرهنگ‌ غربي‌ معمولاً‌ واژه‌ پروپاگاند و يا ايندوكتري‌ نيشن‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. پروپاگاند از ريشه‌ لغت‌ لاتيني‌ پروپاگاره‌ مشتق‌ شده‌ است‌ كلمه‌ پروپاگاره‌ به‌ معناي‌ نشا كردن‌ براي‌ توليد مجدد گياه‌ و به‌ تبع‌ توليد كردن‌ و توليد مثل‌ است‌ و معني‌ وسيع‌تر و كلي‌تر آن‌ پخش‌ كردن‌ و افزودن‌ است. بنابراين‌ از نظر ريشه‌ لغت‌ پروپاگاند توليد اجباري‌ است‌ و به‌ معني‌ توليد خودبخودي‌ نيست. ‌ساده‌ترين‌ تعريف‌ از تبليغ‌ از دكتر دانيل‌ استاريچ‌ ارايه‌ شده‌ است‌ وي‌ كه‌ معتقد است: " آگهي‌ نمايشي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ مؤ‌سسه‌ معين‌ انتشار مي‌يابد و هدف‌ آن‌ نفوذ در عقايد و اعمال‌ مردم‌ است‌ ".
‌در تعريف‌ ديگر، " تبليغ‌ بعنوان‌ روش‌ يا روش‌هاي‌ بهم‌ پيوسته‌ (در قالب‌ يك‌ مجموعه) براي‌ بسيج‌ و جهت‌ دادن‌ نيروهاي‌ اجتماعي‌ و فردي‌ از طريق‌ نفوذ در شخصيت، افكار و عقايد و احساسات‌ آنها جهت‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ هدف‌ مشخص‌ كه‌ اين‌ هدف‌ ممكن‌ است‌ سياسي، نظامي، فرهنگي‌ و... مشروع‌ و نامشروع‌ باشد. " برخي‌ از تحليل‌ گران‌ تبليغ‌ را نوعي‌ كار آموزشي‌ مي‌دانند و اين‌ نوع‌ را بهترين‌ روش‌ تبليغ‌ بر شمرده‌اند اگر چه‌ ماهيت‌ تبليغ‌ با آموزش‌ تفاوت‌ روشن‌ دارد. ولي‌ بسياري‌ بر اين‌ عقيده‌اند كه‌ تبليغات‌ و آموزش‌ در تعامل‌ با همديگر معنا دارند كه‌ تعريف‌ ذيل‌ معطوف‌ به‌ اين‌ موضوع‌ است: " تبليغ‌ در بهترين‌ و اصولي‌ترين‌ شكل‌ آن‌ يك‌ فعاليت‌ آموزشي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور نشر دانش‌ و آگاهي‌هاي‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و نشر ارزش‌ها و سجاياي‌ اخلاقي‌ صورت‌ مي‌گيرد. در تبليغات‌ گذشته‌ از انتقال‌ پيام‌ از پيام‌ دهنده‌ به‌ پيام‌ گيرنده‌ كه‌ در حقيقت‌ يك‌ حركت‌ آموزشي‌ وجود دارد، مسأله‌ تعميق‌ پيام‌ در جامعه‌ پيام‌ گيرندگان‌ و در نتيجه‌ بسيج‌ افكار عمومي‌ نيز مطرح‌ است‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ " تنفيذ " مورد دقت‌ قرار خواهد گرفت.
" تونيس‌ " تبليغات‌ را تلاشي‌ براي‌ اشاعه‌ افكار فاقد حقيقت‌ و دقت‌ مي‌داند.
‌بعضي‌ها منظور از تبليغ‌ با پروپاگاندا(propaganda) را كه‌ خود از نام‌ و عملكرد"conqreqatio de opaagqndqfl" يا " مجمع‌ تبليغ‌ و ترويج‌ ايمان‌ " مشتق‌ شده‌ است، (2) به‌ معني‌ پخش‌ يا تحريك‌ و يا به‌ حركت‌ واداشتن‌ انديشه‌هاي‌ ويژه‌ مي‌دانند. آنان‌ بر اين‌ باورند كه‌ پروپاگاندا به‌ معني‌ دروغ، تحريف، فريب، جنگ‌ رواني‌ و شستشوي‌ مغزي‌ به‌ كار مي‌رود و هويت‌ يك‌ پيام‌ به‌ عنوان‌ پروپاگاندا، از معناي‌ منفي‌ و نادرست‌ آن‌ شناسايي‌ مي‌شود.

" گارث. اس. جاوت‌ " و " ويكتوريا ادراس‌ " با چنين‌ ديدگاهي، تبليغ‌ را به‌ پنج‌ نوع‌ تقسيم‌ مي‌كنند. تقسيم‌ بندي‌ آنان‌ به‌ اين‌ شرح‌ است:
1 - تبليغ‌ آشوب‌ آفرين‌ يا هيجاني: در اين‌ نوع‌ تبليغ‌ سعي‌ مي‌شود مخاطب‌ به‌ سوي‌ اهداف‌ معين‌ هدايت‌ شود.
2 - تبليغ‌ وحدت‌ بخش: در اين‌ نوع‌ تبليغ‌ تلاش‌ منبع‌ در راستاي‌ منفعل‌ كردن‌ مخاطب‌ است.
3 - تبليغ‌ سفيد: در اين‌ نوع‌ تبليغ‌ علي‌ رغم‌ اينكه‌ منبع‌ مشخص‌ است‌ و اطلاعات‌ پيام‌ ارسالي‌ از طرف‌ او صحت‌ دارد، تلاش‌ منبع‌ ايجاد اعتبار در نزد مخاطب‌ است.
4 - تبليغ‌ خاكستري: در اين‌ تبليغ‌ ممكن‌ است‌ منبع‌ مشخص‌ و يا نامشخص‌ باشد و احتمال‌ دارد اطلاعات‌ پيام‌ نيز درست‌ و يا نادرست‌ باشد.
5 - تبليغ‌ سياه: در اين‌ نوع‌ تبليغ، اطلاعات‌ پيام‌ نادرست‌ و ساختگي‌ بوده‌ و هدف‌ منبع‌ نيرنگ‌آميز است.

اگر در هر يك‌ از انواع‌ تبليغات‌ دقت‌ كنيم، در مي‌يابيم‌ كه‌ مهمترين‌ ويژگي‌ آنها ناديده‌ انگاشتن‌ نقش‌ مخاطب‌ است. همچنين‌ بعضي‌ها معتقدند كه‌ در تبليغ‌ سعي‌ مي‌شود اراده‌ مردم، تفكر، نگرش‌ و جهان‌ بيني‌ آنان‌ به‌ سوي‌ عوامل‌ تبليغ‌ جلب‌ شود ؛ يعني‌ مبلغ‌ به‌ جاي‌ مخاطب‌ خود فكر مي‌كند و عقايد خود را به‌ آنان‌ تحميل‌ مي‌كند.

" ژان‌ ماري‌ دمناچ‌ " پنج‌ قاعده‌ را براي‌ تبليغات‌ بر مي‌شمارد كه‌ شامل‌ بيان‌ هر چه‌ ساده‌تر عقايد، دستكاري‌ اطلاعات، تأكيد مكرر بر موضوعات‌ بنيادي‌ و اصلي‌ توجه‌ به‌ مخاطبان‌ مطلوب‌ و القاي‌ وجود اتفاق‌ نظرها هستند. " گوبلز " با مطرح‌ كردن‌ تبليغات‌ اعلام‌ مي‌كند هر نوع‌ ابزاري‌ كه‌ به‌ هدف‌ تسلط‌ بر توده‌ها كمك‌ مي‌كند خوب‌ است. " هانت‌ " و " گرونيك‌ " نيز در توضيح‌ الگوهاي‌ روابط‌ عمومي‌ با اشاره‌ به‌ الگوي‌ يكسويه‌ نامتقارن‌ يا ناهمسنگ‌ مي‌گويند: «در اين‌ نوع‌ ارتباط‌ پيامي‌ كه‌ از طرف‌ منبع‌ به‌ مخاطب‌ منتقل‌ مي‌شود داراي‌ سمت‌گيري‌ جانبدارانه‌ يا نفع‌ پرستانه‌ است‌ و تنها به‌ منافع‌ مؤ‌سسه‌ فكر مي‌شود.»
‌مرحوم‌ " علي‌ اسدي‌ " در كتاب‌ " افكار عمومي‌ و تبليغات‌ " ضمن‌ اشاره‌ به‌ تعاريف‌ مربوط‌ به‌ تبليغات‌ در نظريات‌ خوش‌ بينانه‌ و بدبينانه‌ در بخش‌ نتيجه‌گيري، ويژگي‌هاي‌ تبليغات‌ نوين‌ را شامل‌ عينيت، عدم‌ دلبستگي، پنهان‌ كاري‌ و ظرافت‌هاي‌ علمي‌ عنوان‌ مي‌كند.

‌تبليغات‌ را مي‌توان‌ در خلاصه‌ترين‌ شكل، اين‌ گونه‌ تعريف‌ كرد:
‌فرآيند روشمند ارايه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد كالاها و خدمات‌ به‌ مشتريان‌ و ترغيب‌ و متقاعد كردن‌ مؤ‌ثر مصرف‌ كنندگان‌ به‌ خريد كالاها و خدمات. ‌واژه‌ها و عبارات‌ «روشمند»، «اطلاعات‌ مناسب» و «ترغيب‌ و متقاعد كردن‌ مؤ‌ثر»، همگي‌ ناظر بر انجام‌ برنامه‌ ريزي‌ در فرآيند تبليغات‌ است.
‌برنامه‌ ريزي‌ در تبليغات‌ نيز مستلزم‌ شناخت‌ عيني‌ رفتار مشتريان، به‌ ويژه‌ رفتار مصرف‌ كنندگان‌ و ساير اجزأ مرتبط‌ و مهم‌ در بازار (كالا و خدمات، رقبا و محيط‌ بازار) يا به‌ عبارتي‌ تحقيقات‌ بازاريابي‌ و همچنين‌ انجام‌ انواع‌ آزمون‌ها و ارزيابي‌ هايي‌ است‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ «تحقيقات‌ تبليغات» را تشكيل‌ مي‌هد.
‌هدف‌ اساسي‌ تبليغات‌ در درجه‌ اول، ايجاد تصويري‌ مطلوب‌ از نشانه‌ كالا و خدمت‌ در اذهان‌ مخاطب‌ هدف‌ است. ‌تبليغات‌ يكي‌ از روش‌هاي‌ تشويق‌ و ترغيب‌(Promotion) است‌ كه‌ از عناصر چهارگانة‌ بازاريابي، بعد از محصول (‌Product)، قيمت‌(Price) و توزيع‌ (مكان(Place) محسوب‌ مي‌شود- تبليغات اينترنتي چيست ؟
منظور از تبليغات اينترنتي نمايش دادن نامها وعلائم تجاري، شعارها و تصاوير تبليغاتي در سايتها (پايگاهها)ي پربيننده اينترنت است، به نحوي كه به تحقق اهداف عمومي تبليفات كمك نمايد و كاربران (مخاطبان) را به سايت مورد نظر آگهي دهنده هدايت كند.
آگهي اينترنتي (بنر) معمولا" در ابعاد استاندارد ساخته وعرضه ميشود. بنر به صورت نوشته يا تصوير ثابت يا متحرك است. هر بنر ممكن است به صورت ثابت در سايت يا سايتهاي مشخص نمايش داده شود يا همراه مجموعه اي از بنرهاي ديگر، به صورت متناوب، به نمايش درآيد. در هر صورت پس از اتصال مخاطب به سايت آگهي دهنده اطلاعات كامل به وي داده مي شود و در صورت لزوم امكاناتي مانند پست الكترونيكي ، فرمهاي درخواست اطلاعات ، فرمهاي سفارش كالا يا خدمات ، در اختيار او فرار مي گيرد .2-1 تبليغات از طريق Banner چيست؟
بسياري از ابزارهاي معرفي بر روي اينترنت نظير موتورهاي جستجو و دايرکتوريها، ساز و کار (مکانيزم) هايي هستند که بر اساس تقاضاي اوليه کاربران اينترنت عمل مي‌کنند. اين ابزارها فقط هنگامي کاربران را به وب سايت شما هدايت مي نمايند که فعالانه در جستجوي سايت،‌ خدمات يا محصولات شما باشند. به عبارت روشنتر اگر براي جلب مشتري تنها به اين ابزارها اکتفا کنيد،‌ بايد به انتظار مشتري بنشينيد و بسيار خوش اقبال باشيد که مشتري از ميان عرضه کنندگان متعدد کالاها و خدمات مشابه، نام شما را انتخاب کند. طبيعي است اگر نام شما براي مشتري ناآشنا باشد يا در بازاري پر رقابت فعاليت کنيد يا نامتان در رده‌هاي پايين صفحات نتيجه جستجو، يا انتهاي فهرستها درج شده باشد،‌ از اين ابزارها بهره چنداني حاصل نمي‌شود. در اين مواقع، قبل از آنکه رقبا مشتريان را جذب و شما را از بازار خارج کنند، بايد نام تجاري (Brand) و محصول يا خدمات خود را به مشتريان معرفي کنيد و منتظر نمانيد که مشتري به جستجوي شما برآيد.
بنرهاي تبليغاتي بهترين وسيله براي اين منظورند و ضمن معرفي نام تجاري و ايجاد نياز براي کالا يا خدمات جديد، مي‌توانند مشتريان بالقوه را به خريداران بالفعل تبديل نمايند.

بنر چيست؟
بنر پيامي است که به شکلي هنري، شامل تصاوير و متون زيباي ثابت يا متحرک، روي صفحات وب سايتها ظاهر مي شود و بينندگان را به سايت آگهي دهنده هدايت مي‌نمايد. بنر استاندارد 468 پيکسل پهنا و 60 پيکسل ارتفاع دارد و معمولا در بالاي صفحه وب قرار مي گيرد. بنرهاي کوچکتر، که به بنر "بند انگشتي" يا "تمبر پستي" معروفند، معمولا در نقاط ديگر (حاشيه راست يا چپ) صفحه جاي داده مي شوند. بنر ها را مي‌توان به صورت ثابت، چرخشي(Rotation)، يا از طريق سيستمهاي مديريت پخش آگهي روي صفحات وب قرار داد. در حالت اخير، که بنرها از طريق سيستم مديريت بنر پخش مي‌شوند، مديريت سيستم، آگهي‌دهنده(Advertiser) و پخش‌کننده آگهي (Publisher) مي‌توانند بر چگونگي پخش بنرها نظارت و آن را اداره کنند. سيستمهاي مديريت پخش بنر اين نوع تبليغات را از صورت غيرحرفه‌اي خارج و آن را در سطحي گسترده، نظارت پذير و حرفه‌اي مطرح مي‌کنند. مزيت مهم بنر اين است که به صورت فعال عمل مي‌کند و مشتري را به سايت آگهي دهنده مي‌کشاند. تهيه بنر به سرعت و با هزينه کم امکانپذير است و در طراحي آن مي‌توان از جاذبه ها و تکنيکهاي مختلف مانند گرافيک، عکس و انيميشن استفاده کرد. بعلاوه به کمک سيستمهاي خودکار تحت وب، نظارت و مديريت پخش بنر بسيار دقيق و آسان است.

برخي مزاياي تبليغات از طريق بنر با استفاده از اين سيستمها آگهي‌دهنده مي‌تواند در هر لحظه به صورت Online به اطلاعاتي نظير تعداد پخش بنر، تعداد کليک روي هر بنر، تاريخ، زمان و حتي کشور فرد کليک کننده دست يابد و پس از مدت کوتاهي (معمولاً چند ساعت) بر اساس نتايج بدست آمده تبليغات را به نحوي که بهترين نتيجه را حاصل کند تغيير دهد. بعلاوه در يک سيستم مديريت پخش،‌ که سايتهاي پخش کننده متعددي در آن عضويت دارند (مانند پارس ادز)، مي توان با دسته‌بندي سايتهاي پخش کننده آگهي مخاطبان را هدفگيري نمود. مثلا‍ً آگهي دهنده مي تواند انتخاب کند که بنرهاي او در سايتهاي خبري، هنري،‌ ورزشي، تجاري و امثال آن پخش شود.
در حقيقت سيستمهاي مديريت بنر اطلاعات کامل و امکانات متعددي را در اختيار آگهي دهندگان مي گذارند که در هيچيک از رسانه‌هاي سنتي به اين دقت و گستردگي قابل دسترس نيست.

2-1-1 بهره مندي بيشتر از تبليغات با بنر
گه گاه در رسانه هاي مختلف به اظهار نظرهاي نادرست و حتي مغرضانه اي برمي خوريم که اثربخشي بنرهاي تبليغاتي را مورد سئوال قرار مي دهند! هر چند تبليغات از طريق بنر تنها راهکار تبليغ نيست و اين روش هم مزايا و محدوديتهاي خاص خود را دارد، ولي تجربه نشان مي دهد که استفاده هوشمندانه از بنر بويژه در معرفي نام تجاري (برند) و پيشبرد فروش بسيار موثراست.
فرانک کاتالانو مشاور برجسته بازاريابي در سياتل آمريکا ميگويد: "اگر بخواهيم ميزان آشنايي با تبليغات بنر را به مراحل مختلف شناخت افراد تشبيه کنيم ،‌ مثل اين است که بگوئيم اکنون در پنجمين جلسه ملاقات با بنر قرار داريم؛ اولين جلسه ملاقات با اشخاص جديد معمولا" جلسه آشنايي است و در جلسات بعد بتدريج اطلاعات بيشتري در باره ملاقات شونده پيدا مي کنيم و خصوصيات او را بهتر مي شناسيم." سخن او اشاره به اين نکته است که: بسياري از آگهي دهندگان به شناخت کاملتري از تبليغات بنر (Banner Advertising ) نياز دارند تا بتوانند بخوبي از آن استفاده کنند.
بر اساس آمار سازمان بين المللي تبليغات( IAB )،‌ در سال 2000 ميلادي، تبليغات از طريق بنر 47٪ کل تبليغات آنلاين را تشکيل داده است. بويژه اگر توجه کنيم که رقم کل تبليغات آنلاين در اين سال 2/8 ميليارد دلار بوده، بيشتر به اهميت اين نوع تبليغات پي مي بريم.
بنابراين تبليغات از طريق بنر مي تواند و مي بايست بخشي از استراتژي تبليغاتي شما باشد، به شرط آنکه به اين موارد توجه کنيد:
1- براي بنرهاي خود پيامهاي جذاب و کوتاه تهيه کنيد
بنرهاي تبليغاتي با بيلبوردهاي خياباني قابل مقايسه اند.اين آگهيها بايد نظر بيننده را به مدتي کوتاه جذب کنند. بنرخواه در بالاي صفحه باشد، يا در وسط و کناره هاي آن، بايد با چند کلمه يا تصوير مختصر پيام خود را انتقال دهد. اين آگهيها بخصوص در معرفي نام و مارکهاي تجاري بسيار موفق عمل مي کنند، زيرا نامها يا تصاوير کوتاه بخوبي در ذهن جاي مي گيرند. اگرشرکت کوچکي داريد ومي خواهيد مستقيما به تبليغ کالاو خدمات خود بپردازيد(يعني هدفتان معرفي نام تجاري نيست) باز هم بهتر است همين رويه را در پيش گيريد،يعني کلام و تصويري را انتخاب کنيد که به زيبايي و در کمال اختصار پيام شما را انتقال مي دهد.
2- اطمينان يابيد که بنرها مخاطب را به جاي درستي هدايت مي کنند. اگر از بنر براي معرفي سايت خود استفاده مي کنيد، قابل قبول است که مخاطبان را به صفحه اصلي ( home page) سايت بفرستيد. اما بنرهايي که براي پيشبرد فروش و ارائه پيشنهادات خاص طراحي شده اند، ممکن است باهدايت مخاطبان به صفحه اصلي سبب سردرگمي ايشان شوند. در اين موارد، بخصوص اگر پيام يا راهنماي تصويري مناسبي براي هدايت اين بازديد کنندگان در صفحه اصلي پيش بيني نکرده باشيد، احتمالا آنها را از دست خواهيد داد.
کريس ماهر، مدير شرکت بازاريابي M2k در آستين تکزاس مي گويد: " اگر کاربر را خسته و سردرگم کنيم، بدون آنکه از ما خريد کند، به سايت ديگري خواهد رفت. اين يکي از خطاهاي مهمي است که آگهي دهندگان مرتکب ميشوند."
بنابراين، بجاي آنکه مخاطب را به صفحه اصلي سايت بفرستيم، بهتر است او را مستقيما" به صفحه اي که براي پيشبرد فروش طراحي شده ـ و بنر ها را به آن مرتبط ( لينک ) کرده ايم – هدايت نمائيم. در اين صفحه بايد محصول يا پيشنهاد خود را به صورت مشروح معرفي کنيم و از مخاطب بخواهيم که با پر کردن فرم محصول را سفارش دهد يا با ما تماس بگيرد. به اين ترتيب اگر مخاطب فرم را هم پر نکند، مطمئن هستيم که پيام ما را دريافت کرده است.
3- تبليغات خود را هدفگيري کنيد. منظور از تبليغات هدفگيري شده، پيام رساني به مخاطباني است که داراي علائق مشترک شغلي، تخصصي، هنري، ورزشي و امثال آن هستند. در تبليغات از طريق بنر اين گروهها را مي توان با دسته بندي سايتهاي نمايش دهنده آگهي از يکديگر تفکيک کرد، بطوريکه هر آگهي براي گروه خاصي از مخاطبان پخش شود. نا گفته پيداست که به اين ترتيب هزينه ها کاهش و بازدهي تبليغات به ميزان درخور توجهي افزايش مي يابد.
4- تبليغات خود را با گروههاي کوچک محک بزنيد.
يک وجه امتياز يا زيبايي تبليغات اينترنتي اين است که با هزينه ناچيزي مي توانيد آگهي هاي خود را با گروه کوچکي از مخاطبان بيازمائيد. همچنين مي توانيد بنرهايي با شکلها، رنگها، متنها و اندازه هاي مختلف تهيه و اثر بخشي آنها را با هم مقايسه کنيد. با کمي دقت و حوصله مي توانيد پيشنهاد هاي فروش را بگونه‌اي تنظيم نمائيد که با خصوصيات وعلائق گروهي مخاطبان سازگارتر شده و بيشترين نتيجه را به بار آورد.
در ايران متوسط هزينه نمايش 1000 بنر در حدود 1200 تومان است، که رقم بسيار کمي است و امکان هر نوع آزمايشي را فراهم مي کند. اين آزمايشها اطلاعات فراواني به آگهي دهنده مي دهد که ارزش آن دهها و گاه صدها برابر هزينه هاي مربوطه است. حتي مي توانيد هزينه و اثر بخشي تبليغات بنر را، براي کالا يا خدمات مورد نظر، با ساير انواع تبليغات سنتي و اينترنتي مقايسه کنيد. در اين صورت ملاحظه خواهيد کرد که تبليغات بنر در مورد بسياري از محصولات ارزانتر تمام مي ‌شود و نتيجه بهتري دارد.
5- بخشي از استراتژي کلي تبليغات خود را به بنر اختصاص دهيد. تبليغات معمولا وقتي بيشترين نتيجه رابه بار مي آورد که از رسانه ها و روشهاي مختلف براي رساندن پيام به مخاطب استفاده کنيم. سازمانها و شرکتهاي بزرگ و با سابقه اين مطلب را مي دانند و مي کوشند پيامهاي خود را با رسانه هاي مختلف به مخاطبان برسانند. اين شرکتها معمولا" از راديو، تلويزيون، سينما، مطبوعات، تبليغات محيطي‌ ( پوستر، بيلبورد، اتوبوس،...) بخوبي استفاده مي کنند و در سالهاي اخير روشهاي مختلف تبليغات آنلاين را هم به اين مجموعه افزوده اند.
اگر بودجه شما کفاف تبليغ در رسانه هاي گرانقيمت را نمي دهد، از ساير انواع تبليغات آنلاين استفاده کنيد. درج آگهي در خبرنامه هاي آنلاين و ارسال اي ميلهاي تبليغاتي از نمونه هائي است که درکنار تبليغات بنر مي تواند به شما کمک کند.
6- درطراحي بنر از گرافيک، انيميشن، و ساير جلوه هاي بصري بهره بگيريد. ترکيب بندي، رنگ، نور، حرکت، حروف و خطوط زيبا اثر محسوسي بر جلب توجه بينندگان و موفقيت بنرهاي شما دارد. نثر زيبا و روان ( که پيشتر به آن اشاره شد) نيز در ترکيب با اين عوامل اثرگذارتر ميشود. اين مجموعه ممکن است مدتها در ذهن بيننده بماند و به اهداف آگهي دهنده کمک کند.
براي طراحي بنر ها از افراد متخصص و با تجربه استفاده کنيد. هزينه طراحي بنر رقم درخور توجهي نيست اما اثر مهمي بر تبليغات شما دارد.2-2: تبليغات از طريق موتور جستجو
راز بزرگ تبليغات از طريق موتور جستجو چيست كه كساني كه آن را ميدانند، ميتوانند رتبه هاي اول را در ليستهاي جستجو به دست آورند؟ در واقع قوانين و قواعد ساده اي بر تبليغات با استفاده از موتور جستوجو حاكم است كه شما بايد آنها را رعايت كنيد.
1- محتواي ارزشمند
بسياري از افراد، اين نكته را ناديده ميانگارند، در حاليكه مهمترين عامل در يك استراتژي موفق براي تبليغات با كمك موتور جستجو، محتواي با ارزش است. بازديدكنندگان، اطلاعات مفيد و محتواي جالب ميخواهند. تبليغات با موتورجستجو فقط در مورد الگوريتمهاي كامپيوتري نيست. كيفيت محتوا ، نقش بسيار مؤثري در اين تجارت دارد. موتورهاي جستجو تلاش ميكنند تا سايتهاي با كيفيت را كه داراي اطلاعات مفيد هستند، درصدر حاصل از جستجو قرار دهند. يك استراتژي موفق براي تبليغات از طريق موتور جستجو بايد اين نكته را لحاظ كند.
2- سايت را ساده نگهداريد
يكي از اشتباهات معمول در تبليغات توسط موتور جستجو اين است كه سايت را با محتوايي در اختيار موتورهاي جستجو قرار دهيد كه توسط روباتهاي موتور جستوجو قابل ديدن نيستند. روباتهاي موتورهاي جستجو را نابينا فرض كنيد. آنها نميتوانند تصاوير را ببينند و معمولاً با خواندن و ديدن قابها (frame) و flash و محتواي ديناميك مشكل دارند. سايتهايي كه بدون زيباسازي تجملي ساخته ميشود، از نقطه نظر تجارت موتور جستجو بهتر ديده ميشوند.
3- كلمات كليدي را با دقت انتخاب كنيد
اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كلمات و عبارات كليدي مورد نظر شما همان كلماتي هستند كه مردم به دنبال آنها جستجو ميكنند. مثلاً اگر همه افراد به دنبال عبارت search engine placement ميگردند، استفاده از عبارت search engine marketing سودي ندارد.
4- كلمات كليدي را درون متن بگذاريد چگونه موتورهاي جستزجو ميتوانند بفهمند كه سايت شما درباره چيست اگر شما چيزي به آنها نگوييد؟ نميتوان توقع داشت كه يك مقاله با جستجوي عبارت search engine marketing يافت شود، مگر اينكه اين عبارت به طور مكرر در آن به كار رفته باشد. با اينكه اين نكته بسيار منطقي است، اما هنوز هم بسياري از مردم آن را فراموش ميكنند. آنها متعجبند كه چرا صفحه و سايت آنها با جستجوي يك عبارت خاص بالا نميآيد و پيدا نميشود، در حاليكه اصلاً آن عبارت را در سايت خود بكار نبردهاند.
5- كلمات كليدي را در جايي قرار دهيد كه ارزشمند باشد و به حساب بيايد
كلمات كليدي را در قسمت title صفحه بكار ببريد يا كلماتي را در قسمت headline قرار دهيد(keywords ).همچنين ميتوانيد اين كلمات را در برچسبهاي italic وbold درون متن قرار دهيد. استفاده از كلمات كليدي در نام دامنه و URL نيز توصيه ميشود. در واقع اين يك تاكتيك بسيار مؤثر در تبليغات به كمك موتور جستجو ميباشد.
6- ازmeta tagها استفاده كنيد
پيش از اين meta tagها از اهميت بيشتري نزد موتورهاي جستجو برخوردار بودند، اما با وجود كاهش اهميت، هنوز هم استفاده از meta tagها براي معرفي توصيف (description) و كلمات كليدي بايد جزئي از استراتژي تبليغات شما باشد:
بنابراين مراقب باشيد تا meta tagهاي يكتايي را در هر صفحه از سايت خود به كار ببريد كه هر tag محتواي آن صفحه خاص را توصيف نمايد.
7- نام دامنه هاي مخصوص به خودتان بگيريد
اگر قصد تبليغات با موتور جستجو را داريد، بايد نام دامنه و آدرس IP مختص به خود را داشته باشيد. اين كار به موتورهاي جستجو نشان ميدهد كه شما سايت خود را جدي ميگيريد و به آن اهميت ميدهيد. اگر يك دامنه يا IP اشتراكي با ساير سايتها را مورد استفاده قرار ميدهيد، بايد اين ريسك را بپذيريد كه امكان دارد به علت استفاده از روشهاي غيراخلاقي در بازار موتورهاي جستجو همانند spam كردن ساير سايتهاي آن دامنه يا IP، توسط بازار موتورهاي جستجو جريمه يا حتي تحريم شويد.
8- يك ميزبان وب با كيفيت را در اختيار بگيريد
اطمينان حاصل كنيد كه ميزباني مطمئن و معتبر براي سايت خود يافته ايد كه هميشه سايت شما را در دسترس بينندگان قرار ميدهد. حتي مؤثرترين تاكتيكهاي موتور جستجو در جهان هم كمكي به شما نخواهدكرد، اگر هنگامي كه روبات موتور جستجو به سراغ شما ميآيد، سايت شما down باشد. اگر چنين اتفاقي بيافتد، سايت شما از شاخص موتور جستجو حذف ميشود و حتي ممكن است براي ماهها به شاخص برگردانده نشود. همچنين مطمئن شويد كه IP مخصوص خود را داريد و به فايلهاي ثبت وقايع كارگزار دسترسي داريد. اين فايلها ميتوانند ابزارهاي بسيار با ارزشي در بازاريابي از طريق موتور جستوجو باشند.
9-سعي كنيد در سايتهاي مختلف پيوندهايي به سايت خود بگيريد اين نكته در بازاريابي موفق به كمك موتور جستوجوي موفق بسيار مهم است. موتورهاي جستوجو فرض ميكنند كه سايتهايي كه پيوندهاي زيادي به آنها اشاره ميكنند، سايتهاي مهم و با ارزشي هستند و به خصوص سعي كنيد در سايتهايي كه هم موضوع با سايت شما هستند و از درجه بالائي در موتورهاي جستجو برخوردارند، پيوند كسب كنيد.
10-سايت خود را به طور دستي در موتورهاي جستجو ثبت كنيد
هيچگاه از نرم افزار براي ثبت سايتتان در هزاران موتور جستجو استفاده نكنيد. مهمترين استراتژي در تبليغات با موتور جستجو، اين است كه شما به طور دستي خود را در ده موتور جستوجو ثبت كنيد. حدود 4 تا 8 هفته طول خواهد كشيد تا سايت شما شاخص دهي شود. هرماه ثبت مجدد نكنيد، چون تاثيري بر جايگاه شما در موتورهاي جستجو نخواهد داشت.
اين قواعد ده گانه را رعايت كنيد تا در زماني نه چنداني طولاني جايگاهي مناسب در موتورهاي جستجو كسب كنيد.


- ويژگي تبليغات اينترنتي
بطور کلی می توان تبليغات اينترنتی را دارای اين خصوصيات دانست :
1-دستيابي به بازار جديد در حال گسترش
2-هدفگيري دقيق مخاطبان
3-اطلاع رساني كامل و سريع
4-هزينه كم
5-نظارت و ارزيابي دقيق و بدون واسطه


1 - دستيابي به بازار جديد در حال گسترش
در سالهاي اخير عده كاربران اينترنت در جوامع مختلف به سرعت در حال افزايش است . اين روند در كشور ما نيز بخوبي مشاهده مي شود . بررسيهاي آماري معتبر حاكيست كه ظرف پنج سال گذشته (1379-1375 ) نرخ رشد كاربران اينترنت در ايران بطور متوسط سالانه 317% بوده است . به عبارت روشنتر عده اين كاربران ( مخاطبان تبليغات اينترنتي ) هر سال بيش از سه برابر شده است و در پايان سال 1381 از يك ميليون نفر فراتر خواهد رفت . همچنين ، ذكر اين نكته بي مناسبت نيست كه بر اساس اعلام شركت مخابرات تا پايان امسال زيربناي مخابراتي لازم براي استفاده 6 ميليون مشترك ايراني ازشبكه اينترنت فراهم خواهد شد . نكته در خور توجه اين است كه بيشتر كاربران اينترنت در ايران از اقشار جوان و ميانسال ، تحصيلكرده يا متخصص و متعلق به دهكهاي درآمدي متوسط به بالا هستند كه اين ويژگيها بازار بسيار مناسبي را براي جذب كالاها و خدمات مختلف ايجاد مي كند . بخش مهم ديگري از اين بازار جديد ، جمعيت چند ميليوني هموطنان خارج از كشورند كه عده كثيري از آنها ازاينترنت استفاده مي كنند . بعلاوه بايد به بازار بزرگ جهاني و مشتريان بالقوه كالاها و خدمات ايراني در سرتاسر دنيا اشاره كرد كه اينترنت بهترين راه دسترسي به آنان است .

2 - هدفگيري دقيق مخاطبان
اينترنت توانايي بالايي براي پيام رساني به مخاطبان خاص (هدفگيري شده) دارد . هر گروه از كاربران اينترنت به سايتهاي ويژه اي علاقمندند، كه با وجود سايتهاي تخصصي در هر زمينه ، حتي مي توان پيامگيران را بر اساس علائق تخصصي شان از هم تفكيك كرد . به عنوان مثال انواع لوازم و پوشاك فوتبال بهتر است در سايتهاي اختصاصي فوتبال تبليغ شوند . همچنين علاقمندان به سياست ، علوم ، فنون ، تجارت ، هنر ، بهداشت و امثال آن هريك به سايتهاي مربوطه مراجعه مي كنند كه پيامهاي مناسب ايشان را ميتوان در آن سايتها نمايش داد .
بر اين اساس تبليغات اينترنتي توليدكننده/عرضه كننده هر كالاياخدمت را مستقيما به مصرف كننده آن وصل مي كند و به اين ترتيب هدفگيري مخاطب در اينترنت بسيار دقيقتر از رسانه هاي سنتي(مطبوعات ، رسانه هاي چاپي ، راديو و تلويزيون)صورت مي گيرد.
3 - اطلاع رساني كامل و سريع
اطلاع رساني تبليغاتي در رسانه هاي سنتي با محدوديتهاي متعدد روبروست ، از جمله براي اجتناب از هزينه بالا پيامها بايد بسيار فشرده و كوتاه عرضه شوند . بعلاوه توليد و پخش آگهي در اين رسانه ها به برنامه ريزي و زمان بيشتري نياز دارد .
در تبليغات اينترنتي اين موانع تا حدود زيادي برطرف شده و آگهي دهنده مي تواند ضمن استفاده از امكانات سمعي و بصري پيامها واطلاعات مورد نظر را به شكل كامل در اختيار مخاطب قرار دهد . همچنين اين امكان براي او فراهم است كه بدون مراجعه حضوري ( به صورت آن لاين ) آگهي خود را سفارش دهد و ظرف چند ساعت شاهد پخش آن باشد.
4 - هزينه كم
امروزه هزينه تبليغ در رسانه هاي سنتي نظير مطبوعات پرتيراژ و تلويزيون بسيار سنگين است . همچنين در اين نوع تبليغات تنها با بررسيهاي پر خرج مي توان از ميزان رسيدن پيام به مخاطبان اصلي و اثربخشي آن با خبر شد . حال آنكه ، در تبليغات اينترنتي آگهي دهنده با كمترين هزينه پيام خود را به مخاطبان مورد نظر مي رساند ، منبع اطلاع رساني جامعي را به طور مستمر در اختيار ايشان قرار ميدهد و هر لحظه كه اراده كند با دريافت گزارشهاي دقيق از عكس العمل آنها مطلع مي شود .
به عنوان نمونه در سيستم "پارس ادز" آگهي دهنده مي تواند در هر لحظه گزارشهايي دريافت كند كه نشان مي دهد آگهي هاي او چند بار و در چه سايتهايي به نمايش درآمده و مخاطبان چه عكس العملي در برابر آن نشان داده اند ( چند بار روي بنر كليك كرده و به سايت آگهي دهنده وصل شده اند).
5 - نظارت و ارزيابي دقيق و بدون واسطه
چنانكه اشاره شد ، يكي از ويژگيهاي بارز تبليغات اينترنتي امكان نظارت دقيق برآگهي ها و ارزيابي مستقيم نتايج است .
اين كار به دو صورت انجام ميشود ؛ اول آنكه از طريق نرم افزار پيش بيني شده در پارس ادز در هر لحظه مي توان تعداد سايتهاي نمايش دهنده ، تعداد نمايش هر آگهي(بنر) ، تعداد كليك روي هر بنر، ميزان اعتبار باقيمانده ( از كل مبلغ توافق شده براي درج آگهي ) و اطلاعات مبسوط ديگر را دريافت كرد ؛ گفتني است كه اين اطلاعات در قالب جد ول ونمودار در اختيار آگهي دهنده قرار مي گيرد وبر اساس آن مي توان تغييرات لازم را در برنامه اعمال كرد . ثانيا" نتيجه درج آگهي به صورت افزايش مراجعه به سايت آگهي دهنده جلوه مي كند كه در اين مورد نيز با نرم افزارهاي خاص موجود در اينترنت تعيين ميزان افزايش بازديد كنندگان سايت و حتي تغيير در تعداد صفحات مشاهده شده بسهولت ميسر است .


4- مزايا و معايب تبليغات اينترنتی
4-1 : معايب تبليغات اينترنتی 1- تبليغات دروغ : که ممکن است ابزاری برای کنترل آن در اينترنت وجود نداشته باشد.
2- استفاده از تصاوير و شعارهای مستهجن و غير اخلاقی
3- بالا بردن ترافيک شبکه
4- منحرف کردن توجه کاربران که معطوف به يک هدف خاصی است ، بسوی تبليغات پراکنده .
5- اشغال بخش قابل توجهی از حافظه سِرورها و وقت کارکنان و مديران .
6- کاهش قيمت تبليغات اينترنتی به دليل ازدياد سرورها که اين امر باعث می شود که تبليغات اينترنتی برای يک سرور نه تنها مزايايی نداشته باشد بلکه محدوديتهای جدی نيز ايجاد کند.
7- عدم پشتيبانی مالی توسط تأمين کنندگان منابع مالی سرورها ، صرفأ بر اساس اين استدلال که اين سرورهها منبع درآمد از راه تبليغات دارند .
8- عدم وجود يک منبع متمرکز که بر روی تبليغات در اينترنت کنترل داشته باشد .
4-2 : مزايای تبليغات اينترنتی
از جمله مزيت های تبليغات در اينترنت می توان به موارد زير اشاره نمود:
1- هدف گيری دقيق مخاطبان
آگهی دهنده می تواند آگهی خود را مستقيما در معرض ديد مخاطب خاص خود قرار دهد و به اين ترتيب به بالا ترين اثر تبليغ خود دست يابد .
2- اطلاع رسانی کامل
بر خلاف رسانه های سنتی، در ارائه پيام محدوديتی های رايج رسانه های سنتی همچون کوتاه بودن پيام ها، فشردگی آگهی و تکلف در انتخاب عبارات وجود ندارد و آگهی دهنده می تواند با بهره گيری از امکانات ويژه سمعی و بصری، اطلاعات و پيامهای مورد نظر خود را به طور کامل به مخاطبين عرضه نمايد.
3- اطلاع رسانی سريع
تهيه، توليد و پخش آگهی هميشه پر هزينه و زمان بر بوده است اما آماده نمودن تبليغات اينترنتی، بدون صرف هزينه و زمان قابل توجه در کوتاه ترين زمان ميسر می باشد.
4- هزينه بسيار کم
نه تنها هزينه تبليغات اينترنتی در مقايسه با رسانه های رايج ديگر ناچيز می باشد بلکه آگهی دهنده می تواند در هر لحظه با صرف کمترين هزينه و با بهره گيری از گزارشهای دقيق اثر بخشی آگهی خود را ارزيابی نمايد.
5- گسترده بودن محدوده جغرافيايی مخاطبين سايتهای اينترنتی محدود به مرزهای جغرافيايی نيستند و به همين دليل تبليفات اينترنتی نوعی تبليغات جهانی محسوب می شوند.
6-نظارت دقيق مستمر و بی واسطه با بهره گيری از نرم افزار های طراحی شده آگهی دهنده می تواند در هر نقطه از دنيا و در هر لحظه از شبانه روز، ميزان اعتبار باقی مانده، تعداد نمايش و کليک بر روی آگهی و اطلاعات آماری ديگر را مورد نظارت و ارزيابی دقيق و بی واسطه قرار دهد.
7- قابليت تعاملی
ماهيت تعاملی شبکه اينترنت بر خلاف انواع ديگر تبليغات امکان ارتباط متقابل مخاطبان را فراهم آورده است و آگهی دهنده می تواند از نظرات و انتقادات مخاطبان خود با خبر گردد. 8- از همه مهم تر اين که با گسترش اينترنت و حضور كامپيوتر ها در هر خانواده عدم حضور در تبليغات اينترنتي باعث از دست دادن بازار خواهد شد.


5- نكات طلايي در تبليغات اينترنتی
طراحي و پياده‌سازي صفحات وب‌سايت، تنها بخشي از مراحل راه‌اندازي يك وب‌سايت است. گام مهم ديگري كه در اين راه بايد بپيماييد، ثبت‌نام سايت، و انتخاب يك ميزبان مناسب براي سايتتان است.
اگر چه اين كار مي‌تواند در چند ساعت نيز انجام گيرد، اما بايستي توجه كرد كه اشتباه در انتخاب ميزبان، باعث افزايش هزينه‌ها، و حتي به هدر رفتن زحماتي شود كه براي طراحي و تبليغ آن كشيده شده است.
هزينه، كيفيت، امنيت و پشتيباني، از عناصر مهمي است كه مي‌بايست در انتخاب ميزبان سايت خود آنها را مورد توجه قرار دهيد. نكاتي كه در پايين به آنها اشاره خواهد شد، به شما در ارزيابي و انتخاب ميزبان سايت مناسب كمك خواهد كرد.


ارزيابي قبل از اقدام
از اشتباهات رايج بين صاحبان سايت‌ها(بخصوص افراد غير فني) انتخاب ميزبان قبل از طراحي و پياده‌سازي سايت است، و اين در حاليست كه بسياري از نيازها و مشخصه‌هايي كه ميزبان بايستي آن را پشتيباني كند، در هنگام پياده‌سازي سايت مشخص مي‌شود.
در صورت عدم همخواني مشخصات و نيازهاي ميزبان و سايت، نياز به تغيير ميزبان و يا پياده‌سازي سايت براساس مشخصات ميزبان سايت ايجاد مي‌شود كه هر دو مورد، طبيعتاً هزينه‌ساز خواهد بود.
اما اشتباه برخي از طراحان سايت نيز عدم توجه به وضعيت بازار و نيازهاي مشتري است. براي مثال برخي از طراحان، سايت‌هاي مشتريان خود را با تكنولوژي جاوا و jsp پياده‌سازي مي‌كنند، اين در حالي است كه اين تكنولوژي اگرچه بسيار قدرتمند است، اما كمتر در سرورهاي شركت‌هاي هاستيگ پشتيباني مي‌شود، و يا استفاده از آن نيازمند پرداخت هزينه بيشتري است؛ مشكل ديگر اين كه براي نگهداري حجم كمي از اطلاعات و براي يك سايت كم‌بيننده از Microsoft Sql Server استفاده مي‌كنند، و البته در اكثر مواقع استفاده از چنين سرويسي نياز به پرداخت هزينه اضافي دارد و اين در حاليست كه استفاده از بانك اطلاعات MS Access نيز چنين امكاني را فراهم مي‌كند.
بنابراين قبل از پياده‌سازي سايت، بايستي مشورت‌ها و بررسي‌هاي لازم صورت گيرد و همچنين بايستي تمام برنامه‌ها ونيازها(مانند استفاده از صفحات پويا و يا بانك‌هاي اطلاعات) و حتي تعداد بينندگان احتمالي سايت حداقل براي يك سال آينده تعيين شود، و آنگاه به براي انتخاب ميزبان سايت اقدام كنيد.


ميزان فضا (Disk Space ويا Storage)
ميزان فضاي مورد نياز براي نگهداري صفحات، تصاير ويا بانك‌هاي اطلاعاتي سايت، از مهم‌ترين معيارها براي انتخاب نوع ميزبان و نوع سرويس شركت ميزبان شده است. تقريبا اكثر شركت‌هايي كه در زمينه ارائه خدمات ميزباني سايت فعاليت مي‌كنند، ميزان فضاي اختصاص داده شده به سايت‌ها را به عنوان معياري براي تقسيم‌بندي خدمات خود استفاده مي‌كنند. نكته‌اي كه بايستي به آن توجه داشته باشيد و حتما جزئيات آن را از شركت ميزبان سؤال كنيد، اطلاعاتي ديگري است كه در همان فضاي اختصاص داده به سايت شما قرار خواهد گرفت. براي نمونه عموماً صندوق‌هاي پستي ازهمان فضاي اختصاص داده شده به سايت استفاده مي‌كنند، و يا لاگ‌فايل‌هاي سايت (Log File) نيز در همان فضاي سايت قرار مي‌گيرند. در چنين حالتي اگر شما از سرويس ده مگابايتي يك شركت استفاده مي‌كنيد و يك صندوق پستي يا حجم پنج مگابايت داريد، عملاً تنها پنج مگابايت ديگر براي قراردادن صفحات و تصاوير سايت داريد. البته برخي شركت‌ها نيز فضاي ذكر شده در سرويس‌هاي خود را براي صفحات و اطلاعات سايت در نظر مي‌گيرند و براي ديگر اطلاعات مانند لاگ‌فايل‌ها و صندوق پستي‌ها فضاي رايگان ديگري در نظر مي‌گيرند. بنابراين، جزئيات سرويس شركت هاست را در اين زمينه جويا شويد، و دقت كنيد كه چه ميزان فضا در نهايت براي صفحات سايت و صندوق پستي‌ها نياز داريد، و بر اين اساس، سرويس‌هاي شركت ميزبان را خريداري كنيد.


صندوق پستي (Mail Box)
باور كنيد موفق‌ترين شركت‌هاي ميزبان در دنيا، نه به خاطر قيمت‌ها، بلكه به خاطر پشتيباني و انجام تعهدات خود در برابر مشتريان به چنين درجه‌اي رسيده‌اند.
داشتن ايميل با نام خود سايت، اكنون ديگر نيازي معمول براي مديران و صاحبان سايت‌هاست. شما هم حتما علاقه‌منديد كه ايميل‌هايي مانند info@yoursite.com و يا sales@ yoursite.com داشته باشيد. و يا به تمام كارمندان شركت خود و به نام سايت شركت ايميل اختصاص بدهيد. بنابراين در سرويس‌هاي شركت ميزبان به تعداد ايميل‌هاي داده شده، ظرفيت، كيفيت و همچنين چگونگي ايجاد آن دقت كنيد. يكي از مواردي كه شركت‌ها به عنوان بخشي از تبليغات سرويس‌هاي خود ذكر مي‌كنند، تعداد ايميل‌هاي بيشتر و يا تعداد نامحدود صندوق‌هاي پستي است. همان طور كه در بالا نيز به آن اشاره‌اي داشتيم، بايستي دقت كنيد كه چه ميزان ظرفيت و فضا براي هر صندوق پستي در نظر گرفته مي‌شود، و البته آيا فضاي اختصاص داده شده به ايميل‌ها از همان فضاي كلي اختصاص داده به سايت استفاده مي‌كند يا خير.
همچنين اگر مايل به ايجاد تعداد زيادي صندوق پست الكترونيك براي سايت خود هستيد، دقت كنيد كه آيا شركت ميزبان، پنل و يا امكاني را براي ايجاد و مديريت اين صندوق‌ها براي شما در نظر خواهد گرفت يا خير.
ترافيك سايت و برخي از محدويت‌ها بايستي گفت اين نكته از جمله مواد بسيار مهمي است كه متاسفانه توسط افراد غيرحرفه‌اي در نظر گرفته نمي‌شود. ترافيك سايت، ميزان اطلاعاتي است كه در طول يك مدت مشخص بين سايت و بازديدكنندگان رد و بدل مي‌شود. ترافيك سايت، رابطه مستقيمي با تعداد بازديدكنندگان سايت و حجم صفحات سايت دارد. بنابراين اگر فكر مي‌كنيد بازديدكنندگان سايت شما زياد خواهند بود و همچنين صفحات شما از حجمي سنگين برخوردارند، حتماً به اين مورد و نيز محدوديت سرويس‌هاي شركت‌هاي ميزبان دقت كنيد.
ترافيك سايت معمولا بصورت ماهانه براساس مگابايت و گيگابايت و با كلماتي چون ترافيك، و يا پهناي باند (BandWidth) در جزئيات سرويس‌هاي شركت‌ها ذكر مي‌شود، و البته در صورت عدم ذكر، مي‌بايست آن را حتماً جويا شويد. اگر شركت ميزبان، به شما قول پهناي باند نامحدود را داده، و شما هم گمان مي‌كنيد سايتي با بازديدكنندگان زياد خواهيد داشت، حتما در قرارداد خود با شركت، اين مورد را ذكر كنيد.
البته اعمال محدوديت براي سايت‌ها تنها به همين شكل محدود نيست، و برخي شركت‌ها براي تعداد كاربران همزمان سايت و يا ميزان استفاده سايت از پردازش CPU محدوديت‌هايي اعمال مي‌كنند كه بد نيست در جريان آنها نيز باشيد.


مشتريان ديگر شركت
قبل از انتخاب يك ميزبان، بد نيست درباره سابقه شركت نيز تحقيقي كنيد. همچنين بهتر است از ميزبان بخواهيد چند سايت مشهور را كه بر روي سرورهاي خود ميزباني مي‌كند معرفي نمايد.
اما نكته بسيار مهم ديگر، توجه به تعداد سايت‌هاي قرار گرفته بر روي سرور شركت است. اگر سايت شما تنها حاوي صفحات HTML است و يا بيينده آن زياد نيست، اين مورد، اهميت چنداني ندارد. اما هرچه تعداد سايت‌هاي ميزباني شده بر روي سرور بيشتر باشد، بدين معنا است كه سرور شما مشغوليت بيشتري دارد و به همين دليل، سرعت كمتري هم دارد. " "
توجه كنيد كه سرورهاي با تعداد سايت زياد، بيشتر در خطر حمله هكرها هستند! همچنين توجه كنيد كه سرورهاي با تعداد سايت زياد، بيشتر در خطر حمله هكرها هستند! استاندارد مشخصي براي تعدد سايت‌هاي ميزباني شده بر روي يك سرور نيست، چرا كه بر اساس مشخصات سخت‌افزاري سرور، سيستم عامل سرور و همچنين نيازها و بييندگان سايت‌ها، اين رقم مي‌تواند متغير باشد. بسياري از شركت‌ها، سايت‌ها را براساس تقسيم‌بندي «شخصي» و «تجاري» بر روي سرورهاي متفاوت قرار مي‌دهند، كه اين مي‌تواند به هم نفع صاحبان سايت‌هاي شخصي (به دليل ارزان بودن) و هم سايت‌هاي تجاري (به دليل نياز به سرعت و كيفيت بهتر) باشد.
در ايران، اكثر شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي معروف، براي ارزان‌تر تمام شدن هزينه‌ها، ناچار تعداد زيادي سايت‌ها را بر روي يك سرور قرار مي‌دهند كه اين مي‌تواند عواقب بدي دربرداشته باشد، مواردي مانند آنچه كه گاهي در روزنامه‌ها مي‌خوانيم، يعني با هك شدن يك سرور، صدها سايت دچار صدمه مي‌شوند!
معمولاً در سرورهاي ويندوز و با مشخصات يك كامپيوتر معمولي، تعداد بين دويست سايت تجاري و يا چهارصد سايت شخصي رقم مناسبي است.


پشتيياني و تعهدات شركت ميزبان
باور كنيد موفق‌ترين شركت‌هاي ميزبان در دنيا، نه به خاطر قيمت‌ها، بلكه به خاطر پشتيباني و انجام تعهدات خود در برابر مشتريان به چنين درجه‌اي رسيده‌اند. خلاصه اين كه سرويس ميزباني سايت بدون پشتيباني، ارزشي ندارد.
طبيعتاً منطقي نيست كه به شركت‌هايي كه تلفن و يا آدرس مشخصي ندارند و تمام پشتيباني آنها تنها براساس ايميل است و يا حاضر نيستند مشكلات و يا سؤالات فني مشتريان خود را به صورت حضوري و يا تلفني پاسخگو باشند اعتماد كنيد.
همچنين بسيار خوب است كه از تعهدات شركت سرويس‌دهنده نيز مطلع شويد. يكي از مهم‌ترين آنها تعهد به قابل دسترس بودن سايت در اكثر زمان‌هاست كه اصلاحاً به آن uptime مي‌گويند. البته ذكر اين گونه تعهدات تنها در آگهي‌هاي تبليغاتي كافي نيست و اين موارد مي‌بايست در قرارداد نيز ذكر شود. شركت‌هايي كه از اطلاعات مشتريان خود نسخه پشتيبان تهيه مي‌كنند و در برابر امنيت و مشكلات فني سايت‌ها، خود را مسئول مي‌دانند، بهترين انتخاب‌ها هستند


5-1 : فرمول آيدا
واژه آيدا (AIDA) ترکيبي اختصاري، متشکل از حروف اول کلمات انگليسي Attention, Interest, Desire, Action است . بسياري از آگهي‌ها و صفحات وب موفق با پيروي از فرمول آيدا (AIDA) تهيه و تنظيم مي‌شوند،که بر اساس آن آگهي بايد:
1- توجه بيننده را جلب کند
2- رغبت و کشش ايجاد نمايد
3- آرزو يا خواست بيافريند
4- به کنش يا عمل منجر شود
متاسفانه در اغلب موارد طراحان آگهي فقط به بخش اول اين فرمول بها مي دهند، يعني مي‌کوشند به کمک حروف درشت يا با دوز و کلکهاي تصويري توجه بيننده را جلب کنند؛ در اين مورد کافي است به روزنامه‌ها و مجله‌ها نگاه کنيد تا به منظورم پي ببريد. بسياري از وب سايتها هم با گرافيک پر زرق وبرق و نوشته‌ها و تصاوير چشمک‌زن و تند از همين روش پيروي مي‌کنند . اين کارها مثل آنست که به طرف مشتري برويم، به صورتش زل بزنيم، شانه هايش را دو دستي بگيريم و به شدت تکان دهيم. به اينصورت توجه مشتري را جلب مي کنيم، اما بايد ازخود بپرسيم از ما خريد هم خواهد کرد؟ پس جلب توجه فقط قسمتي از کار است، نه همه آن! اکنون خوب گوش کنيد تا روش موثرتري را براي تبليغ به شما معرفي کنم . . .
روش درستي که در بيننده رغبت و کشش ايجاد مي‌کند و به فروش ختم مي‌شود. رمز کار اين است‌: آگهي خود را مثل يک گزارش کوتاه تنظيم کنيد. به آن صورت کليشه اي ندهيد. از گرافيک پر زرق و برق، حروف کج و معوج، اشکال عجيب و غريب . . . يا هر چيز ديگري که براي بردن جايزه گرافيک تهيه شده است، دوري کنيد! به بهترين حالت ممکن بيانديشيد. تصور کنيد گزارشگري مي‌خواهد کالا يا خدمات شما را بررسي کند و مطلبي درباره آن بنويسد؛ درجريان اين ‌بررسي شيفته محصول شما مي‌شود، بلافاصله پشت ميز مي نشيند و گزارش بلند بالايي مي‌نويسد که فروش شما را يکشبه به عرش ‌مي رساند. البته اين سناريو غيرممکن نيست، ولي معمولا" اينطور اتفاق نمي افتد! مي‌پرسيد چطور؟ خدمتتان عرض مي کنم . . .
خودتان را جاي آن گزارشگر بگذاريد! مثل او گزارش جانانه اي بنويسيد، در آن به مشخصات و امتيازات کالا يا خدمات مورد نظر اشاره کنيد و در پايان به مخاطبان بگوئيد که کجا و چگونه سفارش بدهند. فقط يادتان باشد وقتي‌که مقاله تمام شد به هيچوجه سعي‌نکنيد به آن شکل و شمايل آگهي بدهيد، هرگز‍! هرگز!


5-2: پنج قانون تبليغات اينترنتی
پنج قانون تبليغات در شبكه جهاني اينترنت گرچه هنوز درحال تغييرند ولي ستون فقرات داستان تبليغات در شبكه جهاني اينترنت امروزي را تشكيل داده اند.
اين 5 قانون عبارتند از:
1 - قانون خيابان بن بست
2 - قانون دادوستد
3 - قانون اعتماد
4 - قانون كشش وارسال
5 - قانون بازار خالي

1 - قانون خيابان بن بست
براساس اين قانون ، ساختن يك سايت در شبكه جهاني اينترنت مانند ساختن ويترين مغازه در يك بن بست است ، زيرا كسي از آدرس سايتها، به خودي خود خبر ندارد و بايدبنابه علتي با آدرس سايت شما آشنا شود و به آن مراجعه كند. پس اگر مي خواهيد مشتري به سراغ شما بيايد به دنبال دليلي براي آمدنش باشيد.
بسياري از مردم معتقدند كه اگر كسب وكاري را راه اندازي كنيد مشتري خودش به سراغ شما مي آيد. اما همان طور كه مي دانيد اين مطلب در اينترنت صادق نيست ومتاسفانه از آنجا كه نرم افزار فرانت پيج )FRONTPAGE( قابليت ساختن سايتهاي ظاهراحرفه اي را به همه مي دهد، تازه كارهاي زيادي بدون درنظرگرفتن يك برنامه بلندمدت تبليغاتی ، اقدام به ساختن سايتهاي اينترنتي مي كنند. ولي بايد درنظر داشته باشيم كه حتي اگر بهترين سايتها را طراحي كنيم ، تا وقتي كسي براي خريد به آنها رجوع نكند، اين سايتها فايده اي ندارند.
فكر مي كنيد چرا همه هنرمندان ميليونر نيستند؟ به اين دليل كه آنها تنها يادگرفته انددستاوردها و كارهاي هنري عالي ارائه بدهند اما چيزي درمورد تبليغات دستاوردهايشان نمي دانند.
لذا اولين سوالي كه قبل از ساختن سايت بايد از خود بپرسيد اين است كه چگونه مردم را وادار به بازديد از اين سايت كنيد؟
يك برنامه پيشنهادي براي تبليغات شما مي تواند به صورت زير باشد: دو ماه تبليغ نشان شركت ، براي بالابردن اعتبار نام شركت ; قرارگرفتن در فهرست موتور جستجوهاي كم اعتبارتر مانند هات بت (HOTBOT( واكسايت )EXCITE( در سه ماهه اول ;
قرارگرفتن در فهرست موتور جستجوهاي معروفتر مانند اينفوسيك )INFOSEEK(،لايكوس |)LYCOS(يا آلتاويستا|)ALTAVISTA(درسه ماهه دوم ;
ايجاد ارتباط با سازمانهاي مرتبط با صنعتي كه در آن هستيد و پرداخت براي ثبت نام درفهرست آنها; مطرح شدن وسيع در سطح رسانه ها در سه ماهه سوم ;
انتشار يك روزنامه براي شركت در سه ماهه چهارم سال ، كه در آن هم اخبار داخلي شركت و هم اخبار مربوط به صنعت درج گردد. در اين زمان شما بايد شروع به جمع آوري آدرسهاي پست الكترونيك موردنياز كنيد.
شايد شما بتوانيد برنامه هاي تبليغات بسيار متفاوتي طراحي كنيد. اين مهم نيست .اما نكته اي كه بايد همواره درنظر داشته باشيد اين است كه براي حضور بازديدكنندگان تان بايد دليلي داشته باشيد. آيا مي دانيد چه چيزي در سايت باعث مراجعه مجدد بازديدكننده مي شود؟

1- محتوا.
محتواي خوب مي تواند ارتباط دوطرفه برقرار كند. لازم نيست سايتي بزرگ داشته باشيد بلكه مي توانيد بخواهيد با شما ارتباط برقرار كنند زيرا شما اطلاعات كاملي عرضه مي كنيد. وقتي در سايت خود خدمات عمومي عرضه مي كنيد، ناگهان درصدر خبرها قرارمي گيريد. نشريات و مجله ها شروع به مطرح كردن شما مي كنند و در سايت تان ترافيك ايجاد مي شود، پس براي آمدن بازديدكنندگان تان دليلي داشته باشيد.

2 - قانون دادوستد
يكي از واژه هاي مهم فرهنگ اينترنت كالاهاي رايگان است . قانون دادوستد مي گويد: بازديدكنندگان را با اهداي كالاهاي رايگان جذب سايت خود كنيد و سپس سعي كنيد كالاي ديگر به آنها بفروشيد.
اين همان سناريويي است كه در بسياري از فروشگاهها از آن استفاده مي شود. مثلامي گويند: >شال گردن پشمي رايگان براي 05 نفر اولي كه براي حراج يك روزه اسكي ، دراول دسامبر از مغازه ما ديدن كنند<. آنها اول مشتري را با كالاهاي رايگان جذب مي كنند وبعد سعي مي كنند چيزي به آنها بفروشند.
استراتژي ساده اين است : اول مردم را با دادن مقدار زيادي اطلاعات رايگان به سايت خود جذب كنيد. بعد آنها را از كالاها و خدمات خود آگاه كنيد. اين ريتم >دادوستد< رابخاطر بسپاريد. اين استراتژي موثر است ، ولي براي فروش ، شما بايد به قانون سوم مسلط شويد.

3 - قانون اعتماد
فرض كنيم كالاها يا خدمات شما به طور رقابتي قيمت گذاري شده اند و از كيفيت خوبي برخوردارند. بزرگترين سد راه شما براي فروش ، عدم اعتماد مردم است ، جلب اعتماد، روان كننده چرخهاي كسب وكار اينترنتي است . بدون جلب اعتماد، گردش چرخهاي كسب وكار شما با مشكل مواجه مي شود.
شهرت نشان تجاري (BRAND) يك فروشگاه ، ناشي از صدها برداشت ذهني مثبت است كه توسط امواج تبليغات پرهزينه ، ساخته شده اند. اين تبليغات ، اعتماد مردم به نشان تجاري را بالا مي برند. ولي اگر شما مالك يك كسب وكار كوچك هستيد، مسلماهزينه چنين تبليغاتي را نمي توانيد تامين كنيد. و حال اينكه شما مي توانيد از سايت اينترنتي تان براي جلب اعتماد مشتريانتان كمك بگيريد. همان طور كه مي دانيد سايتهاخيلي مورداعتماد مردم قرار نمي گيرند، زيرا در شخصيت حقيقي يا حقوقي شان ابهام وجود دارد. پس اولين كاري كه بايد بكنيد اين است كه اين ابهام را با دادن يك آدرس كامل و شماره تلفن برطرف سازيد و كسب وكار خود را در زمان و فضا، مستقر كنيد. اگردفتر و يا فروشگاهي داريد، عكسي از آن را در سايت خود بگذاريد و بهتر آن است كه عكس هايي از خودتان يا كاركنانتان را نيز در سايت قرار دهيد. حالا مشتري هايتان شما رابه جاي موجودي ناشناخته ، كه كسي نمي داند كجاست ، به ديد فردي واقعي مي بينند.
شما مي توانيد اعتماد مشتريانتان را ازطريق مختلف به دست آوريد. با فروش محصولات با ماركهاي شناخته شده ، با نشان دادن سياستهاي تحويل و پس گرفتن محصولاتتان ، با پيوستن به ارگانهاي شناخته شده ملي و يا با دادن برگه گارانتي براي محصول خود. شما اعتماد مشتريانتان را با نصب يك سيستم راهنماي مشتري پسند وبي واسطه و يك سرور امن |LSSبراي معاملات توسط كارتهاي اعتباري به دست مي آوريد. شما اعتماد را با داشتن يك سايت طراحي شده به صورت حرفه اي )نه چيزي كه پسر نوجوانتان در تعطيلات آخر هفته ساخته است ( به دست مي آوريد. هرگاه شمااعتماد را ايجاد كنيد، فروش نتيجه مي دهد، همچنين مي توانيد اعتماد را با برقراركردن تماس هاي مجدد به دست آوريد كه ما اين مطلب را در قانون چهارم توضيح مي دهيم .

4 - قانون كشش و ارسال
چهارمين قانون تبليغات وب اين است كه افراد را به وسيله محتواي جذاب به سايت خود بكشانيد و بعد اطلاعات باكيفيت را به طور مداوم به آدرس پست الكترونيكي شان ارسال داريد. سايتهاي اينترنتي به طور طبيعي موجوداتي بي تحرك هستند. سايتها هميشه منتظرمشتري مي مانند تا بعداز آمدنشان آنها را به مقصد موردنظر راهنمايي كنند.
سايتهاي اينترنتي مي كوشند با ارائه محتواي خوب ، مشتري ها را جذب كنند. پس ازجذب آنها نوبت پست الكترونيك مي رسد كه پيغامهاي موردنظر را به آدرس پست الكترونيك آنها سرازير كند. از آنجا كه هزينه جذب مشتري بسيار زياد است كسب وكارها نمي توانند برپايه يك بار فروش دوام بياورند. آنها نيازمند بازگشت دوباره مشتريان راضي خود براي فروشهاي پي درپي هستند. قانون كشش و ارسال اين ماموريت حياتي را انجام مي دهد.
در اين استراتژي شما نياز به فردي داريد كه نامه هاي الكترونيكي را براي بازديدكنندگان سايت ارسال كند.

5 - قانون بازار خالي
كسب وكـــارهاي بــــزرگ مـــاننWAL-MART, AMAZON.COM سرمايه ونفوذ لازم براي به دست آوردن تمام بخشهاي بازار را دارند. اما كسب وكارهاي كوچك براي موفق شدن بايد به سراغ بازارهاي خالي و يا بخشهاي خالي بازار بروند و آنها را به بهترين نحو پر كنند.
براي مثال شركت جاست بالز ) HTTP://WWW.JUSTBALLS.COM ( يك بازار خالي در فروش لوازم ورزشي ديد. به جاي اينكه لقمه بزرگتر از دهانش بردارد و انواع و اقسام لوازم ورزشي را بفروشد، به دنبال لقمه كوچكتر (توپ) رفت و بزرگترين فروشگاه توپ در اينترنت را ايجاد كرد. آنها توپهاي ورزشي ، توپهاي بدن سازي ، توپهاي اسباب بازي ووسايل مربوط به توپ را مي فروشند. شما در آنجا مي توانيد توپهاي بيسبال ، فوتبال ،واليبال و هرچه را كه بتوان نام توپ بر آن نهاد را پيدا كنيد. هدف آنها اين است كه وقتي شما درباره توپ فكر مي كنيد به ياد آنها بيفتيد.
براي سايت خود هدف فروش منحصربه فرد(UNIQUE SELLING PROPOSITION) تعيين كنيد. كليد اين نوع از بازاريابي هوشمندانه طبق قانون بازار خالي ، تهيه يك برنامه كسب وكار (BUSINESS PLAN) است كه هدف فروش منحصربه فرد شما را تعريف كند. اين هدف را بايد بتوان به خوبي در يكي دوجمله بيان كرد: وجه تمايز كسب وكار شما از ديگر رقبا چيست ؟ قسمتهاي خالي بازار كه شمابه دنبال پركردن آنها هستيد كجا بوده و شما چگونه قصد پركردن آنها را داريد؟
براي موفقيت در هر كسب وكاري شما بايد هدف فروش منحصربه فردتان را دقيقامشخص كنيد. با يك هدف فروش منحصربه فرد است كه مي توانيد موفق شويد و بدون يك هدف فروش منحصربه فرد متاسفانه سايت شما هيچ طالبي نخواهد داشت .
شايان يادآوري است كه قوانين مذكور همگي از اهميت يكسان برخوردارند. هريك از اين قوانين به تنهايي كارساز نيست بلكه مجموعه آنهاست كه مي تواند موفقيت شما رادر ايجاد يك كسب وكار اينترنتي تضمين كند. در عصر اينترنت ، تلاش كنيد تا قوانين بازي را بشناسيد و آگاهانه وارد ميدان رقابت شويد!- تبليغات ايرانيان در اينترنت
تاسيس و راه اندازي يک سايت در ايران هدفهاي مختلفي دارد. اطلاع رساني ، فرهنگ سازي ، معرفي محصول ، خدمات يا توانايي هاي شخصي و يا جمعي ، و حتي سرگرمي.
همه کساني که سايتي را تاسيس مي‌كنند به دنبال جلب توجه كاربران اينترنتي هستند و مطمئنأ براي جذب مخاطب فعاليتهايي را انجام مي‌دهند. تمام تلاش و هزينه ها و زحمات، جلب توجه تعداد مشخصي كاربر است.
حال مدير سايت براي اين كاربران برنامه مشخصي دارد و خارج از دنياي اينترنت به دنبال هدفي مي گردد (به عنوان مثال تبليغ براي يک محصول که در بيرون از اينترنت به فروش مي رسد) و يا از روي علاقه اقدام به اطلاع رساني نموده است. در هر حال تنها حسني که بازديد يک كابر از سايت دارد ردپايي است که در برنامه هاي آمارگير از خود برجا مي گذارد.
متاسفانه ، اين كاربران در ايران با وجود کثرتشان ، سود مالي چنداني براي صاحبان سايتها ندارند و همين امر در کم محتوا شدن سايتهاي ايراني تاثير مي‌گذارد. در واقع در اغلب موارد سايتهاي ايراني هزينه هاي نگهداري خود را نيز تأمين نمي‌كنند و به اصطلاح "از كيسه خرج مي‌كنند". نبودن پول الکترونيکي و نيز سامان نداشتن تجارت الکترونيکي در ايران باعث شده است که کمتر کسي براي تبليغات در اينترنت هزينه بپردازد. زيرا تبليغ در يک روزنامه معمولي به مراتب پرخواننده تر از اينترنت است. حتي در بسياري موارد تبليغات خدماتي که اصولا اينترنتي هستند و در تمام دنيا بدون وجود تشكيلات خاصي، فقط از طريق اينترنت اداره مي شوند نيز در جاي خود، يعني اينترنت مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. به عنوان مثال خدمات Hosting و يا Domain به عنوان نوعي خدمات اينترنتي، در ايران کمتر از طريق اينترنت فروش با اقبال مواجه مي‌شود؛ در حالي که در اغلب کشورهاي دنيا اين خدمات به صورت کاملا Online و فارق از بعد مسافتي به فروش مي رسند و به همين دليل ارائه کننده چنين خدماتي ترجيح مي دهد در اينترنت تبليغ کند تا در روزنامه محلي- که فقط مخصوص يک مکان خاص است.

چه بايد کرد ؟
با توجه به اينکه افرادي که دسترسي به اينترنت دارند اغلب از قشر تحصيلکرده جامعه مي باشند و مطمئنا از سطح زندگي اجتماعي نسبتا مناسبي برخوردار هستند نوع تبليغات براي آنها با تبليغاتي که در روزنامه و تلويزيون و ديگر رسانه ها انجام مي شود متفاوت است. مطمئنا براي اجناس فرهنگي در اينترنت بهتر مي توان مشتري پيدا کرد تا در روزنامه. و با اين ديد که هزينه تبليغ در اينترنت بسيار پايين تر از روزنامه است و با نيم نگاهي به اين موضوع که اگر تبليغات اينترنتي در ايران جا نيافتد خواه نا خواه به زودي اغلب سايتهاي مفيد فارسي به تعطيلي مي انجامند ، و با پاگرفتن تبليغات در اينترنت شايد آهسته آهسته بستر تجارت الکترونيکي شکل بگيرد مي توان به تبليغات اينترنتي مثبت تر نگريست.
البته هر روز شاهد روي آوردن بيشتر افراد به تلبيغ در اينترنت هستيم ولي هنوز به آن مرحله نرسيده ايم که زمينه ساز يک تحول اساسي در اينترنت ايران باشيم


-----------------------------
فهرست منابع و مآخذ
1- اسدی ، علی . افکار عمومی و تبليغات . – تهران : انتشارات سروش ،1371
2- آرون ، ريمون . مراحل اساسی انديشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام . جلد دوم .- تهران : 1363.
3. بازدار، الهه . تبليغات ابزار ساماندهي افكار عمومي در خدمت روابط عمومي، ناشر انجمن روابط عمومي ايران ، 13811
4. علوي، پرويز، ارتباطات سياسي ، نشر علوم نوين ، چاپ اول ، 1375
5. متولي، كاظم ، روابط عمومي و تبليغات ، انتشارات بهجت، چاپ اول، 1372.
6. ميرسعيد قاضي، علي، تئوري و عمل در روابط عمومي و ارتباطات، ناشر مبتكران، چاپ اول، 1370References
1. Advertising On The Network, Seminar at JUSW 2000
URL: http://www.ukoln.ac.uk/web-focus/events/workshops/jusw-2000/workshop

 

منبع :

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۲۰ و ساعت |

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فناوري‌هاي جديدي مانند پست الكترونيك در ارتباطات و افزايش چشمگير ويروس‌ها و حملات اينترنتی، بالا بردن ضريب امنيت رايانه ضروري به نظر مي‌رسد.

در اين راهنما سعي شده تا نكاتي كه رعايت آنها مي‌تواند منجر به بالا بردن ضريب امنيت رايانه شود با زباني ساده و به طور خلاصه ذكر شوند.

خلاصه مطالب اين راهنما به شرح زير است:
قدم‌ نخست: نصب يك نرم‌افزار ويروس‌ياب و به‌روز‌رساني آن به طور مرتب .
قدم ‌دوم: به‌روز‌رساني مرتب سيستم‌عامل.
قدم سوم: نصب يك نرم‌افزار firewall در صورت استفاده از اينترنت و شبكه و به‌روز‌رساني مرتب آن .
قدم چهارم: رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از اينترنت و پست الكترونيك .
قدم نخست: نصب يك نرم‌افزار ويروس‌ياب و به‌روز‌كردن آن به طور مرتب
آمارها نشان مي‌دهد كه هر‌روز‌، هر‌ساعت و هر‌لحظه برنامه‌هاي مخرب جديدي توسط خرابكاران ابداع مي‌شوند و هر لحظه سيستم‌هاي رايانه‌اي جديدي به جمع سيستم‌هاي آلوده اضافه مي‌شوند بنابراين سعي كنيد تا شما جزء آمار قرار نگيريد .راه حل بسيار ساده است حتما بر روي سيستم خود يك نرم افزار ويروس‌ياب نصب كرده و همواره آن را از طريق اينترنت و يا به هر روش ممكن ديگر به‌روز كنيد تا از ويروس‌هاي جديد در امان بمانيد . معمولاً آخرين اطلاعات به‌روز‌رساني ويروس‌ياب در سايت وب سازنده آن يافت مي شود و همواره در حال تغيير است .ممكن است به‌روز‌رساني از طريق اينترنت مخصوصاً براي بار نخست‌، وقت‌گير و خسته‌كننده به نظر بيايد اما مطمئن باشيد كه ارزشش را دارد.

قدم دوم: به‌روز‌كردن مرتب سيستم‌عامل
وجود نقايص امنيتي در سيستم‌عامل‌، مرورگر اينترنت و برخي از نرم‌افزارهاي مهم مي‌تواند سيستم‌هاي رايانه‌اي شما را به شدت آسيب‌پذير كند، مثلاً ويروس MS-Blaster كه سبب خاموش شدن سيستم‌هاي مبتني بر ويندوز مايكروسافت پس از ارتباط با اينترنت مي‌شود به دليل يك نقص امنيتي در ويندوز رايانه‌هاي زيادي را آلوده ساخت و هنوز هم در حال گسترش است .در حالي كه يك هفته قبل از پيدايش اين كرم اينترنتي‌،‌ شركت مايكروسافت يك وصله" patch" براي رفع نقص امنيتي ويندوز از طريق سايت وب خود عرضه كرد.كساني كه سيستم خود را مرتباً به‌روز مي‌كردنداز حمله اين كرم اينترنتي در امان ماندنداما سيستم‌هاي بسياري آلوده شدند .
براي رفع نقايص اينترنتي اين چنيني كه مهمترين آنها معمولاً به سيستم‌عامل مربوط است‌، كافي است به سايت وب سازنده سيستم‌عامل رفته و آخرين اطلاعات به‌روز‌رساني را دريافت كنيد . اين اطلاعات معمولاً بر روي cd نيز يافت مي شوند.
براي نمونه اگر از سيستم‌عامل ويندوز محصول شركت مايكروسافت استفاده مي كنيد‌، هر‌از‌چند‌گاهي به سايت windowsupdate.microsoft.com سرزده و آخرين update هارا دريافت كنيد.شركت مايكروسافت به طور مرتب آخرين وصله ها و patch‌‌هاي رفع نقايص امنيتي مربوط به سيستم‌عامل ويندوز و مرورگر internet explorerرا در اين وب سايت قرار مي دهد.
اين سايت به طور خودكار‌، سيستم شما را بررسي كرده و جديدترين اطلاعات به‌روز‌رساني مورد نياز سيستم شما را دريافت و نصب خواهد كرد.

قدم سوم: نصب يك نرم افزار firewall در صورت استفاده از اينترنت و شبكه و به‌روز ‌كردن مرتب آن
در صورتي كه از اينترنت استفاده مي كنيد يا اگر رايانه شما به شبكه‌اي متصل است و به آن شبكه اطمينان صد در صد نداريد حتماً يك نرم‌افزار firewall بر روي سيستم خود نصب كرده و مرتباً آن را به‌روز كنيد .اين گونه نرم‌افزارها كليه تبادلات اطلاعات ميان رايانه شما و دنياي خارج را بررسي كرده و در صورت مجاز شناخته نشدن اين تبادلات يا عدم اجازه توسط كاربر،جلوي انتقال اطلاعات را مي گيرند.
با نصب يك firewall خوب و به روز امكان نفوذ هكر‌ها به سيستم شما و دزديده شدن اطلاعات شخصي و محرمانه‌تان از طريق اينترنت يا شبكه بسيار كاهش مي‌يابد.از ميان firewall هاي معروف براي سيستم‌عامل ويندوزمي توان به windows firewall (كه به همراه ويندوز xp يا sevice pack2 عرضه شده است) ‌يا firewall Norton Internet Security,MacAfee و يا ZoneAlarm اشاره كرد.

قدم چهارم: رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از اينترنت و پست الكترونيك
رعايت نكات ايمني به ظاهر ساده در هنگام استفاده از اينترنت و پست الكترونيك مي تواند‌ ضريب امنيتي سيستم را تا حدي افزايش دهد‌ . برخي از اين نكات در زير آمده است:
1 - از وارد كردن پست الكترونيك خود در هر سايت و هر پنجره‌اي كه وارد مي‌شويد خودداري كنيد.بسياري از سايت‌هايي كه پس ازدريافت آدرس پست الكترونيك به شما خدمات رايگان ارائه مي دهند‌، با فروختن آدرس پست الكترونيك شما به ديگران كسب در‌آمد مي‌كنند و پس از مدت كوتاهي سيل هرزنامه‌هاي تبليغاتي و مزاحم به صندوق پستي شما سرازير خواهد شد.پس آدرس پست الكترونيكي خود را فقط در جايي وارد كنيد كه واقعا لازم باشد.
2 - به هر فرد يا سيستم رايانه‌اي اعتماد نكنيد! از كلمه عبور خود محافظت كنيد‌، در فاصله‌هاي زماني مرتب مثلاً هر 2 ماه يكبار همه كلمه‌هاي عبور خود را عوض كنيد‌، اگر مجبور شديد براي يك مورد خاص و اضطراري كلمه عبور خود را به كسي بدهيد‌، در اولين فرصت اقدام به تعويض آن نماييد.روي هر سيستم كه در اختيارتان قرار مي‌گيرد و به آن مطمئن نيستيد كلمه عبور خود را وارد نكنيد. هنگام استفاده از اينترنت و پست الكترونيكي در كافي نت‌ها و يا فرودگاه و ديگر اماكن عمومي بسيار مراقب باشيد اگر از امنيت آن مجموعه اطمينان نداريد‌، اصلاً از سرويس‌ها آنان استفاده نكنيد.
3 - هنگام استفاده از فايل‌هايي كه به نامه‌هاي الكترونيكي ضميمه شده‌اند‌، بسيار مراقب باشيد اگر فرستنده را نمي‌شناسيد و يا به وي اعتماد نداريد بهتر است فوراً نامه و ضميمه‌هاي آن را حذف كنيد.در هر صورت حتماً قبل از باز كردن فايل‌هاي ضميمه نامه‌هاي الكترونيكي آنها را با ويروس‌ياب بررسي كنيد مخصوصاً اگر فايل ضميمه از نوع اجرایی باشد .
4 - با هرزنامه‌ها مبارزه كنيد 0از جواب دادن به هرزنامه ها خودداري كنيد زيرا با اين كار به فرستنده نشان مي‌دهيد كه شما نامه‌هاي آنها را مي خوانيد واين سبب ارسال نامه‌هاي بيشتر به صندوق پستي شما مي‌شود.بسياري از هرزنامه‌ها در انتهاي خود مطالبي درباره چگونگي توقف ارسال آن نامه به شما دارد.معمولاً لازم است كه آدرس پست الكترونيكي خود را در يك صفحه وارد كنيد تا با خبردار شدن فرستنده‌، ارسال هرزنامه به شما متوقف شود.اگر اين روش كارساز نبودمي‌توانيد آدرس پست الكترونيكي فرستنده هرزنامه را به ليست سياه اضافه كنيد !در تنظيمات بيشتر نرم‌ افزارهاي پست الكترونيك مانند QUTLOOK EXPRESS,QUTLOOK وهمچنين ارائه دهندگان سرويس‌هاي پست الكترونيك نظير Hotmail,Yahoo و غيره جايي براي Block كردن فرستندگاني كه هرزنامه ارسال مي‌كنند‌، وجود دارد.همچنين امكان فيلتر كردن نامه‌ها بر اساس فرستنده‌، موضوع و يا حتي محتوي متن نامه به كاربر داده شده است. § سطل آشغال را مرتباً خالي كنيد !نامه هاي حذف شده شما معمولاً به طور خودكار به سطل آشغال هدايت مي‌شوند.معمولاً ارايه دهندگان سرويس‌هاي پست الكترونيك نظير Yahoo يا Hotmail وغيره به طور خودكار در فاصله‌هاي زماني از پيش تعيين شده سطل آشغال را خالي مي كنند.اما بسياري نرم افزارهاي پست الكترونيك و برخي از ارائه دهندگان پست الكترونيك نامه‌هاي حذف شده را آن قدر در سطل آشغال نگه مي‌دارند تا كاربر شخصا اقدام به حذف آنها كند.عدم حذف نامه‌ها وباقي ماندن آنها در سطل آشغال علاوه بر هدر دادن فضا‌، به دليل وجود نامه‌هاي ويروسي در سطل آشغال امنيت سيستم شما را پايين مي‌آورد بنابر‌اين سطل آشغال را مرتباً خالي كنيد.همچنين معمولاً شاخه‌اي براي اختصاص هرزنامه‌ها با نام Junk Mail Folder و يا Bulk Mail و يا نام مشابهي وجود دارد كه لازم است علاوه بر سطل آشغال اين شاخه را نيز مرتبا خالي كنيد. § گول نخوريد!ممكن است نامه‌اي دريافت كنيد كه از شما مي خواهد كه آن نامه را به 10 نفر از دوستان خود ارسال كنيد و سپس به دليل كمك به يك پروژه بررسي مسير‌يابي نامه‌هاي الكترونيكي‌، يك شبه پولدار شويد.شما با خود مي‌انديشيد كه ارسال 10 نامه الكترونيكي‌، براي شما هزينه چنداني ندارد‌، اما هنگامي كه تعداد افرادي با انديشه اين چنيني زياد مي‌شود‌، حجم بالايي از ترافيك شبكه اينترنت‌، مصرف مي‌گردد.نامه‌هايي با مضامين از قبيل "اين نامه را براي 10 نفر بفرستيد" و يا "كامپيوتر شما آلوده به ويروس خطرناكي است" يا چيزهايي از اين قبيل معمولاً براي گول زدن شما ارسال مي شود. § از باز كردن سايتهايي كه نمي‌شناسيد خودداري كنيد.همچنين هنگام گشت‌زدن در وب از دريافت برنامه و فايل اجرايي از هر سايت وب كه به آن مطمئن نيستيد‌، خودداري كنيد.هنگام استفاده از رايانه‌، به هر پنجره كه ظاهر مي شود‌، دقت كنيد.برخي از كاربران فقط بلدند كه كليد Yes ويا Agree accept,continue Next, را فشار دهند بدون آنكه مطالب آن صفحه را بخوانند و معمولاً موقعي متوجه اشتباه خود مي‌شوند كه كار از كار گذشته است‌، اين قبيل كاربران حتي ممكن است‌، هيچگاه متوجه اشتباه خود نشوند!اگر پنجره‌اي باز شد كه مطالب آن را متوجه نشديد‌، حتي اگر يك كليد و تنها يك گزينه براي ادامه داشت‌، قبل از ادامه دادن پيام آن پنجره را يادداشت كنيد شايد يك متخصص رايانه در هنگام بروز مشكل با استفاده از آن پيام‌ بتواند به راحتي مشكل شما را حل كند.

 

منبع : محمدعلي احمدپور

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۲۰ و ساعت |

دكلان تريس- بنفشه نمازي

مقدمه:
امروز نيز مطابق معمول روز پركار و خسته‌كننده‌اي بود. تلفن حداقل دوازده بار زنگ زد. در سه جلسه شركت كردم. با مكاتبات بي‌شماري سر و كار داشتم، مسائل پنج تن از همكاراني كه سر زده آمده بودند ، مورد رسيدگي قرار گرفت و دو مشكل عمده مطرح شد. با وجود اين كه بي‌نهايت گرفتار بودم اما در واقع احساس نمي‌كنم كار مهمي انجام داده‌ام. به نظر مي‌آيد كارهاي بسياري وجود دارد،‌ در حالي كه وقت كافي براي انجام دادن آنها موجود نيست.

شناخت عوامل اتلاف زمان
ده مورد از رايج‌ترين عوامل اتلاف زمان عبارتنند از:
1- گم كردن چيزهاي مورد نياز
2- جلسات
3- تماس‌هاي تلفني
4- وقفه‌ها
5- تعلل‌ها
6- كاغذ بازي هاي بي‌حاصل
7- مشكلات كاري
8- واگذاري كار به صورت معكوس
9- كمال طلبي
10- آشفتگي و عدم تمركز

براي شناخت عواملي كه موجب اتلاف وقت ما مي‌شود، ‌بايد از خودمان بپرسيم كه در طول هقته هر يك از موارد زير چه مقدار از وقت ما را به هدر مي‌دهد:
مكالمات تلفني  48 دقيقه
رسيدگي به مشكلات 45 دقيقه
جلسات   25 دقيقه
وقفه‌ها    19 دقيقه
=   =
آشفتگي عدم تمركز 7 دقيقه

تغيير دادن عادت‌ها
بسياري از عوامل اتلاف وقت به تدريج به صورت بخشي طبيعي از روش‌ كار ما در مي‌آيد.
اكنون زمان تغيير فرا رسيده است. اين كار مستلزم صرف وقت و تلاش بسيار است. روانشناسان معتقدند كه تقريباً 21 روز زمان لازم است تا فرد عادت هاي خود را تغيير دهد. ابتدا بايد براي برگزاري صحيح جلسات تلاشي آگاهانه به عمل‌ آوريم و اگر جلسه به درازا بكشد ختم جلسه را اعلام كنيم. البته اين كار در ابتدا مشكل است اما پس از مدتي آسان‌تر مي‌شود. گاهي عادت‌هاي گذشته تكرار مي‌شود، اما پشتكار و استقامت بالاخره نتايج خود را آشكار خواهد ساخت. تصميم براي تغيير به عهده خود ماست و بهترين زمان براي تغيير همين اكنون است.

فرايند چهار مرحله‌اي تغيير
فرايند چهار مرحله‌اي زير بايد در مورد هر يك از عوامل اتلاف زمان به كار رود. به عنوان مثال از عامل تعلل استفاده مي‌كنيم.
اگر تعلل يكي از عوامل عمده اتلاف زمان به شمار آيد، با جملاتي نظير اين جملات كار را به تعويق مي‌اندازيم: «در حال حاضر خيلي گرفتارم» «به اطلاعات بيشتري نياز دارم» و يا «فردا به اين كار مي‌رسم» در آغاز روز ممكن است فقط يك سند را كنار بگذاريم، اما به زودي اسناد ديگر نيز به آن اضافه خواهد شد. همچنان كه بر تعداد كارهاي ناتمام داخل كازيه افزوده مي‌شود ما نيز از نزديك شدن يه اين قسمت ميز خوددراي خواهيم كرد. زيرا اگر رسيدگي به يك مورد را آغاز كنيم، ناچاريم همه كارهاي عقب مانده را انجام دهيم، در نتيجه دچار اضطراب و فشار عصبي خواهيم شد و ناخودآگاه از خود مي‌پرسيم «حال چه بايد كرد؟


1- يادداشت كردن عامل اتلاف زمان
در بالاترين قسمت از صفحه جديد دفتر يادداشت مديريت زمان بايد عنوان عامل اتلاف كننده‌اي را  كه مايل هستيم آن را برطرف سازيم، يادداشت كنيم به عنوان مثال «تعلل»

2- تهيه فهرست مشكلات حاصل از عادت‌هاي اتلاف وقت
در اين مرحله لازم است مشكلات حاصل از تعلل فهرست شود. به عنوان مثال عذاب وجدان حاصل از كارهاي نيمه تمام بالا رفتن سطح اضطراب و نگراني تفريح بيش از حد كهنه فقط نتيجه خوبي به همراه نخواهد داشت بلكه اعتبار شخص را نيز در محيط كار خدشه دار مي‌سازد.

3- تجسم ذهني عادت صرفه‌جويي در زمان
تمام مواردي را كه منجر به تعلل مي‌شود،‌ بايد از ذهن خود خارج ساخته و چهره يك فرد مسئول و اهل عمل را در محيط كار در ذهن خويش مجسم سازيم. آيا بهتر نبود اگر به جاي آن كه در محيط كار فردي «تعلل كار» قلمداد شويم از اعتبار جدي و اهل عمل بودن برخوردار مي‌بوديم؟ با مكاتبات چه مي‌كرديم؟ گزارشات مشكل را چگونه رسيدگي مي‌كرديم؟ چه تعداد از نامه‌هاي وارده بدون پاسخ مي‌ماند؟ مزاياي اهل عمل بودن را يادداشت كنيد.

4- پرورش عادت صرفه‌جويي در زمان
سپس بايد مراحل ضروري براي تغيير دادن عادت‌هاي اتلاف وقت خود را يادداشت كنيم:
الف) بهانه‌هاي ساختگي مانند «بايد در انتظار اطلاعات بيشتري باشم» را كنار خواهيم گذاشت.
ب) بايد وسايل سرگرم‌كننده مانند بروشورها و مجله‌ها را از حوزه ديد خود خارج سازم
ج) بايد زمان بيشتري را به برنامه‌ريزي اوقات روز خود اختصاص دهم.
د) لازم است پروژه‌هاي بزرگ را به فعاليت‌هايي كه قابليت اداره آنها بيشتر است تقسيم كنم.
ه) ابتدا كارهاي مشكل تر را به پايان مي‌رسانم و سپس به انجام وظايف سبك‌تر پرداخته و رفع خستگي مي‌كنم.

پي گيري مستمر اين فرايند چهار مرحله‌اي در هر يك از موارد ده گانه اتلاف وقت، ضروري است. يك صفحه از دفترچه يادداشت مديريت زمان ما بايد به هر يك از موارد اتلاف وقت اختصاص يابد مانند فهرست كردن مشكلات ناشي از اتلاف زمان تجسم وضعيت‌هاي مطلوب و يادداشت كردن اقداماتي كه بايد براي تغيير عادت‌هاي اتلاف زمان به عادت‌هاي صرفه‌جويي در وقت صورت گيرد. هفته آينده روزانه دقايقي را بايد صرف مرور يادداشت هاي خود كرده و مواردي را كه تغيير آن‌ها الزامي است به خود يادآوري كنيم.

مبارزه براي كاهش مكاتبات اداري
مكاتبات كم اهميت پرهزينه است و توجه ما را از كارهاي مهم باز مي‌دارد. اگر تمام يادداشت‌ها، گزارش‌ها، فاكس‌ها، نامه‌ها، مجله‌ها، صورتحساب‌ها، نامه‌هاي بيهوده و يا ساير كاغذهاي بي مصرفي را كه روزانه روي ميز ما قرار مي‌گيرد به طور مرتب مورد بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه اكثر آن‌ها اصولاَ از ابتدا نمي‌بايست توليد شده باشد.

پيش از آن كه درخواست ارسال مدركي را بكنيم، بايد از ضرورت آن مطمئن شويم. اگر اين اطلاعات ضروري باشد، بايد سعي كنيم آن را شفاهي و يا از طريق كامپيوتر به دست آوريم. كاغذ بايد به عنوان آخرين چاره در نظر گرفته شود. گاه از انبوه نامه‌هاي غير ضروري شكايت داريم، اما هنگام مواجه شدن با فروشندگان تلفني ناخواسته، ‌از آن‌ها مي‌خواهيم اطلاعات را برايمان بفرستند.

همزمان با كاستن از انبوه كاغذهاي وارده، بايد كاغذهاي ارسالي را نيز كاهش دهيم. اگر دائماً در حال توزيع فرم‌هاي گوناگون، يادداشت‌ و رونوشت به ديگران باشيم، ‌بايد خود را متقابلاً براي هجوم كاغذهاي كاري آماده كنيم.

چك ليست زير به عنوان نقطه شروع مناسب ما را ياري خواهد داد.
چك ليست كاهش مكاتبات كاري
- حذف برخي اسامي از فهرست نامه‌هاي صادره به خارج از شركت
- درخواست برخي اسامي از فهرست توزيع نامه در داخل شركت
- درخواست از همكاران مبني بر اين كه گزارش كار خود را مختصر و فشرده كنند
- تغيير مسير نامه‌ها به هنگام لزوم
- صحبت كردن را جانشين نوشتن كردن
- درخواست از همكاران كه فقط موارد خاص را گزارش دهند
- كاستن از حجم كاغذهاي ارسالي
- بازگرداندن كاغذهاي كاري غير ضروري به فرستنده آن.

روش RAFT (ارجاع كردن- اقدام- بايگاني- دورريختن)
روش RAFT ما را ياري مي‌دهد تا در دريايي از كاغذهاي كاري شناور باقي بمانيم. به محض آن كه برگه‌اي به دست ما مي‌رسد، بايد در مورد آن تصميم‌گيري كرده، سپس اقدام لازم را به عمل آوريم.

در حقيقت در مورد كاغذهايي كه روي ميزمان قرار مي‌گيرد، بايد يكي از چهار روش زير را انتخاب كنيم: (ارجاع كردن- اقدام- بايگاني- دورريختن)
مدارك ارجاع شده بايد فوراً در كازيه نامه‌هاي صادره قرار گيرد، نامه‌هاي بايگاني به قسمت بايگاني فرستاده شود. كاغذهاي‌ بيهوده فوراً دور ريخته شده و مداركي كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در صورت امكان سريعاً‌ بررسي شود. 

هر يك از كاغذهاي كاري كه فوراً مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد، در قسمت پرونده‌هاي در دست اقدام قرار مي‌گيرد. بايد براي هر مدرك جاي مشخصي تعيين كرده و آن را در جاي خود قرار دهيم

چك ليست مديريت مكاتبات اداري
- به هنگام رسيدگي به نامه‌هاي وارده مصمم باشيد و قاطعانه عمل كنيد
- سعي كنيد هر يك از مكتوبات را يك بار بررسي كنيد
- بيش از حد از دفاتر يادداشت استفاده نكنيد
- محيط كار را در يك زمان مشخص فقط به يك پروژه اختصاص دهيد.
- از كازيه به عنوان محلي براي انبار كردن كاغذهاي كاري استفاده نكنيد
- روش‌ RAFT را مورد استفاده قرار دهيد
- جهت پيگيري كارهاي ناتمام، يك پرونده در دست اقدام تشكيل دهيد
- كاغذها را در قفسه ميز دسته‌بندي كنيد

روش بايگاني موثر
پاكسازي سيستم بايگاني از كاغذ‌هاي بيهوده
اگر نگاه كوتاهي به پرونده‌هاي خود بياندازيم، احتمالاً متوجه خواهيم شد كه غالب محتويات آن‌ها منسوخ و بي‌اعتبار شده است، مانند پروژه‌هاي رها شده، جزوه‌هاي رنگارنگ، گزارش‌هاي قديمي و مقالات دست نخورده، مطالعات نشان داده است كه تقريباً 85% اطلاعات نگهداري شده هرگز مورد بازبيني مجدد قرار نمي‌گيرد و 45% آن‌ها نيز در جاي ديگري بايگاني شده است.

هنگامي كه پرونده‌ها را يك به يك مورد بررسي قرار مي‌دهيم، بايد موارد زير را دور بيندازيم:

الف- آن دسته از پرونده‌هايي كه هرگز فرصت مطالعه آن‌ها را نخواهيم داشت.
ب- پروتده‌هايي كه در صورت لزوم در جاي ديگري قابل دسترسي است.
ج- پرونده‌هايي كه رسيدگي به آن‌ها ارزش چنداني ندارد.

اگر به اندازه‌ كافي در كار خود مصمم و جدي باشيم، بايد بيش از 50% از محتويات سيستم بايگاني ما كاهش يابد.
هنگامي كه كار پاكسازي به اتمام مي‌رسد، بايد سعي كنيم با رعايت اين موارد مانع از افزايش تعداد پرونده‌ها شويم:

- پاكسازي روزانه پرونده‌ها هنگام استفاده از آن‌ها.
- در خواست نگهداري نسخ اضافي از مداركي كه براي ما ارسال مي‌شود، توسط ارسال كنندگان آنها.
- مشخص كردن مواردي كه تاريخ آنها گذشته است.
- ممانعت از نگهداري نسخ يك مدرك در پرونده‌هاي مختلف.
درخواست ارائه گزارش‌هاي موجز و فشرده.
- منتقل كردن پرونده‌هايي كه به ندرت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به بايگاني.

6 روش اساسي به شرح زير براي طبقه‌بندي اطلاعات وجود دارد:
- طبقه‌بندي براساس موضوع
- طبقه‌بندي براساس حروف الفبا
- طبقه‌بندي براساس تاريخ
- طبقه‌بندي براساس رنگ
- طبقه‌بندي از لحاظ مناطق جغرافيايي
- طبقه‌بندي براساس شماره

بايد نظام بايگاني خود را با تركيب‌هاي مختلف موارد فوق آزمايش كنيم تا بتوانيم نظام مناسبي را براي كارهاي خود ايجاد كنيم.
زماني كه نظام مناسب خود را انتخاب كرديم، بايد پرونده‌ها را مجدداً سازماندهي كنيم.

چك ليست زير ما را در اين زمينه ياري مي‌دهد.
چك ليست مديريت پرونده‌ها
- استفاده از عناوين ساده براي پرونده‌ها
- تقسيم كردن پرونده‌هاي حجيم.
- جدا ساختن پرونده‌هاي در دست اقدام از سوابقي كه به ندرت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
- قرار دادن قفسه پرونده‌ها در نزديكي ميز كار.
- جلوگيري از انباشته شدن پرونده‌ها بر روي ميز
- پاكسازي پرونده‌ها به طور مرتب.

برنامه‌ريزي
برنامه‌ريزي يكي از مهم‌ترين مهارتهاي مديريت زمان به شمار مي‌آيد. اهداف در زندگي خصوصي و كاري ما احساس هدفمندي به وجود مي‌آورد. افرادي كه هدف مشخصي ندارند، بيشتر وقت خود را صرف پاسخگويي به خواسته‌هاي ديگران كرده و تحت تأثير آنان واقع مي‌شوند.

اين خواسته‌ها شامل ارسال فكس‌هاي فوري، برقراري تماس‌هاي تلفني اضطراري و يا تهيه يادداشت‌ها و تشكيل جلسات فوري مي‌شود. مهم نيست كه تا چه حد در رسيدگي به آن خواسته‌هاي جزئي موفق باشيم، آنچه اهميت دارد دشواري دستيابي به موفقيت در كارهاي درازمدتي است كه از پيش برنامه‌ريزي نشده است. نبايد از ياد ببريم كه دستيابي به موفقيت به طور تصادفي بسسيار نادر است.

هشت مرحله براي كارآئي طرح‌هاي روزانه
اكنون فرايند ساده و روشني را براي تنظيم برنامه‌هاي روزانه خود بررسي مي‌كنيم. روش تحقق برنامه‌ها در مقايسه با فرايند آن، اهميت كمتري دارد. فهرست‌هاي كاري الكترونيكي، سيستم‌هاي كارت راهنما، يادداشت‌هاي شخصي و اداري را مي‌توان به طور مؤثر مورد استفاده قرار داد.

1- برنامه‌ريزي پنج دقيقه‌اي
در پايان هر روز بايد پنج دقيقه را صرف برنامه‌ريزي روز بعد كنيم. همچنان كه صفحات يادداشت روزانه را ورق مي‌زنيم، با كارهاي متعددي نظير تعهدات و مراحل اجرايي مواجه مي‌شويم كه از روزهاي قبل منتقل شده است.

2- انتقال كارهاي نيمه‌ تمام امروز
اگر هر يك از اموري كه در فهرست كاري امروز است نيمه تمامبماند، اتمام آن را بايد به روز بعد يا زمان مناسب ديگري موكول منيم. اگر مكرراً در پايان روز با كارهاي نيمه تمام متعددي مواجه مي‌شويم، شايد به اين دليل باشد كه احتمالاً فعاليت‌هاي بسياري را براي يك روز در نظر مي‌گيرم،‌ بنابراين بايد طي روز وقت بيشتري را براي رسيدگي به كارهاي از بپيش برنامه‌ريزي نشده اختصاص دهيم.

3- برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي فردا
با توجه به فعاليت‌هاي زمانبندي شده مانند جلسات و قرار ملاقات‌ها، فهرست فعاليت‌هايي را كه فردا بايد انجام شود، تهيه كنيد.

4- در نظر گرفتن فعاليت‌هايي كه به هدف مربوط مي‌شود
همواره بايد فعاليت‌هايي را كه ما را در جهت دستيابي بهاهداف درازمدت ياري مي‌دهد، در نظر بگيريم. هنگامي كه سخت درگير كار هستيم، ترجيح مي‌دهيم بيشتر به مواردي بپردازيم ك در كوتاه مدت به نتيجه مي‌رسد نه‌ آنهايي كه در دراز مدت به نفع ما است. بنابراين، افزودن فعاليت‌هاي مربوط به هدف در فهرست كارهاي روزانه از اهميت خاصي برخوردار است.

5- كارهايي كه حق تقدم دارد
به هنگام بررسي فهرست كاري، بايد اولويت كارها را مشخص سازيم. فعاليت‌هاي مربوط بههدف بايد در اولويت «الف» قرار گيرد. همچنين مواردي كه از نظر زماني محدوديت دارد و براي انجام آن مهلت تعيين شده، و فعاليت‌هائي كه نتايج بسيار مهمي به دنبال دارد، در اولويت «الف» قرار مي‌گيرد. اولويت «ب» شامل مواردي است كه مايليم انجام گيرد، اما اگر وقت نداشته باشيم، مي‌تواند به بعد موكول مي‌َشود.

تمام مواردي كه در اولويت «ج» قرار مي‌گيرد، بايد از فهرست كنار گذاشته شود، زيرا با وقتي كه در اختيار داريم، مي‌توانيم كارهاي مهم‌تري انجام دهيم.

6- محول كردن فعاليت‌ها
يك مدير هرگز نبايد درگير كوهي از كاغذهاي اداري شود، زيرا همواره مي‌تواند رسيدگي به بعضي امور را به سايرين محول سازد.هنگام بررسي فهرست كارهايي كه بايد انجام گيرد، بايد از خود بپرسيم كه چه كساني شايستگي انجام هر يك از موارد را دارند. محول كردن كار به ديگرانبه معناي تحميل كار به آن‌ها نيست، بلكه بايد بالاترين سطح مهارت‌هاي آنان مورد توجه قرار گيرد.

7- تخمين زمان لازم براي اجراي هر فعاليت
اين مرحله از كار تا زماني كه به آن عادت نكنيم، به نظر مشكل مي‌آيد. پس از جمع‌بندي زمان‌هاي تخميني كه با توجه به فعاليت‌هاي زمانبندي شده صورت مي‌گيرد، جمع كل آن نبايد از 75 درصد ساعات كاري روز بيشتر شود. نبايد همه دقايق را از پيش برنامه‌ريزي كنيم، بلكه بايد براي روبرو شدن با مسائل غير منتظره انعطاف پذير باشيم.

8- بررسي نامه‌ها و افزودن مواردي از آن‌ها به فهرست
فردا صبح، پست طبق روال هميشگي، نامه‌هاي بسياري را به ما تحويل خواهد داد كه بعضي از آنها حاوي مطالب مهمي است كه بايد به فهرست كاري ما افزوده شود.

هنگامي كه كار برروي فهرست كاري فردا به پايان مي‌رسد، مي‌توانيم به كارهاي روزانه بپردازيم. غالباً وسوسه مي‌شويم كه ابتدا فعاليت‌هايي را انجام دهيم كه سريع‌تر و آسان‌تر است. بدين ترتيب بسياري از موارد پس از اجام شدن، در فهرست كاري علامت زده مي‌شود. اما تنها روش كار به نحو مؤثر و كارآمد،‌ انجام دادن فعاليت‌ها براساس اولويت آن‌ها است. براساس يك قانون كلي، هرگز نبايد پيش از انجام كارهايي كه در اولويت «الف» قرار دارد، به كارهائي بپردازيم كه در اولويت «ب» مي‌باشد. بهتر است روزانه يك ساعت آرام را كه مطمئن هستيم كسي مزاحم ما نمي‌شود،‌ به انجام امور مهم اختصاص دهيم. در صورت امكان، فعاليت‌هاي مشابه بايد در يك گروه كاري قرار گيرد. به عنوان مثال،‌تماس‌هاي تلفني، مكاتبات يا محول ساختن وظايف به منشي.

مديريت جلسات
چك ليست رئيس جلسه
- همواره جلسات را سر وقت آغاز كنيم
- اهداف مشخصي براي جلسات تعيين كنيد
- در طول جلسات همواره نگرش مثبت داشته باشيد
- اقدامات جلسات قبلي را پي‌گيري كنيد
- فردي را كه بايد صورتجلسه را تهيه كند، مشخص سازيد
- شركت كنندگان كم حرف را به شركت فعالانه تشويق كنيد.
- از مطرح شدن موارد جنبي جلوگيري كنيد.
- مباحث را به دستور كار جلسه محدود سازيد.
- در مورد جداول زماني دستور كار سختگير و قاطع باشيد.
- تصميمات و اقدامات اتخاذ شده را در خلال جلسه و همچنين در پايان آن جمع‌بندي كنيد.
- اطمينان حاصل كنيد كه كليه موضوعات دستور كار جلسه بررسي شده است.
- جلسه را به موقع خاتمه دهيد.

چه اقداماتي بايد توسط شركت‌كنندگان در خلال جلسه انجام گيرد؟
به عنوان شركت كننده در جلسات، همواره بايد سعي كنيم مشاركت سازنده‌اي داشته باشيم. اگر حضورمان در جلسات مفيد نباشد، نه فقط وقت خود بلكه وقت ساير شركت كنندگان را نيز به هدر خواهيم داد.

چك ليست شركت كنندگان
- مشاركت فعال و سازنده
- محدود كردن مباحث در قالب دستور كار
- تمركز بر اهداف جلسه
- آگاهي از اقدامات پي‌گيري
- خودداري از بحث‌هاي خصوصي طي جلسه

وظايف رئيس جلسه پس از خاتمه آن
اتفاقاتي كه پس از پايان جلسه رخ مي‌دهد، موفقيت يا عدم موفقيت آن را مشخص ميِ‌سازد. به محض پايان يافتن جلسه، رئيس جلسه بايد سوالات زير را بررسي كند. برخي مواقع مي‌توان جلسه را به كمك شركت كنندگان آن مورد ارزيابي قرار داد.

چك ليست رئيس جلسه
- آيا جلسه موفق بوده است؟
- آيا اين افرد مناسب در جلسه شركت كرده‌اند؟
- آيا همه موارد موجود در دستور كار مورد بررسي قرار گرفته است؟
- چگونه بايد به كارهاي ناتمام رسيدگي كرد؟
- آيا صورت جلسه بايد توزيع شود؟
- در آينده چه تغييراتي را بايد در روش خود منظور دارم؟
- آيا بدون تشكيل جلسه نيز مي‌توانستيم به نتايج مشابهي دست يابيم؟

وظايف شركت كنندگان پس از خاتمه جلسه
اگر تصميماتي كه طي جلسه اتخاذ مي‌شود به اجرا در نيايد، جلسه هيچ ارزشي نخواهد داشت. پس از خاتمه جلسه بايد اقدامات پي‌گيري را به فهرست كاري خود بيافزاييم و به سئوالات زير پاسخ دهيم.

چك ليست شركت كنندگان
- آيا حضور من در جلسه به راستي ضروري بود؟
- آيا از اقدامات پي‌گيري آگاهي كامل دارم؟
- آيا مشاركت سازنده‌اي در جلسه داشته‌ام؟
- در جلسات بعدي چه تغييراتي را بايد در روش خود منظور دارم؟

10مورد از متداول‌ترين عوامل شكست يك پروژه :
1- بر عهده گرفتن مسئوليت اجراي كارهاي بيش از حد
2- برنامه ريزي نامناسب
3- عدم تناسب هزينه‌ها با مزايا و منافع پروژه
4- محول كردن وظايف مربوط به پروژه‌ به نحو نامناسب
5- به تعويق انداختن وظايف
6- عدم شناخت مشكلات بالقوه
7- تمركز بر روي مواردي كه با وجود فوريت، نتايج چنداني ندارد
8- فقدان نگرش كلي
9- فقدان يك هدف مشخص و واضح
10- وجود ارتباطات ضعيف ميان اعضاي گروه پروژه

چك ليست زير 10 روش مهم مديريت تلفن‌هايي را كه به ما زده مي‌َشود، مشخص‌ مي‌سازد. بايد سعي كنيم اين روش‌ها را در تمام طول روز به كار گيريم. اگر در استفاده از هر يك از اين روش‌ها با مشكلي مواجه شويم، بايد راه‌هاي غلبه بر آن‌ها را بيابيم.

فنون مديريت تلفن‌هايي كه از بيرون زده مي‌شود:
- هنگامي كه مشغول كار هستيم، تلفن به فرد ديگري منتقل شود.
- ساعت آرامي را در نظر بگيريم كه طي آن به تلفن پاسخ ندهيم.
- در طول جلسات، پاسخ به تلفن‌ها را به بعد موكول كنيم.
- به تماس‌هاي فروشندگان ناخواسته، با ادب، محكم و مختصر پاسخ دهيم.
- از افراد بخواهيم در مواقعي كه كار كمتري داريم، تماس بگيرند.
- هنگام پاسخگويي به تلفن از انجام كارهاي جنبي بپرهيزيم.
- از يادداشت كردن روي قطعات پراكنده كاغذ خودداري كنيم.
- در صورت امكان تماس‌هاي مهم را از تماس‌هاي غير ضروري تفكيك كنيم.
- از قسمت پذيرش بخواهيم از دادن اسامي به تماس گيرندگان ناشناس خودداري كنند.
- فهرستي از بهانه‌ها را براي كوتاه كردن مكالمات تهيه كنيم.

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۸ و ساعت |

کليد اوليه سوالات آزمون كارشناسي ارشدحسابداری سال 1385

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۸ و ساعت |
سوالات آزمون سراسری اختصاصی دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  حسابداری سال 1384
+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۷ و ساعت |
  گروه خبر - عيدي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي براي سال جديد از سوي سازمان تامين اجتماعي 175 هزار تومان تعيين شد.
     بر پايهِ اين خبر كليه شعب تامين اجتماعي سراسر كشور موظفند حداكثر تا 15 اسفندماه سال جاري اين مبلغ را به بازنشستگان و مستمري بگيران پرداخت كنند.
     به گزارش خبرنگار آتيه، سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه اي دربارهِ عيدي پايان سال 1384 به مستمري بگيران و بازنشستگان، اعلام كرد: مبلغ عيدي براي هر پرونده مستمري اعم از بازنشسته، ازكارافتاده كلي، بازمانده تك نفره و بازماندگان چندنفره 175 هزار تومان است. در اين حال پرونده هاي مستمري بازنشستگي و ازكارافتادگي كلي و بازماندگي كه پيش از پايان سال 1384 مختومه شده اند و همچنين كليه دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي جزيي از شمول دريافت عيدي موضوع اين بخشنامه خارج هستند.
     براساس اين بخشنامه ميزان عيدي پرداختي به بازنشستگان و مستمري بگيران بايد با تعداد ماه هاي دريافت مستمري در طول سال 1384 تناسب داشته باشد. در همين حال چنانچه در يكي از ماه هاي اين سال، روزهاي استفاده از مستمري كمتر از يك ماه باشد، كسري ماه به صورت يك ماه كامل محاسبه خواهد شد. بر اين اساس، به طور مثال اگر بيمه شده اي در 13 شهريور 1384 بازنشسته شده و تا پايان سال در رديف مستمري بگيران بازنشسته قرار داشته باشد، از هفت ماه عيدي - 7 قسمت از 12 قسمت 175 هزار تومان - برخوردار خواهد بود.
+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۷ و ساعت |
  گروه خبر - شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران را براي سال 1385، مبلغ 150 هزار تومان تعيين كرد. به گزارش خبرنگار آتيه، پيش از مصوبه شوراي عالي كار در اين باره، برخي فعالان كارگري ماهانه 180 هزار تومان و فعالان كارفرمايي 135 هزار تومان پيشنهاد كرده بودند. اين در حالي است كه طبق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به <درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي اعلام مي شود> تعيين كند. براساس همين ماده قانوني، <حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين كند.>
     براساس اين گزارش، هفته گذشته ابراهيم نظري جلالي معاون وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد وزارت كار مانند سال هاي گذشته با مشورت كارگران و كارفرمايان و توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي ميزان حداقل دستمزد كارگران را تعيين كرده است. براين اساس حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده 150 هزار تومان است.
     وي افزود: در ابتدا تصميم گيري براي تعيين حداقل دستمزد نرخ تورم 4/13 درصد ملاك بود اما در اواخر بهمن ماه با كاهش اين عدد به 13 درصد ادامه بررسي ها براين اساس انجام شد.
     نظري جلالي گفت: طي جلسات متعدد با نمايندگان كارگران و كارفرمايان به صورت توافقي براي سال آينده ميزان مزد روزانه 4 هزار و 86 تومان و چهار ريال به 5 هزار تومان در حداقل مزد حدود 3/22 درصد افزايش يافت.
     وي تصريح كرد: حداقل مزد سال 1385 نسبت به سال 1384 معادل 3/22 درصد اضافه شده است كه حداقل 9 درصد نسبت به نرخ تورم افزايش دارد.
     معاون وزير كار و امور اجتماعي حداقل دريافتي هر كارگر را افزون بر مزد برشمرد و گفت: به ازاي هر اولاد به خانواده هاي 4 نفره 10 درصد اين حداقل مزد تعلق مي گيرد كه حدود 30 هزار تومان مي شود. حق بن غيرنقدي نيز از 4 به 10 هزار تومان افزايش يافت و حق مسكن نيز 10 هزار تومان به حداقل مزد كارگران اضافه خواهد شد. در اين صورت حداقل دريافتي كارگر غير از نوبت
    و اضافه كاري و ساير مزايا حداقل 200 هزار تومان است. به گفته وي حداقل دستمزد كارگراني كه فرزندي ندارند 170 هزار تومان و خانواده هايي كه يك فرزند دارند با احتساب 10 درصد افزايش، 185 هزار تومان خواهد بود. معاون وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به رعايت عدالت در سطوح مختلف كارگري تصريح كرد: از اين نرخ براي ساير سطوح معادل 10 درصد به اضافه ماهانه 150 هزار تومان اضافه خواهد شد و از سوي ديگر براي كساني كه در وسط مزد قرار دارند، تعادلي ايجاد كرد.
     وي همچنين حداقل دريافتي كارگران قراردادهاي موقت را 230 هزار تومان خواند و افزود: موضوع تامين اجتماعي قراردادهاي موقت كار تا قبل از پايان سال پيگيري خواهد شد.
     نظري جلالي همچنين با اشاره به اينكه در خصوص بن هاي كارگري نيز در نوع كالا، مدت زمان فروش و توزيع نارضايتي هايي وجود دارد، تا كيد كرد: حداكثر تا 25 اسفندماه برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين زمينه اعلام خواهد شد.
+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۷ و ساعت |

حضور 3 متخصص فنى از حسابداران در بورس الزامى‌شد

گروه بورس- در شوراى بورس و اوراق بهادار 3 متخصص فنى که از حسابداران خبره محسوب مى‌شوند بايد از بخش غيردولتى حضور داشته باشند که اين مورد از ضرورت‌هايى است که تا به حال پيش بينى نشده بود.
به گزارش موج، غلامرضا سلامى رييس شوراى عالى انجمن حسابداران خبره ايران با بيان اين مطلب در خصوص نقش حسابرسان حرفه اى در ساختار اساسنامه جديد بورس افزود: اصولا در قانون جديد براى حرفه حسابدارى جايگاه ويژه اى در نظر گرفته شده است و تمام اطلاعات شرکت‌ها چه در ميان دوره اى يا در پايان دوره براى بازار و سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده مى کنند بر طبق استاندارهاى حسابدارى و گزارش‌هاى حسابرسى باشد .
وى گفت: اين استانداردها از نظر جوامع حرفه‌اى بايد طبق استانداردهاى گزارشگرى تنظيم شوند و الزامات اطلاعاتى خود سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مى کند و استانداردها به عهده حرفه حسابدارى است .
سلامى در ادامه خاطرنشان ساخت: خود حسابداران که در شرکت‌هاى داوطلب پذيرش در بورس نقش اساسى دارند و گزارش‌هايى که ارايه مى‌دهند طبق استانداردهاست و حسابرس‌هايى که اين شرکت‌ها را تحت پوشش قرار داده‌اند بايد با توجه به وظيفه خود، از استانداردهاى حسابرسى به نحو مطلوب استفاده کنند تا اطلاعات شفاف و قابل اتکا ارايه دهند.
وى همچنين اظهار داشت : در قانون جديد به اين امر بسيار تاکيد شده است به‌طورى‌که بخشى از قانون جديد شامل اين موضوع مى شود.
+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۶ و ساعت |

عدم دخالت حسابرسان در افزايش حبابى و کاهش قيمت سهام

گروه بورس - امسال شاهد آن بوديم که بسيارى از گزارش‌هاى اجمالى حسابرسى ششماهه را به بورس ارايه ندادند و ظاهرا اين عمل با يک نوع رضايت ضمنى بورس همراه بوده است، زيرا گزارش‌هاى شش ماهه بسيارى از شرکت‌ها علاوه بر عدم دستيابى به ‌EPS ‌دچار مشکلات جدى مالى بوده است.
به گزارش اکونوميست، غلامحسين دواني، حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، حسابرسى سال 84 گفت: اگر چه هنوز حسابرسى سال 1384 شروع نشده است امابه مصداق سالى که نکوست از بهارش پيداست و به استناد گزارشات اجمالى شش ماهه برخى شرکت‌ها، به نظر مى‌رسد گزارش حسابرسى سال 1384 دچار چالش جدى باشد. وى افزود: برخى شرکت‌ها انتظار دارند که مشکلات به وجود آمده در سبد سهام و کاهش سرمايه‌گذارى‌هاى آنان از طريق حسابرسى حل شود که انتظارى نامعقول مى‌باشد. به گفته وى در سال 1384 با توجه به سقوط شاخص سهام عمده شرکت‌هاى بورسى (به ويژه شرکت‌هاى سرمايه‌گذاري) در مورد ثبت کاهش ارزش سرمايه‌گذارى‌ها دچار مشکل شده اند زيرا تصور مى‌کنند ثبت ذخيره کاهش ارزش سرمايه‌گذارى‌ها موجب سقوط بيشتر قيمت سهام مى‌شود.
"عدم دخالت حسابرسان در افزايش حبابى و
کاهش قيمت ها"
دوانى با بيان اينکه حسابرسان نه در افزايش حبابى قيمت‌ها دخيل بوده اند و نه در کاهش شديد قيمت‌ها افزود: اما بسيارى علاقمندند که حسابرسان را وارد اين مهلکه آسيب پذير کنند اماحسابرسان بايد توجه کنند که استاندارد‌هاى حسابرسى بخش‌هاى 24 ( مسووليت حسابرسان در مورد تقلب ) بخش 70، 71 و 72 حسابرسى صورت‌هاى مالى و اطلاعات مندرج درآن و اطلاعات مقايسه‌اى و همچنين بخش 340 در مورد رسيدگى به اطلاعات مالى آتى براى سال 1384 الزامى است و با استناد به اين استانداردها کوشش کنند تا مسووليت خود را به درستى انجام دهند.
"برخورد قاطع بورس، يکبار براى هميشه "
حسابرس خبره بورس تاکيد کرد: نگرانى که امسال به صورت جدى در اينجا و آنجا مطرح شده اين است که برخى مديران شرکت‌ها رسما و علنا حسابرسان را تهديد به تعويض کرده‌اند که در اين زمينه ناظر بازار سرمايه ( سازمان بورس) بايد با اين موضوع به صورت جدى برخورد کنند.
به عقيده وي، بورس بايد با اين گونه مديران که عملکرد آنها چندان روشن نيست يکبار براى هميشه برخورد قاطع کند و از مقابله سياسى آنها نگران نباشند زيرا در غير اين صورت برخى از اين مديران بورس منافع عمومى را فداى ديدگاه‌ها و منافع شخصى يا گروهى خود خواهند کرد.
"ناديده گرفتن شرکت‌ها از ارايه
صورت‌هاى مالى تلفيقي"
غلامحسين دوانى عنوان کرد: شرکت‌هاى بورسى با توجه به الزامات بورس و طبق استاندارد‌هاى حسابدارى در صورتى که حائز شرايط تلفيق شوند بايد صورت‌هاى مالى تلفيقى ارايه دهند امابه نظر مى‌رسد با توجه به مسايل پيش گفته، امسال شرکت‌ها تمايل دارند به هر طريق اين مهم و الزام قانونى را ناديده بگيرند. وى افزود: به هر حال حسابرسان وظيفه دارند طبق استاندارد‌هاى حسابدارى و با توجه به مفاد بخش 24 استاندارد‌هاى حسابرسى در مورد تقلب که براى حسابرس صورت‌هاى مالى که دوره نهايى آنها از 1/1/84 يا بعد از آن شروع مى‌شود لازم است و به منظور حفظ منافع عمومى دقت نظر بيشترى در اين رابطه به عمل آورند و دستگاه نظارت بورس هم بايد دقت بسيارى داشته باشد تا دچار خودزنى نشوند.
"فواره چون بلند شود سرنگون شود"
دوانى در ادامه يادآور شد: واقعيت آن است که اقتصاد کشور ما به دليل ساختاري، دچار شکنندگى است و حوادث سياسى سال جارى نظير بحران انرژى هسته‌اى نيز از عوامل تشديد کننده اين شکنندگى بوده است.
به گفته وى علت اصلى سقوط شاخص بورس "بحران هسته‌اى " نبوده بلکه " حباب بورس "، حساب‌سازى و دستکارى در قيمت‌ها بوده که از سال 1382 به بالاترين حد خود رسيد و طبيعى است که " فواره چو بالا رود نگون شود ."
وى در خصوص بيشترين زيان شرکتهاى بورس گفت: متاسفانه هنوز گزارش تحقيقى مفصلى در مورد اينکه کدام صنايع بيشترين زيان را متحمل شده اند منتشر نشده است اما به طور گريز ناپذير سهامى که بيشترين افزايش قيمت حبابى و جداى از قيمت ذاتى داشته اند متحمل بيشترين زيان شده اند.
"مقايسه زيان‌‌هاى بازار اوليه و ثانويه در سال 84"
حسابرس بورس ضمن ارزيابى زيان‌‌هاى بازار اوليه و ثانويه تصريح کرد: بررسى خاصى در مورد زيان‌‌هاى بازار اوليه و ثانويه به عمل نيامده اما به نظر مى‌رسد بسيارى از آسيب‌‌هاى بورس در همان بازار اوليه بوده که شرکت‌هاى بورسى سهام نسل دوم و سوم خود را که در بورس پذيرفته نشده بودند را بين خود مبادله و سود کاذب شناسايى و اثرات اين سود در بازار ثانوى در سهام شرکت مادر به صورت حبابى نمايان شد.
+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۶ و ساعت |
 

اطلاعيه شماره 1 وزارت امور اقتصادي و دارايي

در خصوص الزام قانوني تسليم صورتهاي مالي

حسابرسي شده اشخاص حقيقي و حقوقي براي عملكرد سالهاي 1384 و به بعد

 

 

پيرو اطلاعيه شهريور ماه سال 1381، بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي مصوب 13/6/1379 هيئت محترم وزيران كليه واحدهاي توليدي، ‌بازرگاني و خدماتي زير مكلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرس خود را براي سالهاي مالي 1384 و به بعد از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي (‌در مورد كليه بندهاي زير) يا حسابدار رسمي عضو جامعه (‌تنها در مورد بند «ز» زير- موضوع تبصره 3 ماده مذكور)‌انتخاب نمايند.

الف:شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته آنها،

ب:‌ شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تابعه و وابسته آنها،

ج: شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7)‌قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده (132)‌قانون محاسبات عمومي،

ه: شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب –1376-در ايران ثبت شده اند،

و: موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها(‌از جمله شهرداري ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها)،

ز: ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (‌شامل شركتهاي سهامي خاص و ساير شركتها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركتها و موسسات تعاوني و اتحاديه­هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند)‌ و بر اساس آخرين اظهارنامه مالياتي تسليمي خود جمع درآمد (‌فروش و يا خدمات)‌آنها بيش از مبلغ 8 ميليارد ريال (‌در مورد شركتهاي پيمانكاري جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال آنها بابت پيمانهاي منعقده بيش از مبلغ 8 ميليارد ريال)‌يا جمع دارايي هاي آنها بيش از مبلغ 16 ميليارد ريال باشد.

توضيح:‌

1-     با عنايت به تبصره يك ماده (132)‌قانون محاسبات عمومي كشور، سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حسابرسي و بازرسي قانوني بانكها و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت، وزارتخانه­ها، موسسات دولتي مي­باشد تعيين مي شود، ساير شركتها و موسسات موضوع بندهاي­(الف) ‌و (ب)‌ ماده (7)‌ قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مجاز به انتخاب موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني خود مي باشند.

2-     طبق ماده (3) آيين نامه فوق الذكر صورتهاي مالي اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» تا«ز» فوق كه حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسي و بازرس قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع آيين نامه باشند در هيچ يك از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه ها، موسسات اعتباري غيربانكي، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذكور قابل استناد نخواهد بود.

3-     به استناد مفاد ماده (272)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه عهده دار انجام حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص حقوقي و حقيقي بندهاي «الف» تا «ز» فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. در اين صورت اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي نمايد.

4-     قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالياتي نسبت به صورتهاي مالي را كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده است ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايد.

5-     اسامي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابداران رسمي شاغل انفرادي علاوه بر سازمان حسابرسي كه مجاز به پذيرش سمت حسابرس و بازرس قانوني شركتها، موسسات و اشخاص حقيقي موضوع اين اطلاعيه مي باشند، در سايت جامعه حسابداران رسمي ايران به نشاني:‌  http://iacpa.ir  موجود است.

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۶ و ساعت |
 
قابل توجه اعضاء محترمجامعه
 

جامعه حسابداران رسمي ايران با هدف ارتقاء مهارتهاي حرفه اي، از 26 فروردين ماه سال 1385 اقدام به برگزاري كارگاه آموزش حسابرسي مالياتي توجيهي براي اعضاي جامعه و كاركنان موسسات حسابرسي مي نمايد:

1- كلاس هاي مزبور در روزهاي شنبه از ساعت 18-14 هر هفته در محل جامعه برگزار مي گردد.

2- ظرفيت هر جلسه حداكثر 30 نفر مي باشد.

3- هزينه شركت در هر جلسه مبلغ 100000 ريال مي باشد.

4- متقاضيان ثبت نام قبل از تاريخ فوق مي بايست وجوه مزبور را به حساب جاري شماره 2777 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان جوانان كد 1114 به نام جامعه حسابداران رسمي ايران واريز و فيش آن را جهت ثبت نام به امور مالي جامعه ارسال دارند.

ضمناً علاقه­مندان مي توانند با مراجعه به سايت جامعه، هر هفته در جريان موضوعات مورد بحث و نام مدرسين مربوط در جلسه هفته آينده قرار گيرند.

 

                                                                                                                  معاونت آموزش و تحقيقات

 

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در ۸۴/۱۲/۱۵ و ساعت |